คลังเก็บหมวดหมู่: การประชุม

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 6/2561

ในวันที่  27  มิถุนายน  2561 เวลา  09.30  น.

ณ ห้อง 1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

1.9 นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE  2018

นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE  2018

1.10 นักศึกษาทุน GMS 2018

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่23 พฤษภาคม2561

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 การดำเนินการตามแผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

     3.2.1 โครงการคลินิกวิจัย ระยะที่สอง

     3.2.2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินโครงการ

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอใช้งบประมาณค่าตีพิมพ์วารสาร “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)” ปีที่ 17 ฉบับที่ 1  จำนวน 10บทความ จำนวนเงิน   60,000 บาท  

 

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2561

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 5/2561

ในวันที่  23  พฤษภาคม  2561 เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

1.9 การแต่งตั้งกรรมการกองทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.10 นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE  2018

1.11 นักศึกษาทุน GMS 2018

1.12 อาจารย์ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

1.13 การทำ MOU

1.14 ขอความร่วมมือนักวิจัยที่รับทุนจากภายนอก มข. บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและบริการวิชาการ ในระบบ MIS-Pr.KKU

วาระที่  2      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่18  เมษายน  2561

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 การดำเนินการตามแผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

3.2.1 สรุปโครงการตามแผนยุทธศาตร์ 61

รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สรุปรายงานรายจ่าย 2561

รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สรุปแผนยุทธศาสตร์ 2561

รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ 2561 

3.2.2 โครงการที่ขอยกเลิก

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2561

 

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2561

ในวันที่  18  เมษายน  2561 เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ 

รายงานเงินกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 โครงการ IAESTE 2561

1.9 การทำ MOU กับ VR Digital และ เทศบาลเมืองศิลา

VR Digital

1.10 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2561

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2561

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินงานตามแผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

4.1.1 โครงการคลินิกวิจัย

4.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

4.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

                          (1)  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561

(2) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่          /2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(3) (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.3 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

       4.3.1  นางสาวสุธาสินี ดวงมณี  จัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของวัสดุอาคารและแผงบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงาน จ.ขอนแก่น

       4.3.2  รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา The International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture 07 (SEGA-07) : Smart City and Urban Resiliency   21 – 22 พ.ค. 2561 จำนวน 7,000 บาท   (เอกสารแนบ)

         4.3.3 อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัฐเฐียร  ขอรับการสนับสนุนการวิจัย โครงการพัฒนาอุปกรณ์การทอและลวดลายเสื่อขิดทรงโค้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เสื่อพื้นบ้าน กรณีศึกษา กลุ่มทอเสื่อ ชมรมจิตอาสา เทศบาลนครขอนแก่น งบประมาณ 100,000 บาท

4.4 วารสาร “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)” ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2561

 

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 3/2561

ในวันที่  21  มีนาคม  2561 เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

การประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum
ประชาสัมพันธ์ 2018 Feng Chia University International Summer School
ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี (Fall 2018)
ประชาสัมพันธ์โครงการ “FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3”
ธ.ก.ส. เชิญชวนเสนอรายชื่อนักวิจัยนักพัฒนา หรือผู้มีบทบาทสำคัญ เพื่อรับรางวัล เมธีวิจัย ประจำปี 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 3 ประเภททุน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2561
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2561

1.9 การจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย

1.10 สรุปการไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่21  กุมภาพันธ์  2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่21  กุมภาพันธ์  2561

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

แผนการตรวจวิทยานิพนธ์ร่วมกับม.สุภานุวงศ์และการพัฒนาหัวข้อวิจัย

4.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

4.3.1 ขออนุมัติจัดทำสัญญารับทุนวิจัย

ทุนวิจัย เรื่อง การออกแบบเซรามิกเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคารที่พักอาศัย กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดย ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี และอ.นรากร พุทธโฆษ์

การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สิมและฮูปแต้มอีสาน โดย อ.ชิงชัย ศิริธร

               4.3.2  ขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  เรื่อง Illuminance standard for rural life context in Thailand ในการประชุมวิชาการ The 8th  Lux Pacifica Life and Lighting 6-8 มีนาคม  2561 ระดับนานาชาติ 4,000 บาท

4.3.3 ขอรับการสนับสนุนการวิจัย

โครงการการออกแบบลวดลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระลึกประเภทเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จ. ขอนแก่น   โดย อ.มนต์ธิดา  เลิศนิมานรดี งบประมาณ 100,000 บาท

