คลังเก็บหมวดหมู่: นพดล ตั้งสกุล

ป้องกัน: ให้ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนครราชสีมา

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

1 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

ผศ.นพดล ตั้งสกุล

Scan by RICOH-panuph-9-6-2560

 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

คณะสถาปัตย จุฬา

7 เมษายน 2560

ผศ.นพดล ตั้งสกุล

Scan by RICOH-panuph-21-4-2560 (3)

 

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 6-7 มกราคม 2560
กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 7-8 เมษายน 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล

scan-by-ricoh-panuph-10-1-2560

กรรมการวิทยานิพนธ์

กรรมการวิทยานิพนธ์

11 พฤศจิกายน 2559

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

คณะสถาปัตย ม.มหาสารคาม

Scan by RICOH-panuph-15-11-2559

 

กรรมการพิจารณาผลงานวิจัย

กรรมการพิจารณาผลงานวิจัย

15 พฤศจิกายน 2559

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

บัณฑิตวิทยาลัย

Scan by RICOH-panuph-9-11-2559

 

ออกแบบทางหนีไฟ คณะพยาบาลศาสตร์

ออกแบบทางหนีไฟ คณะพยาบาลศาสตร์

27 กันยายน 2559

นพดล ตั้งสกุล
กุลศรี

panuph_28-9-2559_14-48-54

 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร

29 สิงหาคม 2559

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

panuph_30-8-2559_16-24-29

 

ประเมินข้อเสนอวิจัย

ประเมินข้อเสนอวิจัย

5 สิงหาคม 2559

กองบริหารการวิจัย

ผศ.นพดล ตั้งสกุล

panuph_15-8-2559_9-11-17

วิทยากรการประชุมวิชาการ

วิทยากรการประชุมวิชาการ

18 สิงหาคม 2559

สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ

ผศ.นพดล ตั้งสกุล

panuph_8-8-2559_8-56-16 (1)

 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ JED 1 บทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ JED 1 บทความ

15 กรกฏาคม 2559

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ศธ 6593(17)/พิเศษ จ.254/59

 

กองบรรณาธิการ การออกแบบสภาพแวดล้อม JED

กองบรรณาธิการ การออกแบบสภาพแวดล้อม JED

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

3 มิถุนายน 2559

panuph_9-6-2559_8-59-08

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 1

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 4

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 5

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 2

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 1

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 2

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 1

รศ.ดร.วารุณี หวัง 2

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความวารสารคณะ – พค 59

 

ออกแบบโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ

ออกแบบโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ

คณะพยาบาลศาสตร์

23 พฤษภาคม 2559

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล

panuph_24-5-2559_8-55-25 (1)

 

ออกแบบอาคารส่วนขยายห้องเรียนเด็กโตศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก

ออกแบบอาคารส่วนขยายห้องเรียนเด็กโตศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์

23 พฤษภาคม 2559

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล

panuph_24-5-2559_8-55-25

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 15 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

15 พฤษภาคม 2559

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

คณะสถาปัตย ศิลปากร

panuph_12-5-2559_16-12-51

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 5 พฤษภาคม 2559

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 5 พฤษภาคม 2559

คณะสถาปัตย ม.มหาสารคาม

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

panuph_10-5-2559_14-18-09

 

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 2 เมษายน 59

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

คณะสถาปัตยฯ ม.มหาสารคาม

2 เมษายน 59

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

panuph_5-4-2559_8-26-50

ผู้ทรงคุณวุฒิบทความวิชาการ 0519.19.1.3/14

ผู้ทรงคุณวุฒิบทความวิชาการ 0519.19.1.3/14

17 มีนาคม 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

panuph_25-3-2559_13-00-17 (1)

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือวิชาการ

16 กุมภาพันธ์ 2559

ศิลปากร

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

panuph_23-3-2559_9-19-08