วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 6/2561

ในวันที่  27  มิถุนายน  2561 เวลา  09.30  น.

ณ ห้อง 1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

1.9 นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE  2018

นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE  2018

1.10 นักศึกษาทุน GMS 2018

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่23 พฤษภาคม2561

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 การดำเนินการตามแผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

     3.2.1 โครงการคลินิกวิจัย ระยะที่สอง

     3.2.2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินโครงการ

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอใช้งบประมาณค่าตีพิมพ์วารสาร “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)” ปีที่ 17 ฉบับที่ 1  จำนวน 10บทความ จำนวนเงิน   60,000 บาท  

 

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2561