คลังเก็บหมวดหมู่: นิธิวดี ทองป้อง

ป้องกัน: ออกแบบสถานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 4 รายการ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอายุรแพทย์ ชั้น 6

ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอายุรแพทย์ ชั้น 6

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 กรกฎาคม 2560

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

Scan by RICOH-panuph-11-7-2560 (1)

 

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมทหารม้าที่ 7

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

26 มิถุนายน 2560

กรมทหารม้าที่ 7

Scan by RICOH-panuph-27-6-2560

 

วิทยากร การออกแบบสื่อศิลปะ สำหรับนักเรียนตาบอด

วิทยากร การออกแบบสื่อศิลปะ สำหรับนักเรียนตาบอด

6 มีนาคม 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส

ผศ.นิธิวดี

ดร.สัญชัย

 

 

 

ออกแบบอาคารหอนอนชาย

ออกแบบอาคารหอนอนชาย

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
ผศ.สัญชัย สันติเวส
ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

31 มกราคม 2560

Scan by RICOH-panuph-1-2-2560

 

ออกแบบห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ออกแบบห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

31 ตุลาคม 2559

Scan by RICOH-panuph-31-10-2559 (5)

 

ออกแบบ พื้นที่ภายในอาคาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ออกแบบ พื้นที่ภายในอาคาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

นิธิวดี ทองป้อง
สัญชัย สันติเวส

10 ตุลาคม 2559

Scan by RICOH-panuph-10-10-2559 (2)

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ Veridean ปี 9 ฉบับ 2 ปี 59 นิธิวดี ทองป้อง 15 มิถุนายน 2559 ม.ศิลปากร

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ Veridean ปี 9 ฉบับ 2 ปี 59

นิธิวดี ทองป้อง

15 มิถุนายน 2559

ม.ศิลปากร

tnitiwadee_30-6-2559_14-48-24

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ Veridean ปี 9 ฉบับ 3 ปี 59

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ Veridean ปี 9 ฉบับ 3 ปี 59

1/2 เรื่อง

นิธิวดี ทองป้อง

8 กันยายน 2559

ม.ศิลปากร

20160930_095510

 

 

กรรมการตรวจการจ้าง

กรรมการตรวจการจ้าง

12 กันยายน 2559

นิธิวดี

สัญชัย

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

panuph_12-9-2559_16-23-02

 

ออกแบบศูนย์ประชุมอบรมเพื่อคนพิการ ยังไม่ลง DB

ออกแบบศูนย์ประชุมอบรมเพื่อคนพิการ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 สิงหาคม 2559

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง
อ.สัญชัย สันติเวส

panuph_23-8-2559_10-53-34

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

10 สิงหาคม 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง
อ.สัญชัย สันติเวส

panuph_10-8-2559_13-53-50

 

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองน้ำหนองสองห้อง

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองน้ำหนองสองห้อง

อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
ผศ.นิธิวดี ทองป้อง
อรสา จุลมา

5 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

panuph_2-8-2559_15-27-24

 

ออกแบบสวนสาธารณะถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 4 ธันวาคม 2558 ยังไม่ได้ลง DB

ออกแบบสวนสาธารณะถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.นิธิวดี ทองป้อง
อ.ดร.สัญชัย สันติเวส

4 ธันวาคม 2558

panuph_4-12-2558_9-15-23

บทความวิจัยตีพิมพ์วารสาร มิถุนายน 58

อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
The Blind and the Model of Architecture Toching
Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับ International
ปี 8
ฉ 1
มกราคม มิถุนายน 58

อ.นิธิวดี ทองป้อง
Design Guidelines for Recreation Area of Romklao Kallapruek Park in Kohn Kaen University

Veridian_8_Inter_Jan_June_Hua S

Veridian_8_Inter_Jan_June_Ying N

 

ออกแบบแปลนเรือนพยาบาล

ออกแบบแปลนเรือนพยาบาล

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

17 สิงหาคม 2558

อ.สัญชัย สันติเวส
อ.นิธิวดี ทองป้อง

panuph_27-8-2558_12-35-47