คลังเก็บหมวดหมู่: งานวิเทศสัมพันธ์

MOU คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ แอพพลิแคด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด
25 ตุลาคม 2561
มีกำหนด 3 ปี นับแต่ลงนาม

Scan by RICOH-panuph-13-11-2561

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

เริ่ม 7 มิถุนายน 2561 กำหนดระยะเวลา 3 ปี

Scan by RICOH-panuph-29-6-2561

 

MOU ARCHKKU กับ สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ขอนแก่น 11 เมษายน 2561

MOU ARCHKKU กับ สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ขอนแก่น 11 เมษายน 2561

Scan by RICOH-panuph-2-5-2561

 

MOU ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 2 พฤศจิกายน 2558

MOU

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านองค์ความรู้และนวัตศิลป์
ระหว่าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กับ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
2 พฤศจิกายน 2558

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 คณะ 15 กรกฎาคม 2558

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น,คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 กรกฎาคม 2558

IAESTE ปี 2558 และ การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย

การประสานงานรับนักศึกษาต่างชาติโครงการ IAESTE ปี 2558

การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย

 

โครงการ International Workshop 2014 in Japan

ขออนุมัติเงิน.

น.อนุมัติให้ไปราชการ ตปท.4 กค.-6 สค.57_จันทนีย์

ประกาศทุน Thai Visiting (1)

รายขื่อนักศึกษาไปญี่ปุ่น

หนังสือเชิญจากญี่ปุ่น

โครงการ WorkshopSPAINJAPAN 2014

 

ข้อมูลอาจารย์ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลอาจารย์ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

การประสานงานสำหรับ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตไปพม่า

การประสานงานสำหรับ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตไปพม่า

ประสานงานการขอทุน Thai Visiting มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– Program ISAWA 2014 Japan
– TVS 1
– TVS 2
– TVS2-1
– TVS2-2
– ท_น Thai visiting (1) แบบคำขอ Thai Visiting Scholar-TVS1-2012
– ใบสมัคร Thai Visiting Scholar– TVS2-2012
– รายละเอ_ยดค_าใช_จ_ายvisiting ในญ__ป__น (1)
– รายละเอ_ยดค_าใช_จ_ายvisiting ในญ__ป__น
– หนังสือขอทุน
– หนังสือเชิญจากญี่ปุ่น
– หนังสืออนุญาตจากคณบดี Thai visiting Scholar TVS3-2012
– เอกสาร1 แบบคำขอร_บท_นสน_บสน_น_Thai Visiting Scholar-TVS1-2012
– เอกสาร2 ใบสม_ครท_น_Thai Visiting Scholar-TVS2-2012
– เอกสาร3 หน_งส_ออน_ญาตจากต_นส_งก_ด
– เอกสาร4 (เม__อส__นส_ดโครงการ) แบบรายงานการใช_จ_ายเง_นและการปฎ_บ_ต_งาน-(TVS4-5)-2012

ข้อมูล MOU ในประเทศ

ข้อมูล MOU ในประเทศ

– MOU 7 สถาบัน
– MOU 5 สถาบัน
– มหาวิทยาลัยรังสิต MOU
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MOU
– MOU TCDC
– Muhammadiyah University of Yogyakarta
– MOU กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 

ข้อมูล MOU ต่างประเทศ

ข้อมูล MOU ต่างประเทศ

– MOU The Institute of Geography of University of Cologne, Germany
– MOU กับ Shiga University Japan
– Muhammadiyah University of Yogyakarta
– Souphanuwong University, Faculty of Architecture
– Southeast Univ[1].MOU
– University of Newcastle, School of Architecture
– Ecole Francaise D’Extreme-Orient
– Ministry of Culture and Fine Arts