คลังเก็บหมวดหมู่: ธัณฐกรณ์ พงศ์พิมล

ป้องกัน: ออกแบบคลังพัสดุ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ออกแบบอาคาร AG7

ออกแบบอาคาร AG7

คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล

27 มีนาคม 2560

Scan by RICOH-panuph-28-3-2560 (1)

 

ออกแบบอาคารที่จอดรถ กัลยาณิวัฒนานุสรณ์

ออกแบบอาคารที่จอดรถ กัลยาณิวัฒนานุสรณ์

คณะแพทยศาสตร์

7 กุมภาพันธ์ 2560

อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล

Scan by RICOH-panuph-8-2-2560 (3)

 

ออกแบบหอประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ออกแบบหอประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชำนาญ
ธันญรณ์
พีร์นิธิ

เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี

23 มกราคม 2560

scan-by-ricoh-panuph-23-1-2560-3

 

ออกแบบ 2 รายการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ออกแบบอาคารสนามบาส

ออกแบบสนามกรีฑา

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล

scan-by-ricoh-panuph-4-1-2560-4

กรรมการ TOR ซ่อม AR02

กรรมการ TOR ซ่อม AR02 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล , อ.นรากร พุทธโฆษ์ , อ.อรรถ ชมาฤกษ์ , อ.พีร์นิธิ อักษร – 5 พฤศจิกายน 2558

 

กรรมการร่าง TOR แก้ไขอาคารทรุด AR

 

ออกแบบหอนักศึกษาแพทย์ที่ 3 8 มีนาคม 2559

ออกแบบหอนักศึกษาแพทย์ที่ 3

8 มีนาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์

อ.นรากร พุทธโฆษ์

อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล

อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

panuph_8-3-2559_8-51-03

 

 

ออกแบบและเขียนแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ออกแบบและเขียนแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 เมษายน 58

อ.ธัณฐกรณ์ พงศ์พิมล

img680