คลังเก็บหมวดหมู่: ตัวอย่าง / แม่แบบ / ข้อมูลพื้นฐาน

file แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

แบบ-ว.สถ.-1

แบบ-ว.สถ.-2

แบบฟอร์ม-ขอหนังสือฝึกงาน 25 JAN 2019

ข้อมูลเก่าที่เลิกใช้ —

– E-Form ขอหนังสือฝึกงานของนักศึกษา

.. 1. เพิ่มข้อมูล /
.. 2. ตรวจสอบสถานะ /
.. 3.1. ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงานสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ID แยกจังหวัด
3.2. ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงานด้านสถาปัตยกรรม AR แยกจังหวัด
.. 4. ส่วนของเจ้าหน้าที่

 

เกณฑ์ประเมินปริมาณ_ภาระงานวิจัยและบริการ-วิชาการ-29พย60-ผ่าน-3-กก

เกณฑ์ประเมินปริมาณ_ภาระงานวิจัยและบริการ-วิชาการ-29พย60-ผ่าน-3-กก PDF

เกณฑ์ประเมินปริมาณ_ภาระงานวิจัยและบริการ-วิชาการ-29พย60-ผ่าน-3-กก DOCX

 

MOU กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมาย
ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 มกราคม 2561 – 19 มกราคม 2563

ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงาน ของสาขา AR และ สาขา ID

1ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงานสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมIDแยกจังหวัด

2.ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงานด้านสถาปัตยกรรม ผศ.ดร.สัญชัยฯ อับเดทแล้ว แยกจังหวัด

 

บุคลากร

ประเภทบุคลากร จำนวน รวม ร้อยละ
ผู้สอน สนับสนุน
ข้าราชการ 16 16 17.02
พนักงานมหาวิทยาลัย 34 33 67 71.97
ลูกจ้างชั่วคราว 4 5 9 9.57
ลูกจ้างประจำ 1 1 1.06
พนักงานราชการ 1 1 1.06
รวม 54 40 93 100
ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด 57.45 42.55 100.00

ข้อมูลบุคลากรสายผู้สอน

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ
รองศาสตราจารย์
5 9.26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 35.19
อาจารย์
30 55.56
รวม 54 100
วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ
ป.เอก
24 44.44
ป.โท
28 51.85
ป.ตรี
2 3.70
รวม 54 100
สถานะ จำนวน ร้อยละ
ปฏิบัติราชการ
47 87.04
ลาศึกษาในประเทศ
4 7.41
ลาศึกษาต่างประเทศ
3 5.56
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
รวม 54 100

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

อาจารย์ประจำ


ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
sonwee@kku.ac.th
44246
ข้อมูลด้านอื่นๆ

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
monbej@kku.ac.th
44233
ข้อมูลด้านอื่นๆ
 
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
wchant@kku.ac.th
44229
ข้อมูลด้านอื่นๆ

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
nopthu@kku.ac.th
4xxxx
ข้อมูลด้านอื่นๆ

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล
skunla@kku.ac.th
4xxxxx
ข้อมูลด้านอื่นๆ

รศ.ดร.วารุณี หวัง
warphu@kku.ac.th
44251
ข้อมูลด้านอื่นๆ

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์
lwarat@kku.ac.th
44248

ข้อมูลด้านอื่นๆ


ผศ. สิทธา กองสาสนะ
ksitta@kku.ac.th
44253
ข้อมูลด้านอื่นๆ

โครงสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณบดี (มข. 577/2559)
 2. คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ (มข.752/2559 และ มข.2894/2559)
 3. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ (มข.753/2559)
 4. คำสั่งมอบอำนาจให้รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดี (สถ.27/2559)
 5. คำสั่งมอบอำนาจให้รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.111-59)
 6. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มข.326/2559)
 7. คำสั่้งแต่งตั้งผู้รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี (มข.4851/2559)
 8. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน (สถ.22-56)
 9. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ (สถ.132-59)

ผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดี
ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา รองคณบดีคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.สัญชัย  สันติเวส รองคณบดีคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล  หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางพรรณี จรดอน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

กรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ. รท. อรรถ ชมาฤกษ์ (กรรมการ)
 3. ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ (กรรมการ)
 4. ผศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์ (กรรมการ)
 5. อาจารย์ อานัติ วัฒเนสก์ (กรรมการ)
 6. อาจารย์ นิสรา อารุณี (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

 1. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน (ประธานกรรมการ)
 2. อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (กรรมการ)
 3. ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)
 4. ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี (กรรมการ)
 5. อ.เกศินี ศรีสองเมือง (กรรมการ)
 6. อ.กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 1. ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (ประธานกรรมการ)
 2. รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ (กรรมการ)
 4. ผศ. กฤตภัทร ถาปาลบุตร (กรรมการ)
 5. อ. ดร. พีร์นิธิ อักษร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

 1. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (ประธานกรรมการ)
 2. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (กรรมการ)
 4. ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (กรรมการ)
 5. อ.นรากร พุทธโฆษ์ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ (กรรมการ)
 3. รศ. ดร. วารุณี หวัง (กรรมการ)
 4. อ. ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)
 5. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)
 6. อ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

 1. ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน (กรรมการ)
 3. อ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล (กรรมการ)
 4. อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล (กรรมการ)
 5. อ. ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ (ประธานกรรมการ)
 2. รศ. ดร. วารุณี หวัง (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (กรรมการ)
 4. อ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (กรรมการ)
 5. ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ (กรรมการ)
 6. อ. ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ (กรรมการ)

กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 1. รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ (ประธานกรรมการ)
 2. ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (กรรมการ)
 3. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ (กรรมการ)
 4. อ. ดร. พีร์นิธิ อักษร (กรรมการ)
 5. อ. ดร. นยทัต ตันมิตร (กรรมการ)

 

MAP

ที่อยู่ :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047
เบอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัย : 043-009700

Address :
Faculty of Architecture Khon Kaen University

Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 204

 แผนที่ภาษาไทย

TEL. HOTLINE งานบริการการศึกษา 081 574 5933
TEL. HOTLINE งานวิจัยและบริการวิชาการ 080 317 7867
TEL. HOTLINE งานนโยบายและแผน งานบริหารทั่วไป 085 007 5876

Google Map

 

 

ไฟล์ excel สำหรับบันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไฟล์ excel สำหรับบันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

เช่นเดิม เหมือนทุกปี มีคำสอนของพ่อ ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง รายการบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน สรุปเงินออม ค่าใช้จ่ายประจำเดือน และสะสม

ดาวน์โหลด ตามลิงก์นี้ครับ

ป้องกัน: ทะเบียนครุภัณฑ์ประจำปี2559 ณ ตุลาคม

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ไฟล์ excel บันทึกค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ไฟล์ excel สำหรับบันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2558 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมให้ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วนะครับ
ใช้งานได้สะดวก ง่าย จัดหมวดหมู่รายรับ และค่าใช้จ่ายไว้พอครอบคลุม แยกเป็นรายเดือน และมีกราฟวงกลมสรุปการใช้จ่ายและเงินออมรายเดือน และตลอดปีให้ด้วย

ใครสนใจลองเอาไปใช้งานดูครับ
http://www.bot.or.th/Thai/Attachment/Saving2558.xls

 

เอกสารเพื่อวางแผนจัดการ โปรแกรมระบบประเมินการเรียนการสอน 9 2557

xxxx  xxxx

คำถามที่มหาวิทยาลัยต้องการถาม ต้องคงไว้ตลอดจำนวน 10 ข้อ  aaa

คู่มือโปรแกรมระบบประเมินการเรียนการสอน นักศึกษา

คู่มือโปรแกรมระบบประเมินการเรียนการสอน อาจารย์

คู่มือ_ผู้ดูแลระบบประเมินการสอน_ปรับปรุง_9.8.57

 