การออกแบบตัวพิมพ์อัตลักษณ์อีสาน โดย อ.ขาม จาตุรงค์กุล งบประมาณ 100,000 บาท

       4.4 การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส มข.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.5 การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประเภท “นักวิจัยอาวุโส มข.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.6 ขอความอนุเคราะห์ติดตามการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการวิจัย อุดหนุนทั่วไป

4.7 ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2561

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 มกราคม  2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์   2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  21   มกราคม  2561

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

1)  จัดส่งงานวิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และจัดส่งให้กับนักวิจัยเพื่อแก้ไขแล้ว

  • การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สิมและฮูปแต้มอีสาน โดย อ.ชิงชัย ศิริธร
  • การออกแบบผนังเซรามิกเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคารที่พักอาศัย กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดย ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี
  • การออกแบบหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการอ่าน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่น โดย อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล

 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

4.2 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการ  “ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการที่ถูกออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในที่สาธารณะ”  ในวารสาร Veriaian E journal, จำนวน 5,000 บาท  (เป็นฐานที่ สกว. หรือ สกอ. รับรอง และมีการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร)

4.3 ผศ.นิธิวดี ทองป้อง ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไข  และขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา จากดรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.4 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จํากัด

 4.4 ขออนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยชุมชนที่เป็นมิตร จำนวน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

4.6 วารสารวิชาการ วารสาร BEI ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

4.6.1 ขอใช้งบประมาณค่าตีพิมพ์วารสาร BEI ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 จำนวนเงิน 50,000 บาท

4.7 ทุน GMS 2018

Academic-Transcript-Ijazah-Briant-Wiranata

Resume-Briant-Wiranata

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 มกราคม  256

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1/2561

ในวันที่ 25 มกราคม  2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.9 การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย-

1.10 ด้านวิเทศสัมพันธ์

การลงนามใน MOU

การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  2560

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

1) แจ้งหัวหน้าโครงการเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณ

  • โครงการวิจัยการออกแบบแผนที่นูนต่ำ เพื่อนำทางนักเรียนตาบอดในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

2) นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแล้วตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

3) กิจกรรมพบปะนักวิจัย

4) การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

5)  อาจารย์รุ่งจิต ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย

การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สิมและฮูปแต้มอีสาน โดย อ.ชิงชัย ศิริธร

การออกแบบผนังเซรามิกเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคารที่พักอาศัย กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดย ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

การออกแบบหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการอ่าน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่น โดย อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล

 4.2 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ  อ.พีร์นิธิ อักษร

 

 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2561

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 11/2560

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006463&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006553&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006560&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006564&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006573&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006592&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006573&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006604&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006641&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006491&l=th

https://arch.kku.ac.th/pr/

ข่าวและกิจกรรม / News and activities

 

1.10 ด้านวิเทศสัมพันธ์

 – การทำ MOU   Graduate school of Urban Innovation Yokohama National University 

– Visiting Professor

1.11  นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18   พฤศจิกายน 2560

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

  1) แจ้งหัวหน้าโครงการเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

  2) ความคืบหน้าการทำ MOU กับ พอช.

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1กิจกรรมพบปะนักวิจัย

4.2 ของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การออกแบบแผนที่นูนต่ำเพื่อนำทางนักเรียนตาบอดในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น” โดย ผศ.นิธิวดี ทองป้อง และผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส

4.3 กำหนดการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2560

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 10/2560

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

             1.10 ด้านวิเทศสัมพันธ์

1) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน University  of Ryukyus

2) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 Spring Program at Kumanoto University ประเทศญี่ปุ่น

3) ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนหอการค้าญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

4) ขอให้เสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Global UGRAD Program

1.11 แผนงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 (งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

  • คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยส่งผลงานวิจัย

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1กิจกรรมพบปะนักวิจัย

4.2 ขอแก้ไขเกณฑ์ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการสำหรับบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 ขอใช้งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2560

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 9/2560

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานเงินกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                     – การคิดค่าคะแนนตีพิมพ์ 

(ร่าง) หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2560

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 นักศึกษาต่างชาติ

1.10 แนวทางการใช้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการคณะ

1.11 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.12 แหล่งตีพิมพ์ด้าน Architecture

1.13 โครงการLibrarian of Things

 

วาระที่    2      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 8/2560  วันที่   20 กันยายน 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 4.1 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ

 

