คลังเก็บหมวดหมู่: ธรรมวัฒน์ อินทจักร

ธรรมวัฒน์ ออกแบบ 3 โครงการ ช่วง ธันวาคม 59 ถึง พฤษภาคม 60

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560 (1)

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560 (2)

 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ม.ขอนแก่น

อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร

4 ตุลาคม 2559

scan-by-ricoh-kanchana-14-12-2559-1

 

ประธานประเมินคุณภาพหลักสูตร

ประธานประเมินคุณภาพหลักสูตร

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร

3 สิงหาคม 2559

scan-by-ricoh-kanchana-14-12-2559

 

ผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ผังเมือง คณะสถาปัตย สารคาม

ผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ผังเมือง คณะสถาปัตย สารคาม

12 กรกฏาคม 2559

ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สารคาม

panuph_21-7-2559_15-47-45

 

 

ข้อเสนอโครงการสำรวจ-จัดทำผังบริเวณ บางแสนสอง

ข้อเสนอโครงการสำรวจ-จัดทำผังบริเวณ บางแสนสอง

อำเภออุบลรัตน์

อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร

29 มีนาคม 2559

panuph_7-6-2559_9-12-59

 

สอน 001 106 ที่ วิทยาลัยการปกครอง การวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/58 อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร , อ.ดร.พีร์นิธิ อักษร

8 – 11 2558

Infraplan_syllabus_581 (1)

โครงการจัดทำผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ยังไม่ได้ลง DB

โครงการจัดทำผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร

2 ธันวาคม 2558

panuph_4-12-2558_9-16-50

Scan by RICOH-panuph-5-6-2560

 

คณะทำงานปรับปรุงผังเมืองอุดรธานี 3786 2558

คณะทำงานปรับปรุงผังเมืองอุดรธานี 3786 2558

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี

18 สิงหาคม 2558

อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร

panuph_26-8-2558_8-28-29 (1)