คลังเก็บหมวดหมู่: การเบิกเงิน การจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างจุฬามณีเจดียสถาน โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล

ขอส่งงานและเบิกเงินค่าจ้าง งวดที่ 2
เจ้าอาวาสวัดศรีนวล
7 สิงหาคม 2558

panuph_7-8-2558_9-20-00