คลังเก็บหมวดหมู่: การประชุม

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 8/2560

ในวันที่ 20 กันยายน 2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10  การยื่นข้อเสนอโครงการที่ปรึกษา โดย รศ.รวี หาญเผชิญ

   1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองใหม่ (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ) งบประมาณ 1,850,000 บาท

  2) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3 งบประมาณ 1,150,000 บาท

1.11 การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

1.12 เบิกจ่ายรางวัลการตีพิมพ์

         1.12.1 จากการประชุมวิชารระดับชาติและนานาชาติ

1. กัลปพฤกษ์ของพ่อ  (Wishing Tree of Father ) ขาม จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

2.เชี่ยนหมากอีสาน ความเป็นมา รูปแบบ และคุณค่าทางวัฒนธรรม (History, Style, and Cutural Value of Isan Chain Mhark) – ขาม จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

3.ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องหอม แรงบันดาลใจจากใบตอง  (Product  for Aromatherapy  Set, Inspiration from Banana Leaf) ขวัญหทัย ธาดา การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

4.รังดอกไม้แจกันไหม  (Silk Cocoon Flower Vase) ชนัษฎา จุลลัษเฐียรการประชุมวิชาการรดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

5.ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมา  (Aromatic Diffuser Paper Ball) สมหญิง พงศ์พิมลการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

6.หน่วยย่อยของชีวิตผ่านสีสัน   (Colorful Life) สุภาพร อรรถโกมล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

7.ผาสาดผึ้ง  (Paa-Sart-Peung) ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

8.ที่ว่างในธรรมชาติ : เคลือบขี้เถ้าจากใบต้นหูกวาง  (Space of the Nature: Wood Ash Glaze  from Tropical Almond Tree Lamp ) ธนสิทธิ์ จันทะรี   การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

9.การเปรียบเทียบเคลือบเครื่องปั้นดินเผาจำกขี้เถ้าลำต้น และใบต้นสักและต้นหูกวาง (Comparison Between the Wood Ash Glaze from Leaves and Trunks of Teak Tree and Tropical Almond Tree ) – ธนสิทธิ์ จันทะรี การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

10.การศึกษาเและพัฒนำขั้นตอนวิธีย้อมครามธรรมชำติสำหรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (A Study and Development indigo dye process for (Using in) Product Design ) – ชวนะพล น่วมสวัสดิ์  การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

11.การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอำยุภาวะไขข้อเสื่อม (Furniture Design for Elderly People with Osteoarthritis) – สุรกานต์ รวยสูง เนิน  การประชุมวิชาการรดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

12.เคาน์เตอร์ซักล้างสำหรับผู้สูงอายุในชนบทกึ่งเมือง  (Wash Counter Design and Development for the Elderly) สุรกานต์ รวยสูงเนิน การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

13.8. ปัญหาแสงสว่างในอาคารของอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 14 กรกฎาคม 2560  จำนวน 2,000 บาท ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

14.การจัดการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลโดยรูปแบบร่วมมือแบบปริศนาความคิด สุรกานต์ รวยสูงเนิน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

15.การออกแบบครัวสำหรับผู้สูงอายุในภาคอีสานที่พักอาศัยในอาคารชุด สุรกานต์รวยสูงเนิน  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

16.การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า “สมุนไพร ไท่-ไท่” ขาม จาตุรงคกุล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

  1.12.2. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ก. บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้อัตลักษณือีสานในการออกแบบตกแต่งภายในห้องอาหาร” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  1 บทความ จำนวนเงิน 2,500 บาท  อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

ข. บทความเรื่อง “ไหมแต้มหมี่ : จาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการผลิตผ้าทอมือลายมัดหมี่” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  1 บทความ จำนวนเงิน 2,500 บาท  อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

ค. บทความเรื่อง “การพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือสำหรับการซักด้วยเครื่อง  กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560 จำนวน 5,000 บาท   อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

1.13  เบิกจ่ายการสนับสนุนงบประมาณในการยื่นข้อเสนอโครงการ 

1)  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองใหม่ (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ)

2) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่

 

1.14 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ Excursion and practical fieldwork to Thailand and Myanmar  จำนวนเงิน 37,400 บาท

1.15 ขอเสนอชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปีงประมาณ 2559

 

วาระที่    2      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่  24 กรกฎาคม 2560  