4.2 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2560

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 8/2560

ในวันที่ 20 กันยายน 2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10  การยื่นข้อเสนอโครงการที่ปรึกษา โดย รศ.รวี หาญเผชิญ

   1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองใหม่ (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ) งบประมาณ 1,850,000 บาท

  2) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3 งบประมาณ 1,150,000 บาท

1.11 การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

1.12 เบิกจ่ายรางวัลการตีพิมพ์

         1.12.1 จากการประชุมวิชารระดับชาติและนานาชาติ

1. กัลปพฤกษ์ของพ่อ  (Wishing Tree of Father ) ขาม จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

2.เชี่ยนหมากอีสาน ความเป็นมา รูปแบบ และคุณค่าทางวัฒนธรรม (History, Style, and Cutural Value of Isan Chain Mhark) – ขาม จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

3.ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องหอม แรงบันดาลใจจากใบตอง  (Product  for Aromatherapy  Set, Inspiration from Banana Leaf) ขวัญหทัย ธาดา การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

4.รังดอกไม้แจกันไหม  (Silk Cocoon Flower Vase) ชนัษฎา จุลลัษเฐียรการประชุมวิชาการรดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

5.ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมา  (Aromatic Diffuser Paper Ball) สมหญิง พงศ์พิมลการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

6.หน่วยย่อยของชีวิตผ่านสีสัน   (Colorful Life) สุภาพร อรรถโกมล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

7.ผาสาดผึ้ง  (Paa-Sart-Peung) ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

8.ที่ว่างในธรรมชาติ : เคลือบขี้เถ้าจากใบต้นหูกวาง  (Space of the Nature: Wood Ash Glaze  from Tropical Almond Tree Lamp ) ธนสิทธิ์ จันทะรี   การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

9.การเปรียบเทียบเคลือบเครื่องปั้นดินเผาจำกขี้เถ้าลำต้น และใบต้นสักและต้นหูกวาง (Comparison Between the Wood Ash Glaze from Leaves and Trunks of Teak Tree and Tropical Almond Tree ) – ธนสิทธิ์ จันทะรี การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

10.การศึกษาเและพัฒนำขั้นตอนวิธีย้อมครามธรรมชำติสำหรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (A Study and Development indigo dye process for (Using in) Product Design ) – ชวนะพล น่วมสวัสดิ์  การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

11.การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอำยุภาวะไขข้อเสื่อม (Furniture Design for Elderly People with Osteoarthritis) – สุรกานต์ รวยสูง เนิน  การประชุมวิชาการรดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

12.เคาน์เตอร์ซักล้างสำหรับผู้สูงอายุในชนบทกึ่งเมือง  (Wash Counter Design and Development for the Elderly) สุรกานต์ รวยสูงเนิน การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

13.8. ปัญหาแสงสว่างในอาคารของอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 14 กรกฎาคม 2560  จำนวน 2,000 บาท ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

14.การจัดการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลโดยรูปแบบร่วมมือแบบปริศนาความคิด สุรกานต์ รวยสูงเนิน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

15.การออกแบบครัวสำหรับผู้สูงอายุในภาคอีสานที่พักอาศัยในอาคารชุด สุรกานต์รวยสูงเนิน  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

16.การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า “สมุนไพร ไท่-ไท่” ขาม จาตุรงคกุล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

  1.12.2. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ก. บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้อัตลักษณือีสานในการออกแบบตกแต่งภายในห้องอาหาร” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  1 บทความ จำนวนเงิน 2,500 บาท  อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

ข. บทความเรื่อง “ไหมแต้มหมี่ : จาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการผลิตผ้าทอมือลายมัดหมี่” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  1 บทความ จำนวนเงิน 2,500 บาท  อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

ค. บทความเรื่อง “การพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือสำหรับการซักด้วยเครื่อง  กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560 จำนวน 5,000 บาท   อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

1.13  เบิกจ่ายการสนับสนุนงบประมาณในการยื่นข้อเสนอโครงการ 

1)  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองใหม่ (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ)

2) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่

 

1.14 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ Excursion and practical fieldwork to Thailand and Myanmar  จำนวนเงิน 37,400 บาท

1.15 ขอเสนอชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปีงประมาณ 2559

 

วาระที่    2      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่  24 กรกฎาคม 2560  

