คลังเก็บหมวดหมู่: ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

1 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

ผศ.นพดล ตั้งสกุล

Scan by RICOH-panuph-9-6-2560

 

คณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงอาคาร คณะพยาบาล

คณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงอาคาร คณะพยาบาล

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

14 มีนาคม 2560

คณะพยาบาลศาสตร์

Scan by RICOH-panuph-16-3-2560 (1)

 

 

วิทยากร HA National Forum 18

วิทยากร HA National Forum 18

16 มีนาคม 2560

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

Scan by RICOH-panuph-14-2-2560

 

ออกแบบอาคารหอนอนชาย

ออกแบบอาคารหอนอนชาย

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
ผศ.สัญชัย สันติเวส
ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

31 มกราคม 2560

Scan by RICOH-panuph-1-2-2560

 

ออกแบบโรงอาหาร

ออกแบบโรงอาหาร

คณะทันตแพยศาสตร์

ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

23 มกราคม 2560

scan-by-ricoh-panuph-23-1-2560-5

 

ออกแบบซ่อมแซมอาคาร 1

ออกแบบซ่อมแซมห้องน้ำอาจารย์อาคาร 1

ออกแบบซ่อมแซมอาคาร 1

คณะพยาบาลศาสตร์

ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

23 มกราคม 2560

scan-by-ricoh-panuph-23-1-2560-4

ออกแบบราวกันตกระเบียงอาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ออกแบบราวกันตกระเบียงอาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

30 ธันวาคม 2559

scan-by-ricoh-panuph-4-1-2560-3

 

ออกแบบคณะทันตแพทยศาสตร์

ออกแบบประมาณราคาห้องน้ำคณะทันตแพทยศาสตร์

ออกแบบประมาณราคาพื้นที่ทางลาดชั้น 1 และ 2 อาคารมหิตลานุสรณ์

ออกแบบงานกันซึมลาน Cooling Tower และผนังชั้น 2, 3, 4 และ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ออกแบบรางและท่อระบายน้ำฝนอาคารคลินิกทันตกรรม 1, 2, และ 3

ออกแบบคลินิกทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

1 พฤศจิกายน 2559

Scan by RICOH-panuph-2-11-2559 (1)

ขอส่งแบบปรับปรุงอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

ขอส่งแบบปรับปรุงอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

20 กันยายน 2559

ยิ่งสวัสดิ์

panuph_21-9-2559_8-54-34

 

 

 

ออกแบบปรับปรุงทางลาดสะพานเชื่อม อาคารมหิตลานุสรณ์กับอาคารคลินิกทันตกรรม

ออกแบบปรับปรุงทางลาดสะพานเชื่อม อาคารมหิตลานุสรณ์กับอาคารคลินิกทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์

26 สิงหาคม 2559

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

panuph_26-8-2559_9-08-52

ออกแบบปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ยังไม่ลง DB

ออกแบบปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คณะทันตแพทยศาสตร์

26 สิงหาคม 2559

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

panuph_26-8-2559_9-08-52

 

 

 

วิทยากร Pua Long Term Care

วิทยากร Pua Long Term Care

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

10 สิงหาคม 2559

กระทรวงสาธารณสุข

01-เรียนเชิญ บุคลากรในสังกัด

02-รายชื่อ วิทยากร (รพ.ปัว)

03-กำหนดการ

04-ตอบรับเป็นวิทยากร

panuph_3-8-2559_9-49-29

 

 

คณะกรรมการประเมินผลงานออกแบบอาจารย์ที่ designliteracyforum.org

คณะกรรมการประเมินผลงานออกแบบอาจารย์ที่ designliteracyforum.org

28 มิถุนายน 2559

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.อัสสัมชัญ

444

ประชุมปรับปรุงห้องพัก คณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมปรับปรุงห้องพัก คณะพยาบาลศาสตร์

23 มิถุนายน 2559

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

คณะพยาบาลศาสตร์

panuph_27-6-2559_9-55-05

เชิญเป็นกรรมการเพื่อประเมินผลงาน 8 มิถุนายน 2559

เชิญเป็นกรรมการเพื่อประเมินผลงาน

8 มิถุนายน 2559

ศูนย์พัฒนาตำรา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

panuph_14-6-2559_13-49-59

 

ออกแบบแท่นหลวงปู่ฟัก

ออกแบบแท่นหลวงปู่ฟัก

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

7 มิถุนายน 2559

panuph_7-6-2559_9-36-11 (2)

panuph_15-6-2559_14-55-58

 

วิทยากรโครงการ สัมมนาอาคารเขียวท้องถิ่น 12 มีนาคม 2559

วิทยากรโครงการ สัมมนาอาคารเขียวท้องถิ่น 12 มีนาคม 2559

วิทยากร วิถีสีเขียว
ผศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์

วิทยากร จากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สู่อาคารท้องถิ่นสีเขียว
ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

วิทยากร วัสดุท้องถิ่นและวัสดุอาคารเขียว
อ.นรากร พุทธโฆษ์

วิทยากร อุณหภาพอาคารท้องถิ่น
ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

วิทยากร แสงสว่างกับอาคารท้องถิ่น
รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

วิทยากร อาคารเขียวกับการประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบอาคารราชการ
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

วิทยากร ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน
อ.ดร.นยทัต ตันมิตร

กำหนดการจัดอบรมสัมมนา-LGB-5

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 1

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 4

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 5

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 2

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 1

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 2

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 1

รศ.ดร.วารุณี หวัง 2

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความวารสารคณะ – พค 59

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ ครั้งที่ 3 / 2559 / BTAC 2016

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 / 2559 / BTAC 2016 (วันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2559)

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล 2

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 6

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 6

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 2

อ.นรากร พุทธโฆษ์ 1

ผศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ 2

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา 3

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 6

ผศ.รท.อรรถ ชมาฤกษ์ 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความงานประชุมBTAC-2016-พค59

 

ออกแบบโครงสร้างกระจก คณะพยาบาลศาสตร์

ออกแบบโครงสร้างกระจก

คณะพยาบาลศาสตร์

20 เมษายน 2559

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

panuph_20-4-2559_15-47-57