 

Source Doc โปรแกรมภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากรสายผู้สอน

1.1 ไม่มีผู้ร่วมโครงการและได้งบ 0 – 50,000 บาท
1.2 ไม่มีผู้ร่วมโครงการและได้งบ 50,001 – 250,000 บาท
1.3 ไม่มีผู้ร่วมโครงการและได้งบ 250,001 – 500,000 บาท
1.4 ไม่มีผู้ร่วมโครงการและได้งบ 500,001 – 1,000,000 บาท
1.5 ไม่มีผู้ร่วมโครงการและได้งบ 1,000,000 ขึ้นไป
*********************************************************1
2.1 หัวหน้าโครงการและได้งบ 0 – 50,000 บาท
2.2 หัวหน้าโครงการและได้งบ 50,001 – 250,000 บาท
2.3 หัวหน้าโครงการและได้งบ 250,001 – 500,000 บาท
2.4 หัวหน้าโครงการและได้งบ 500,001 – 1,000,000 บาท
2.5 หัวหน้าโครงการและได้งบ 1,000,000 ขึ้นไป
******************************************************2
3.1 ผู้ร่วมโครงการและได้งบ 0 – 50,000 บาท
3.2 ผู้ร่วมโครงการและได้งบ 50,001 – 250,000 บาท
3.3 ผู้ร่วมโครงการและได้งบ 250,001 – 500,000 บาท
3.4 ผู้ร่วมโครงการและได้งบ 500,001 – 1,000,000 บาท
3.5 ผู้ร่วมโครงการและได้งบ 1,000,000 ขึ้นไป
*******************************************************3

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

****************************

กฤตภัทร ถาปาลบุตร – ผศ.
กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย – นางสาว
กุลศรี ตั้งสกุล – ผศ.
เขมโชต ภู่ประเสริฐ – ผศ.
ขวัญหทัย ธาดา – นางสาว
ขาม จาตุรงกุล – อ.ดร.
จันทนีย์ จิรัณธนัฐ – อ.ดร.
ชนัษฎา จุลลัษเฐียร – อ.ดร.
ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร – นาย
ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ – นาย
ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ – ผศ.ดร.
ชิงชัย ศิริธร – นาย
ชูพงษ์ ทองคำสมุทร – ผศ.ดร.
ฐานันดร์ ศรีธงชัย – นาย
ฐิติพร ฌานวังศะ – นางสาว
ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศธร – นาย
ดารารัตน์ คำเชียงตา – นางสาว
ทรงยศ วีระทวีมาศ – ผศ.ดร.
ธนสิทธิ์ จันทะรี – ผศ.
ธรรมวัฒน์ อินทจักร – นาย
ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล – นาย
ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา – นาย
นพดล ตั้งสกุล – ผศ.ดร.
นยทัต ตันมิตร – นาย
นรากร พุทธโฆษ์ – นาย
นิชา ตันติเวสส – นางสาว
นิธิวดี ทองป้อง – นางสาว
นิสรา อารุณี – นางสาว
เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร – ผศ.
ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ – ผศ.
พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ – ผศ.
พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา – นาย
พีร์นิธิ อักษร – นาย
ภาคินี เปล่งดีสกุล – นาง
มนสิชา เพชรานนท์ – ผศ.ดร.
ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล – รศ.ดร.
รวี หาญเผชิญ – รศ.ดร.
รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา – นาง
รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช – นางสาว
วรัฐ ลาชโรจน์ – อ.ดร.
วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ – ผศ.
วารุณี หวัง – ผศ.ดร.
วิทยากร ดวงแก้ว – นาย
วิรุฬห์ สังข์สุวรรณ – นาย
สมหญิง พงศ์พิมล – นางสาว
สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ – อ.ดร.
สักการ ราษีสุทธิ์ – ผศ.ดร.
สัญชัย สันติเวส – อ.ดร.
สิทธา กองสาสนะ – ผศ.
สินินาถ โคตรุฉิน – นางสาว
สุกัญญา พรหมนารท – นางสาว
สุภาพร อรรถโกมล – นางสาว
สุรกานต์ รวยสูงเนิน – ผศ.
อธิป อุทัยวัฒนานนท์ – ผศ.
อภิญญา อาษาราช – นางสาว
อรรถ ชมาฤกษ์ – ผศ.รท.
อานัติ วัฒเนสก์ – นาย