 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์

  1. การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและผลงานออกแบบที่สอดคล้องกับการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไทย โดย อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  1 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 
  2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้สอดคล้งอกับหลักทางตลาด โดย อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 
  3. รูปแบบและอัตลักษณ์เรือนพืั้นถิ่นลุ่มน้ำมูล-ลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา  โดย ผศ.นพดล ตั้งสกุล   การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท 
  4.  ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัยที่เป็นเรือนพื้นถิ่น กรณีพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บริเวณลำน้ำมูล-ลำพระเพลิงในแอ่งโคราช โดย ผศ.นพดล ตั้งสกุล งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)   จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท 

4.2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการบริหารจัดการโครงการแหล่งน้ำในชุมชนให้ยั่งยืน โดย อ.พีร์นิธิ อักษร

 

4.3 การเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2560

4.4 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4.5  ผลการพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 

4.6 แผนงานประจำปีงบประมาณ 2561

4.7 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.8 นักศึกษาต่างชาติ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2560

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 7/2560

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10 รศ.รวี หาญเผชิญ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

1.11 สรุปผลการประชุม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างผลงานวิจัยจากบริบททางวัฒนธรรมและชุมชน เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  3 – 4 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1.1.2แนวปฏิบัติหนังสือมอบอำนาจ

1.13 นักศึกษาต่างชาติ

1.14 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการลาออก

1.15 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่  22   มิถุนายน  2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่  22   มิถุนายน  2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์

4.1.1 ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ เรื่อง Roof Forms and Materials for Energy Saving in Thailand

4.1.2 อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา เรื่อง ดอกพะยอม : จากดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์สู่การออกแบบลวดลายผ้าชาวภูไทเขาวง

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2560

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 6/2560

ในวันที่  22  มิถุนายน  2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10 แจ้งทุน GMS 2017

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแผนพัฒนาเมือง ผังชุมชน สู่นวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมทุกมิติ ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 กำหนดเกณฑ์ภาระงานสายผู้สอนด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

4.2 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 2560

        4.2.1 สัมมนา จัดตั้งกลุ่มพี่เลี้ยงนักวิจัย

4.3  ขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 25660

4.4 ข้อเสนอด้านการจัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562

4.5 ขอขยายระยะเวลาการส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.6 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ

4.7 ข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2560

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 5/2560

ในวันที่  24  พฤษภาคม  2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10  IAESTE 2560

1.11 การรับนักศึกษาทุน GMS 2560

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่  26 เมษายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแผนพัฒนาเมือง ผังชุมชน สู่นวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมทุกมิติ ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.2 โครงการประเมินโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560

                4.3 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเสนอกิจกรรมและการออกแบบเอกสารรับรองหน่วย พวต.

4.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 2560

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2560

ในวันที่  19  เมษายน  2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ประชุมร่วม เทคนิคการแพทย์ สถาปัตย์+ออกแบบ และพยาบาล เรื่องความร่วมมือวิจัยคนพิการ

1.10 โครงการบริการวิชาการสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

1.11 การออกแบบอัตลักษณ์เมือง และผลิตภัณฑ์ mascot ไดโน่

1.12 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.13 โครงการ IAESTE 2560

Ms.Dora-Serbia

Mr.Cristian-Romania

Mr.Steven Simovic และ Ms.Tina Urosevic 

       1.14  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน

      กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่  15 มีนาคม  2560 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  กำหนดการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2560

4.2 การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส มข.”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    – ศธ 0514.1.12/ว 102 ลว 21 มีนาคม 2560

    – ศธ 0514.1.12/ว 103 ลว 21 มีนาคม 2560

4.3 นักวิจัยขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย

4.4 ขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

-บทความเรื่อง  The Most Economic Span for a Single House with Reinforce Concrete Structure วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  หน้า 11-22 ค่า Impact 0.014 โดย อ.พีร์นิธิ อักษร

-บทความเรื่อง Chapter 7 Key Measurements for Local Infrastructure Sustainability: Case Study of Communities in Thailand หน้า 165-181 โดย อ.พีร์นิธิ อักษร

4.5 Paper Deployment 2016

รายชื่อบทความ 6 บทความ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2560

 

 

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 3/2560

ในวันที่  15  มีนาคม  2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย

เลื่อนโครงการวิจัย

อนุมัติปิดโครงการ

1.10 การขออนุมัติปรับลดค่าตอบแทนสถาบัน

1.11 โครงการสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ปี 2560

1.12 การประชุมร่วมเรื่องความร่วมมือวิจัยคนพิการ

1.13 การบรรยายพิเศษโดย Prof.Dr. Ryo Murata จาก Tokyo Institute Technology และการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมระหว่างสถาบัน

