วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 11/2560

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006463&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006553&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006560&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006564&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006573&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006592&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006573&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006604&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006641&l=th

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0006491&l=th

https://arch.kku.ac.th/pr/

ข่าวและกิจกรรม / News and activities

 

1.10 ด้านวิเทศสัมพันธ์

 – การทำ MOU   Graduate school of Urban Innovation Yokohama National University 

– Visiting Professor

1.11  นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18   พฤศจิกายน 2560

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

  1) แจ้งหัวหน้าโครงการเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

  2) ความคืบหน้าการทำ MOU กับ พอช.

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1กิจกรรมพบปะนักวิจัย

4.2 ของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การออกแบบแผนที่นูนต่ำเพื่อนำทางนักเรียนตาบอดในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น” โดย ผศ.นิธิวดี ทองป้อง และผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส

4.3 กำหนดการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2560