คลังเก็บหมวดหมู่: วารสาร

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ปี 2547

หน้าปก pdf , jpg

ปกใน

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

 1. วัฒนธรรมการนำออกแบบ : Designethnologie (design+ethnology)
  อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

2. งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
วาริน จันทศรี, ปิยาภรณ์ ธนานุภาพไพศาล และกุลศรี สุริยเดชสกุล

3. เคลือบขี้เถ้าไม้ยูคาลิปตัสจากเตาเผาบ้านดอนกลาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ธนสิทธิ์ จันทะรี

4. เทคนิควิทยาการงานโครงสร้างอาคารบนพระนครคีรี จ.เพชรบุรี
เบญจวรรณ ทัศนลีลพร

5. ฝ้าขยะ
ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์

6. ลานวัด : มิติทางกายภาพและสังคมของวัดในเมืองใหญ่และเมืองเล็กทางภาคเหนือของประเทศไทย
ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์

 

 

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปี 2546

หน้าปก / jpg

ปกใน

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

 1. พัฒนาการเรือนกะเลิง
  กรณีศึกษาบ้านหนองหนาว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
  จุดเปลี่ยนทางสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม
  อ.จันทนีย์ วงศ์คำ
  .
 2. แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
  ดร.นพดล ตั้งสกุล
  .
 3. เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์แสดงภาพเขียนเขตร้อนชื้น
  อ.กุลศรี สุริยเดชสกุล
  .
 4. การระบายอากาศทางตั้ง
  ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
  .
 5. การพัฒนาผนังวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร
  กรณีศึกษาอาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
  อ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 6. Manual for Organized Self-Help Housing Project in Thailand
  Small-Scale Self-Help Housing in Khon Kaen Municipality, Thailand
  Assistant Professor Warunee Phusanam
  .

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2545

หน้าปก pdf / jpg

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

 1. เซนและสวนภูมิทัศน์
  ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
  .
 2. จิตสำนึกการประหยัดพลังงาน
  อ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
  .
 3. รูปแบบการจัดวาง SPACE ในอาคารตึกแถว กรณีศึกษา อาคารตึกแถวในภาคใต้ของประเทศไทย
  ดร.มนสิชา เพชรานนท์
  .
 4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารพักอาศัยและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา บ้านเขวา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  ดร.นพดล ตั้งสกุล
  .
 5. พัฒนาการและแนวทางของการใช้อิฐดินในการก่อสร้างในประเทศไทย
  อ.วารุณี ภูสนาม
  .

เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับผู้เขียน