 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์

 1. การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและผลงานออกแบบที่สอดคล้องกับการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไทย โดย อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  1 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 
 2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้สอดคล้งอกับหลักทางตลาด โดย อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 
 3. รูปแบบและอัตลักษณ์เรือนพืั้นถิ่นลุ่มน้ำมูล-ลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา  โดย ผศ.นพดล ตั้งสกุล   การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท 
 4.  ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัยที่เป็นเรือนพื้นถิ่น กรณีพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บริเวณลำน้ำมูล-ลำพระเพลิงในแอ่งโคราช โดย ผศ.นพดล ตั้งสกุล งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)   จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท 

4.2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการบริหารจัดการโครงการแหล่งน้ำในชุมชนให้ยั่งยืน โดย อ.พีร์นิธิ อักษร

 

4.3 การเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2560

4.4 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4.5  ผลการพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 

4.6 แผนงานประจำปีงบประมาณ 2561

4.7 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.8 นักศึกษาต่างชาติ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2560

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 7/2560

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10 รศ.รวี หาญเผชิญ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

1.11 สรุปผลการประชุม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างผลงานวิจัยจากบริบททางวัฒนธรรมและชุมชน เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  3 – 4 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1.1.2แนวปฏิบัติหนังสือมอบอำนาจ

1.13 นักศึกษาต่างชาติ

1.14 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการลาออก

1.15 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่  22   มิถุนายน  2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่  22   มิถุนายน  2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์

4.1.1 ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ เรื่อง Roof Forms and Materials for Energy Saving in Thailand

4.1.2 อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา เรื่อง ดอกพะยอม : จากดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์สู่การออกแบบลวดลายผ้าชาวภูไทเขาวง

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2560

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 6/2560

ในวันที่  22  มิถุนายน  2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10 แจ้งทุน GMS 2017

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแผนพัฒนาเมือง ผังชุมชน สู่นวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมทุกมิติ ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 กำหนดเกณฑ์ภาระงานสายผู้สอนด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

4.2 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 2560

        4.2.1 สัมมนา จัดตั้งกลุ่มพี่เลี้ยงนักวิจัย

4.3  ขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 25660

4.4 ข้อเสนอด้านการจัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562

4.5 ขอขยายระยะเวลาการส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.6 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ

4.7 ข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2560

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 5/2560

ในวันที่  24  พฤษภาคม  2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10  IAESTE 2560

1.11 การรับนักศึกษาทุน GMS 2560

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่  26 เมษายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแผนพัฒนาเมือง ผังชุมชน สู่นวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมทุกมิติ ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.2 โครงการประเมินโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560

                4.3 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเสนอกิจกรรมและการออกแบบเอกสารรับรองหน่วย พวต.

4.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 2560

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2560

ในวันที่  19  เมษายน  2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ประชุมร่วม เทคนิคการแพทย์ สถาปัตย์+ออกแบบ และพยาบาล เรื่องความร่วมมือวิจัยคนพิการ

1.10 โครงการบริการวิชาการสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

1.11 การออกแบบอัตลักษณ์เมือง และผลิตภัณฑ์ mascot ไดโน่

1.12 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.13 โครงการ IAESTE 2560

Ms.Dora-Serbia

Mr.Cristian-Romania

Mr.Steven Simovic และ Ms.Tina Urosevic 

       1.14  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน

      กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่  15 มีนาคม  2560 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  กำหนดการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2560

4.2 การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส มข.”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    – ศธ 0514.1.12/ว 102 ลว 21 มีนาคม 2560

    – ศธ 0514.1.12/ว 103 ลว 21 มีนาคม 2560

4.3 นักวิจัยขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย

4.4 ขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

-บทความเรื่อง  The Most Economic Span for a Single House with Reinforce Concrete Structure วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  หน้า 11-22 ค่า Impact 0.014 โดย อ.พีร์นิธิ อักษร

-บทความเรื่อง Chapter 7 Key Measurements for Local Infrastructure Sustainability: Case Study of Communities in Thailand หน้า 165-181 โดย อ.พีร์นิธิ อักษร

4.5 Paper Deployment 2016

รายชื่อบทความ 6 บทความ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2560

 

 

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 3/2560

ในวันที่  15  มีนาคม  2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย

เลื่อนโครงการวิจัย

อนุมัติปิดโครงการ

1.10 การขออนุมัติปรับลดค่าตอบแทนสถาบัน

1.11 โครงการสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ปี 2560

1.12 การประชุมร่วมเรื่องความร่วมมือวิจัยคนพิการ

1.13 การบรรยายพิเศษโดย Prof.Dr. Ryo Murata จาก Tokyo Institute Technology และการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมระหว่างสถาบัน

1.14 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

                                 ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ งวดที่ 4/2560

                                 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”

                                 ประกาศรับผลงานวิชาการวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 66 ปี 2560

                                เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

1.15 การจัดประชุมวิชาการ BTAC 2017

1.16 รายงานภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติจริงของคณะกรรมการจริยธรรมฯ

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2560 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ของบประมาณสนับสนุนในการจัดทำเอกสาร ข้อเสนอโครงการ

4.2 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงาน

4.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน

      กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.4  กำหนดการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2560

4.5 วารสารการออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย

       – รายละเอียด

       – คำแนะนำในการส่งบทความ

4.6 เสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

4.7 แผนการจัดกิจกรรมความร่วมมือ “บริษัท อภิโชคเฟอร์นิท จำกัด”

4.8 แผนการจัดกิจกรรมความร่วมมือหนังสือพิมพ์อีสานบิสวีค“ID Short Cause”

4.9 ร่าง MOU ระหว่างหลักสูตรสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมกับหน่วยงานภายนอก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท อภิโชคเฟอร์นิท จำกัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เซฟเวย์เทรดดิ้ง จากัด

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/2560

ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560   เวลา  09.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 โครงการ IAESTE 2560

1.10 การศึกษาดูงานสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและออกแบบคณะ

1.11 โครงการสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ปี 2560

1.12 ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  ขอปรับลดค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

– โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (เฉพาะภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี)

– โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

4.2  ขอเชิญเข้าร่วมงาน SWU 2017 International Education Week ที่ประเทศจีน

4.3 การเสนอชื่อผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2560

4.4 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน

      กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.4.1 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ /2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.4.2 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ /2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.4.3 ตารางเอกสารแนบท้าย ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ /2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2560

 

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1/2560

ในวันที่  18  มกราคม  2560  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

        –  รายงานจากการเงิน

        – รายงานจากกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ The Department of Architecture, Mandalay Technological University (MTU), The Union of Myanmar

1.10 ForUm Expert Seminar 2017

1.11 กำหนดการบันทึกข้อมูล NRMS

1.12 โครงการ IAESTE 2560

1.13 การเดินทางไปราชการประเทศเวียตนามของ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

วาระที่    2         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน

      กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

4.2 วารสารวิชาการ

        เอกสารประกอบการพิจารณา 1

       เอกสารประกอบการพิจารณา 2

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

           5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2560

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 12/2559

ในวันที่  21 ธันวาคม   2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงินคณะ

– รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 เว็บไซต์คณะ (ภาษาอังกฤษ)

1.9 นศ.ระดับบัณฑิตขอรับทุนวิจัยโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

1.10 เร่งรัด และติดตาม รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.11 ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.12 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปีงบประมาณ 2559

1.13 กำหนดการจัดประชุมวิชาการ ForUM Expert Seminar

1.14 กำหนดการไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสหภาพเมียนมา

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

3.2 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2.1 การจัดส่งผลประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย

3.2.2 การทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

3.2.3 กำหนดการกรอกข้อมูล NRMS

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 11/2559

ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

– รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

           –  รายงานจากการเงินคณะ

          – รายงานจากกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย  บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

        (ภาระงานอาจารย์)

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย

1.9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ The Department of Architecture, Madalay Technological University (MTU), The Union of Myanmar

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 ผลการประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : กรณีศึกษาหนองกุดทิง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

3.1.2 ติดตามการชี้แจงขออนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การประเมินศักยภาพพื้นที่รอบสถานีระบบรถไฟฟ้ารางเบาเมืองขอนแก่น” งบประมาณ 100,000  บาท ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

3.2  เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

3.3 Mou กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 4.1 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม  

 Research and Academic Services in Design and Architecture (RASiDA)

      – เอกสารแบบเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชากา

– โครงการศึกษาดูงานเพื่อการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับสายออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ระหว่าง บริษัท อภิโชคเฟอร์นิท และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 10/2559

ในวันที่  19  ตุลาคม  2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         – รายงานจากการเงินคณะ

         – รายงานจากกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย  บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 เว็ปไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

1.9 อาคันตุกะชาวต่างประเทศ

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย

3.1.2 การเบิกจ่ายเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงาน

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 – แนวปฏิบัติ

4.3 การเข้าร่วมจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1

4.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 ที่คาดว่าจะดำเนินการร่วมกับม.แห่งชาติลาว

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2559

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 9/2559

ในวันที่  14  กันยายน   2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะ

รายงานเงินกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 อาคันตุกะชาวต่างประเทศ

1. 9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

1.10 การประชุมเครือข่าย 8 สถาบัน

1.11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center)

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

3.2 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย

4.1.1 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น  (ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และว่าที่ร้อยตรีกรกฎ โพษิตลิมปกุล)

4.1.2 การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูยบ้านโนนสำโรง จ.ศรีสะเกษ (อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัท และนายนานนท์ ลาโพธิ์)

4.2 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์

4.2.1 การใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการประหยัดพลังงาน โดย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา จัดพิมพ์ในว ารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฉบับที่ 15(1) ม.ค.-มิ.ย.2559 , หน้า 183 จำนวน 4,000 บาท (เป็นวารสารที่อยู่ในฐานระดับชาติ และมีปัจจัยผลกระทบ 0.25)

4.2.2 คานไม้อัดกาวสำหรับงานโครงสร้างไม้ช่วงยาวในประเทศไทย ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 หน้า 478 – 485 โดย อ.พีร์นิธิ อักษร (เป็นวารสารที่อยู่ในฐานระดับชาติ และมีปัจจัยผลกระทบ 0.059)

4.2.2 อิทธิพลของการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตีพิมพ์ในวารสาร การประชุมวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 อ.พีร์นิธิ อักษร (เป็นวารสารวิชาการระดับสถาบัน ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI แต่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ)

4.3 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ “การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 2”

4.4 การทำข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการเสนอ โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART CITIES – CLEAN ENNERGY) เทศบาลนครขอนแก่น,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT)

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2559

 

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 8/2559

ในวันที่  17 สิงหาคม 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 อาคันตุกะชาวต่างประเทศ

1.9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 โครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

4.2 รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป

4.3 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการ Talent Mobility

4.4 ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Talent Mobility

 4.5 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย

 – เรื่อง การประเมินศักยภาพพื้นที่รอบสถานีระบบรถไฟฟ้ารางเบาเมืองขอนแก่น ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ งบประมาณ 100,000 บาท

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 7/2559

ในวันที่  21 กรกฎาคม 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 การประชุมร่วมระหว่างเครือข่ายวิชาการ 8 สถาบัน

1.9 พื้นที่การดำเนินงานชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560

1.10 จรรยาบรรณนักวิจัย

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การไปนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศของผู้ขอรับทุนสนับสนุน

3.1.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ)  ณ การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพฯ

3.1.3 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตและส่งเอกสารให้การเคหะแห่งชาติ   (รศ.รวี หาญเผชิญ)

3.2 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ)

3.3 Paper Deployment

3.4 การติดตามการการเร่งรัด ติดตาม รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการปิดโครงการวิจัย

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอใช้งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒฺพิจารณาบทความ จำนวน 40,280 บาท

4.2 ขออนุมัติจัดทำสัญญารับทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขข้อเสนอโครงการตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ

ชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทย : กรณีศึกษาบ้านสวายจ๊ะ จังหวัดสุรินทร์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ และนางสาวพรรณพฤกษา จะระ งบประมาณ 20,000 บาท

การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูย บ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ นายธนานนท์ ลาโพธิ์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 20,000 บาท

4.3 เสนอชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของสำนักบริการวิชาการ

4.4 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

– การสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ร่วมกับการบรรยายและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น” วัดกลาง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง สำหรับกลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง”

4.5 Fulbright Visiting Professor

4.6 นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE

4.7 ขอใช้งบประมาณค่าตีพิมพ์วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559)

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 6/2559

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 กำหนดการเดินทางมาของนักศึกษาโครงการ IAEASTE

1.9 กำหนดการเดินทางของ Fulbright Visiting Professor

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

3.3 ผลการพิจารณาการขอทำ MOU

3.4 Paper Deployment

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ

4.2 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

4.3 แนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการ

4.4 การปรับปรุง Website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

4.5 ขอขยายระยะเวลาการรับทุนวิจัย

4.6 การทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.

4.7 เร่งรัด ติดตาม ความก้าวหน้ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 5/2559 

ในวันที่  17  พฤษภาคม  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายงานจากระบบออนไลน์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560

1.9 เลื่อนวันปิดรับสมัครทุนฯ International และ Thai Visting Scholoar ปีงบประมาณ 2559 (งวดที่ 2)

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  20  เมษายน  2559

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะ

4.2 การทำ MOU กับ The Department of Architecture,Mandalay Technological University (MTU), The Union of Myanmar

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 4/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2559

ในวันที่  20 เมษายน 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานะบัญชี จากการเงิน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 โครงการ IAESTE 2016

1.9 โครงการ Paper Deployment

1.10 แจ้งเตือนการหลอกลวงแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงาน

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2559

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

 1. ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการวิจัย 2 โครงการ
  1. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมือง กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น  โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
  2. โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6” โดย ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
 2. นักวิจัยส่งคืนแก้ไขเอกสารโครงการ 2 โครงการ
  1. โครงการวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของวัสดุอาคารและการบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น” โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และนางสาวสุธาสินี ดวงมณี งบประมาณ 20,000 บาท
  2. โครงการวิจัย เรื่อง “ ความสบายทางอุณหภูมิภายในสิมอีสาน” โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และ นายอรรถพล ตั้งบรรจงกิจ งบประมาณ 20,000 บาท

3.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้กับนักวิจัย บทความเรื่อง “แนวทางการออกแบบเรือนพยาบาลสำหรับคนพิการ : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”  โดย สัญชัย สันติเวส  จำนวน 4,000 บาท

3.2  โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “ผิวพื้นภายนอกอาคารและภูมิอากาศพื้นที่” โดย รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล  งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ระยะดำเนินการ 1 ปี

4.2 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ บทความเรื่อง กิจกรรมกีฬากับการวางแผนพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาเมืองบุรีรัมย์ โดย ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ ด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 2,000 บาท

4.3 การของบประมาณสนับสนุนในการยื่นข้อเสนอโครงการ  รศ.รวี หาญเผชิญ ของบประมาณสนับสนุนในการยื่นข้อเสนอโครงการ “โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2559” ซึ่งประกอบด้วย ค่าเดินทางไปราชการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่านำส่งเอกสาร รวม 6,800 บาท (หกพันแปดร้อยบาท)

4.5 ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง “พัฒนาการย่านตึกแถวในย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี”   ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยขยายถึง 29 มีนาคม 2559 เป็นขอขยายเพิ่ม 1 ปี

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2559

 

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 3/2559

ในวันที่  21  มีนาคม  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

(ดูรายงานการเงิน)

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 ตารางการปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตามโครงการ Fulbright

1.8 โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Thai-German S&T Cooperation 3rd Researcher Mobility Scheme)

1.9 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย 3 กลุ่ม (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

วาระที่    2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาสนใจขอรับทุนการศึกษา จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

4.2 การปรับหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.3 นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.4 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.5 ขอใช้งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.6 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เพื่อการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2559

 

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/255

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/2559

ในวันที่  17 กุมภาพันธ์  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 หนังสือ KKU : Research

1.8 การรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตามโครงการ Fulbright

1.9 แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

 1. โครงการการวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมือง กรณีศึกษาเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น โดย ผศ.มนสิชา เพชรานนท์ และนางสาวพันทิวา ศรีศิลป์ งบประมาณ 30,000 บาท

3.1.2 จัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

3.1.3 แจ้งการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย

3.1.4 แจ้งการขอแก้ไขขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัย

3.1.5 ดำเนินการเบิกจ่ายการขอรับรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย  จำนวน 3 โครงการ

4.1.1 ทุนสำหรับนักศึกษา

 1.  อิทธิพลของวัสดุอาคารและการบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และนางสาวสุธาสินี ดวงมณี งบประมาณ 20,000 บาท
 2. ความสบายทางอุณหภูมิภายในสิมอีสาน โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และ นายอรรถพล ตั้บงบรรจงกิจ งบประมาณ 20,000 บาท
 3. ชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทย : กรณีศึกษาบ้านสวายจ๊ะ จังหวัดสุรินทร์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ และนายพรรณพฤกษา จะระ งบประมาณ 20,000 บาท

4.2 การสนับสนุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย (ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2559)

4.3 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ

4.4 การปรับหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.5 การจัดตั้งศูนย์ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.6 ขอนุมัติใช้เงินเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปราชการเพื่อให้บริการวิชาการ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2559

 

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1/2559

ในวันที่       20  มกราคม 2559       เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานสรุปของกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 การรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าฝึกงานโครงการ IAESTE 2559

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2558 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

4.2 ขอยกเลิกการขอรับทุน

 • การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

4.3 การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

4.4 ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ

4.5 ขอแก้ไขขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการวิจัย

4.6 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

The Design for Minimize Energy Consumption in Medium-Rise Office Buildings, KhonKaen Province” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th National and International Conference on Sustainable Community Development Khon Kaen University เมื่อ 24-25 ธันวาคม 2558 จำนวนเงิน 4,000 บาท  โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

4.7 ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2559