คลังเก็บหมวดหมู่: วารุณี หวัง

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

15 กันยายน 2559

รศ.ดร.วารุณี หวัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

panuph_2-9-2559_9-39-31

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 1

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 4

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 5

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 2

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 1

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 2

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 1

รศ.ดร.วารุณี หวัง 2

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความวารสารคณะ – พค 59

 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 พฤศจิกายน 2558

รศ.ดร.วารุณี หวัง

panuph_24-11-2558_15-57-25

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย การจัดการสภาพแวดล้อม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย การจัดการสภาพแวดล้อม

ที่ ศธ 0508.15/4849

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
ผศ.ดร.วารุณี หวัง

16 กันยายน 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไฟล์อยู่ใน email และ เจ้าตัว