คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 งานประชาสัมพันธ์

 1. ผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 งานวิเทศสัมพันธ์

 1. การประสานงาน MOU

1.1 Proposed MOU List เข้ากรรมการคณะ

1.2 ร่างMOU คณะสถาปัตย์ มข-ศิลปากร

1.3 รายชื่อ MOU เข้ากรรมการคณะ

1.4 KKU_Academic_Support_Proposal

1.5 MOU Data Base_291013

1.6 แบบตอบรับ IAESTE

2. โครงการ International Visiting Professor

2.1 KKU-VS1 แบบเสนอโครงการ

2.2 KKU-VS2 ใบสมัครทุน

2.3 KKU-VS3 ใบรับรองคณบดี

2.4 KKU-VS4_KKU-VS5 แบบรายงานการจ่ายเงิน

2.5 ขอความเห็นชอบจากกรรมการคณะทุนไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ

2.6 รายวิชา-Visiting-Professor CV Prof.

3. ISWA

3.1 รายวิชา-Visiting-Professor

3.2 โครงการที่อนุมัติแล้ว

3.3 รายชื่อนักศึกษาช่วยงาน ISWA 2015

3.4 ขอความเห็นชอบจากกรรมการคณะทุนไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ

4. ทุน ASEAN GMS 2015

4.1 แจ้งผลทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรอาเซียนและลุ่มน้ำโขง ปี 2558

4.2 หนังสือถึงสำนักทะเบียน

5. ทุน Fullbright

5.1 Fulbright-Specialist-appl-KKU 02April15

6. ทุนสมเด็จพระเทพรับนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา

6.1 แบบตอบรับ

6.2 แบบสอบถาม

6.3 แจ้งผลการพิจารณาทุน

6.4 แจ้งรับนักเรียนทุนพระเทพ

6.5 ตอบรับทุนพระเทพ

6.6 ทุนพระเทพรับนักศึกษา

6.7 หนังสือตอบรับ

6.8 เงินทุน

6.9 ทุนพระเทพ

7. ประสานงานทุนต่าง ๆ

7.1 ทุนฟูจิโมโต้ 2558

7.2 ทุนฟูจิโมโต้

7.3 สมัครทุนฟูจิโมโต้

7.4 ขอรับการพิจารณาเข้าร่วมประชุม NEAT Singapore 2015

8. สถาบันเครือข่ายเยี่ยมชมคณะ

8.1 รายชื่อ ม.สุภานุวงศ์ สปป,ลาว

8.2 สุภานุวงศ์เยี่ยมคณะ 14 พ.ค. 58 1

9. ประสานงาน MOU

9.1 สำเนาส่ง MOU กับ ม.ศิลปากร

9.2 Agreement กับ สเปน

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 แผ่นพับ Flowchart ข้อแนะนำ การให้บริการกลุ่มงานวิจัย

 1. แผ่นพับ-ข้อแนะนำสำหรับการเบิกเงินสนับสนุนวิจัยงวด2
 2. แผ่นพับ-ข้อแนะนำสำหรับการส่งบทความตีพิมพ์
 3. แผ่นพับ ข้อแนะนำสำหรับการเบิกเงินสนับสนุนวิจัยงวด2
 4. แผ่นพับการขอรับการจัดสรรงบประมาณการวิจัย (1)

 

 

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 สรุปการประชุมกลุ่มงาน

 1. สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ 2-2558

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 แผนงานกลุ่มงาน

 1. แผนงานกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี

 1. สรุปแบบประเมินผล โครงการ “Plus + in Daily Life ชีวิตคิดบวก” วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
 2. สรุปผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณบดี อาเซียน
 3. สรุปผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ BTAC 2015
 5. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจั

 1. คำสั่งที่ สถ.52 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกำหนดการ
 3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ล่าสุด)

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / โครงการ BIM

 1. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน สถ.38-58
 2. โครงการ BIM_Workshop_16 Mar 2015 New
 3. แบบ สภส 03
 4. แบบ สภส.พวต. 04
 5. รายละเอียดโครงการบิม ๒๐๑๕ ล่าสุด
 6. ส่งรับรองหน่วยให้สภาสถาปนิก
 7. หนังสือตอบจากสภาสถาปนิก
 8. หนังสือขออนุมัติโครงการจากอธิการบดี
 9. ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัด BIM
 10. คำสั่ง สถ.43-58

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

 1. meet-11-57
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / วารสารกึ่งวิชาการ

 1. http://huen-haus.kku.ac.th/

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / Google APP

 1. คู่มือรวม Google App

 

 

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 แบบมอบหมายงาน

แบบมอบหมายงาน

 1. มณีรัตน์ (2)
 2. พิมพ์ชนก (1)
 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน-อนุพันธ์-1-59-ช่วงเวลา-1-พค-58-ถึง-31-ตค-58