วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 10/2560

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

             1.10 ด้านวิเทศสัมพันธ์

1) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน University  of Ryukyus

2) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 Spring Program at Kumanoto University ประเทศญี่ปุ่น

3) ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนหอการค้าญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

4) ขอให้เสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Global UGRAD Program

1.11 แผนงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 (งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

  • คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยส่งผลงานวิจัย

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1กิจกรรมพบปะนักวิจัย

4.2 ขอแก้ไขเกณฑ์ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการสำหรับบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 ขอใช้งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2560