*********************************

1.1 เขียนคนเดียวและเป็นระดับชาติ
1.2 เขียนคนเดียวและเป็นระดับนานาชาติ
******************************************************************1
2.1 เขียนหลายคน เป็นผู้เขียนชื่อแรกและเป็นระดับชาติ
2.1 เขียนหลายคน เป็นผู้เขียนชื่อแรกและเป็นระดับนานาชาติ
*********************************************************************2
3.1 เขียนหลายคน เป็นผู้เขียนร่วมและเป็นระดับชาติ
3.2 เขียนหลายคน เป็นผู้เขียนร่วมและเป็นระดับนานาชาติ
***********************************************************************3

1.1 ทำคนเดียวและขอจดลิขสิทธิ์
1.2 ทำคนเดียวและขอจดอนุสิทธิบัตร
1.3 ทำคนเดียวและขอจดสิทธิบัตร
******************************************************************1
2.1 ทำหลายคนเป็นชื่อแรกและขอจดลิขสิทธ์
2.2 ทำหลายคนเป็นชื่อแรกและขอจดอนุสิทธิบัตร
2.3 ทำหลายคนเป็นชื่อแรกและขอจดสิทธิบัตร
*********************************************************************2
3.1 ทำหลายคนแต่ไม่ใช่ชื่อแรกและขอจดลิขสิทธ์
3.2 ทำหลายคนแต่ไม่ใช่ชื่อแรกและขอจดอนุสิทธิบัตร
3.3 ทำหลายคนแต่ไม่ใช่ชื่อแรกและขอจดสิทธิบัตร
***********************************************************************3

1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของ ชำนาญการ / ปฏิบัติการพิเศษ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของ เชี่ยวชาญ / รองศาสตราจารย์
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของ เชี่ยวชาญพิเศษ / ศาสตราจารย์
**************************************************************************1
2.1 กรรมการพิจารณาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอื่น
**************************************************************************2
3.1 Keynote องค์ปาฐก / Invited Speaker ระดับชาติ
3.2 Keynote องค์ปาฐก / Invited Speaker ระดับนานาชาติ
3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษ
3.4 กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาการในต่างสถาบัน
3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบ
3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพ
3.7 เผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อ
*************************************************************************3
4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทคัดย่อภาษาไทย
4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทคัดย่อภาษาต่างประเทศ
4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาไทย
4.4 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ บทความภาษาต่างประเทศ
*************************************************************************4
5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย ข้อเสนอโครงการ
5.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย ฉบับสมบูรณ์
*************************************************************************5
6.1 บรรณาธิการวารสารระดับชาติ
6.2 บรรณาธิการวารสารระดับนานาชาติ
6.3 บรรณาธิการวารสารกึ่งวิชาการ
*************************************************************************6
7.1 กองบรรณาธิการวารสารระดับชาติ
7.2 กองบรรณาธิการวารสารระดับนานาชาติ
7.3 กองบรรณาธิการวารสารกึ่งวิชาการ
*************************************************************************7
8.1 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระภายนอก ปริญญาเอก
8.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระภายนอก ปริญญาโท
8.3 กรรมการตรวจเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระภายนอก
8.4 กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์/ โครงการออกแบบ
*************************************************************************8
9.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ที่ไม่ใช่ วารสารวิชาการ
*************************************************************************9

 

ป้องกัน: บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ภาระงาน

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง