สถิติซ่อมคอมพิวเตอร์

 พฤษภาคม 2561
 เมษายน 2561
 มีนาคม 2561
 กุมภาพันธ์ 2561
 มกราคม 2561
 ธันวาคม 2560
 พฤศจิกายน 2560
 ตุลาคม 2560
 กันยายน 2560
 สิงหาคม 2560
 กรกฎาคม 2560
 มิถุนายน 2560

ผลซ่อมคอมพิวเตอร์รายเดือน

 พฤษภาคม 2561
 เมษายน 2561
 มีนาคม 2561
 กุมภาพันธ์ 2561
 มกราคม 2561
 ธันวาคม 2560
 พฤศจิกายน 2560
 ตุลาคม 2560
 กันยายน 2560
 สิงหาคม 2560
 กรกฎาคม 2560
 มิถุนายน 2560

ประชุมกลุ่มงานบริหารและธุรการ#2 (13 ธ.ค.61)

หนังสือเชิญประชุมกลุ่มงานฯ

รายงานเก่ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปี58

ปี 58

รายงานการใช้โทรศัพท์ โทรสารคณะฯ ปี 58
รายงานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 085-0075876  ปี 58

ส่วนที่ 2  ภาพการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

รายการงานผลการดำเนินโครงการ

 1. รายงานผลการจัดโครงการอบรม เรื่อง “การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน”  วันที่ 14 มกราคม 2558
  A. สรุปผลการจัดโครงการฯ
  B. ภาพกิจกรรมโครงการอบรม
  C. เอกสารประกอบการบรรยาย
  D. ขออนุมัติโครงการ และหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม
 2. รายงานผลโครงการแผนและปฏิทินสำหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ 2557
 3. สรุปโครงการ KM วิจัย,การเงิน
 4. สรุปผลการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การจัดทำหนังสือสั่งการ” วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 จัดโดย งานบริหารงานทั่วไป
  1. สรุปผลการจัดโครงการ KM การจัดทำหนังสือสั่งการ
  2. เอกสารบรรยาย PowerPoint
  3. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. คำอธิบายรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกและภายใน
  5. รูปแบบและตัวอย่างหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
  6. คำอธิบายและตัวอย่างการจัดทำคำสั่ง
  7. ภาพกิจกรรม
 5. สรุปการประเมินผล Big Cleaning day และ 5 ส
 6. สรุปการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 6.3
 7. สรุปโครงการปีใหม่คณะ 24 ธ.ค.2556(2)
 8. สรุปงานวันสงกรานต์คณะ 11 เม.ย. 57(2)
 9. สรุปโครงการปรับปรุงลานสัก
 10. สรุปผลการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ปีงบ 2557
 11. สรุปผลการจัดโครงการสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Health & Safety
 12. โครงการอบรมตัดแต่งต้นไม้-17-มิ.ย. 58

รายงานสถิติเก่า งานบริหารงานทั่วไป ปี57

ปี 57
รายงานสถิติการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

ปี 57
รายงานผลการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยอาคารสถานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน

ปี 57

รายงานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 085-0075876  ของคณะ ปี 2557
รายงานการใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ปี 2557
รายงานการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ โทรสารคณะ ปี2557

ข้อมูลเก่างานบริหารงานทั่วไป ปี56

ข้อมูลเก่าปี56

1. รายงานประเมินผลโครงการศึกษาดูงาน ปี 56

รายงานการใช้พลังงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
1. เปรียบเทียบย้อนหลัง 6 ปีงบประมาณ 2551 และ 2556
1. เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2555 และ 2556

รายงานการประชุมผูู้บริหาร

รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  เมษายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  พฤษภาคม 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  มิถุนายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  กรกฎาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กันยายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน พฤศจิกายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน ธันวาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน มกราคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน  มีนาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน เมษายน 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน  พฤษภาคม 2558 
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กรกฎาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กันยายน 2558  ไม่จัดประชุมเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลประเมินความพึงพอใจงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลประเมินความพึงพอใจงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานการประชุมประจำเดือน

ปีงบประมาณ 2558

1.  ตุลาคม 2557
2.  พฤศจิกายน 2557
3.  ธันวาคม 2557
4.  มกราคม 2558
5   กุมภาพันธ์ 2558
6.   มีนาคม 2558
7.    เมษายน 2558  ไม่จัดประชุม
8.    พฤษภาคม 2558
9.    มิถุนายน 2558
10  กรกฎาคม 2558
11. สิงหาคม 2558 ไม่จัดประชุม
12. กันยายน 2558
13 ตุลาคม 2558

ปีงบประมาณ2557
1.  ตุลาคม 2556
2.  พฤศจิกายน 2556
3.  ธันวาคม 2556
4.  มกราคม 2557
5.  กุมภาพันธ์ 2557
6.   มีนาคม 2557
7.   เมษายน 2557
8.   พฤษภาคม 2557
9.   มิถุนายน 2557
10. กรกฎาคม 2557
11. สิงหาคม 2557
12. กันยายน 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น Google Bookmark และ การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำคู่มือ หรือเอกสารต่างๆ วันที่ 26 พศฤจิกายน 2561

MOU คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ แอพพลิแคด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด
25 ตุลาคม 2561
มีกำหนด 3 ปี นับแต่ลงนาม

Scan by RICOH-panuph-13-11-2561

 

สรุปข้อมูลรายบุคคลการพัฒนาตนเอง มิย. ถึง พย. 61

 1. กชามาส ทินราช
 2. กตัญชลี ประนม
 3. กนกนวล แก้วราช
 4. กนิษฐา ประนม
 5. กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
 6. กาญจนา จันทรสมบัติ
 7. จักริน เงินทอง
 8. จันทร์ศรี ผุยโสภา
 9. ฉัตรฤดี ประทุมไชย
 10. ชวน สีเรือง
 11. ชะลอ ซ้อนเปียยูง
 12. ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์
 13. เชยชม ประทุมมา
 14. ทองคำ ภูต้องใจ
 15. ทัศวรรณ ศราภัย
 16. นเรศ เดชหามาตย์
 17. บัณฑิต กาบไกรแก้ว
 18. พรรณี จรดอน
 19. ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร
 20. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
 21. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
 22. รินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์
 23. เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
 24. วาสนา รำเพยพล
 25. ศิริวุฒิ รสหอม
 26. สมพร นามสีฐาน
 27. สฤษฎิ์ ปูนอน
 28. สำรวย ภูเงิน
 29. สุระพล มุสิกะสาร
 30. หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
 31. อนุพันธ์ พันธ์อมร
 32. อนุวัฒน์ กิจโกศล
 33. อนุสรา ไตรรัตนาภิกุล
 34. อภิวัฒน์ คงอุดม
 35. อรจิตรา พิริยะศรัทธา
 36. อรสา จุลมา
 37. อานุชิต บุตคาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

เริ่ม 7 มิถุนายน 2561 กำหนดระยะเวลา 3 ปี

Scan by RICOH-panuph-29-6-2561

 

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 6/2561

ในวันที่  27  มิถุนายน  2561 เวลา  09.30  น.

ณ ห้อง 1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

1.9 นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE  2018

นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE  2018

1.10 นักศึกษาทุน GMS 2018

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่23 พฤษภาคม2561

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 การดำเนินการตามแผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

     3.2.1 โครงการคลินิกวิจัย ระยะที่สอง

     3.2.2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินโครงการ

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอใช้งบประมาณค่าตีพิมพ์วารสาร “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)” ปีที่ 17 ฉบับที่ 1  จำนวน 10บทความ จำนวนเงิน   60,000 บาท  

 

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2561

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 4/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 4/2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18 เมษายน 2561

Scan by RICOH-panuph-14-6-2561

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 5/2561

ในวันที่  23  พฤษภาคม  2561 เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

1.9 การแต่งตั้งกรรมการกองทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.10 นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE  2018

1.11 นักศึกษาทุน GMS 2018

1.12 อาจารย์ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

1.13 การทำ MOU

1.14 ขอความร่วมมือนักวิจัยที่รับทุนจากภายนอก มข. บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและบริการวิชาการ ในระบบ MIS-Pr.KKU

วาระที่  2      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่18  เมษายน  2561

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 การดำเนินการตามแผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

3.2.1 สรุปโครงการตามแผนยุทธศาตร์ 61

รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สรุปรายงานรายจ่าย 2561

รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สรุปแผนยุทธศาสตร์ 2561

รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ 2561 

3.2.2 โครงการที่ขอยกเลิก

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2561