1.14 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

                                 ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ งวดที่ 4/2560

                                 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”

                                 ประกาศรับผลงานวิชาการวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 66 ปี 2560

                                เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

1.15 การจัดประชุมวิชาการ BTAC 2017

1.16 รายงานภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติจริงของคณะกรรมการจริยธรรมฯ

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2560 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ของบประมาณสนับสนุนในการจัดทำเอกสาร ข้อเสนอโครงการ

4.2 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงาน

4.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน

      กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.4  กำหนดการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2560

4.5 วารสารการออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย

       – รายละเอียด

       – คำแนะนำในการส่งบทความ

4.6 เสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

4.7 แผนการจัดกิจกรรมความร่วมมือ “บริษัท อภิโชคเฟอร์นิท จำกัด”

4.8 แผนการจัดกิจกรรมความร่วมมือหนังสือพิมพ์อีสานบิสวีค“ID Short Cause”

4.9 ร่าง MOU ระหว่างหลักสูตรสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมกับหน่วยงานภายนอก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท อภิโชคเฟอร์นิท จำกัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เซฟเวย์เทรดดิ้ง จากัด

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/2560

ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560   เวลา  09.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 โครงการ IAESTE 2560

1.10 การศึกษาดูงานสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและออกแบบคณะ

1.11 โครงการสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ปี 2560

1.12 ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  ขอปรับลดค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

– โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (เฉพาะภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี)

– โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

4.2  ขอเชิญเข้าร่วมงาน SWU 2017 International Education Week ที่ประเทศจีน

4.3 การเสนอชื่อผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2560

4.4 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน

      กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.4.1 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ /2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.4.2 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ /2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.4.3 ตารางเอกสารแนบท้าย ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ /2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2560

 

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1/2560

ในวันที่  18  มกราคม  2560  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

        –  รายงานจากการเงิน

        – รายงานจากกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ The Department of Architecture, Mandalay Technological University (MTU), The Union of Myanmar

1.10 ForUm Expert Seminar 2017

1.11 กำหนดการบันทึกข้อมูล NRMS

1.12 โครงการ IAESTE 2560

1.13 การเดินทางไปราชการประเทศเวียตนามของ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

วาระที่    2         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน

      กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

4.2 วารสารวิชาการ

        เอกสารประกอบการพิจารณา 1

       เอกสารประกอบการพิจารณา 2

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

           5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2560

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 12/2559

ในวันที่  21 ธันวาคม   2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงินคณะ

– รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 เว็บไซต์คณะ (ภาษาอังกฤษ)

1.9 นศ.ระดับบัณฑิตขอรับทุนวิจัยโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

1.10 เร่งรัด และติดตาม รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.11 ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.12 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปีงบประมาณ 2559

1.13 กำหนดการจัดประชุมวิชาการ ForUM Expert Seminar

1.14 กำหนดการไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสหภาพเมียนมา

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

3.2 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2.1 การจัดส่งผลประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย

3.2.2 การทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

3.2.3 กำหนดการกรอกข้อมูล NRMS

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 11/2559

ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

– รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

           –  รายงานจากการเงินคณะ

          – รายงานจากกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย  บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

        (ภาระงานอาจารย์)

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย

1.9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ The Department of Architecture, Madalay Technological University (MTU), The Union of Myanmar

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 ผลการประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : กรณีศึกษาหนองกุดทิง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

3.1.2 ติดตามการชี้แจงขออนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การประเมินศักยภาพพื้นที่รอบสถานีระบบรถไฟฟ้ารางเบาเมืองขอนแก่น” งบประมาณ 100,000  บาท ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

3.2  เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

3.3 Mou กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 4.1 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม  

 Research and Academic Services in Design and Architecture (RASiDA)

      – เอกสารแบบเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชากา

– โครงการศึกษาดูงานเพื่อการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับสายออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ระหว่าง บริษัท อภิโชคเฟอร์นิท และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 10/2559

ในวันที่  19  ตุลาคม  2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         – รายงานจากการเงินคณะ

         – รายงานจากกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย  บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 เว็ปไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

1.9 อาคันตุกะชาวต่างประเทศ

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย

3.1.2 การเบิกจ่ายเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงาน

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 – แนวปฏิบัติ

4.3 การเข้าร่วมจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1

4.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 ที่คาดว่าจะดำเนินการร่วมกับม.แห่งชาติลาว

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2559