คลังเก็บหมวดหมู่: ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

ป้องกัน: วิทยากร บทบาทของสถาปนิก

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

วิทยากร ฮวงจุ้ยกับความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับสถาปนิก

วิทยากร ฮวงจุ้ยกับความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับสถาปนิก

สภาสถาปนิก

7 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Scan by RICOH-panuph-19-6-2560 (3)

 

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

29 พฤษภาคม 2560

ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Scan by RICOH-panuph-9-6-2560 (1)

Scan by RICOH-panuph-9-6-2560

 

แต่งตั้งคณะทำงานออกข้อสอบ สำหรับการทดสอบมาตรฐานความรู้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สภาสถาปนิกไม่รับรอง

สภาสถาปนิก
15 พฤษภาคม 2560
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Scan by RICOH-panuph-19-5-2560

 

กรรมการปฏิบัติการจ้าง

กรรมการปฏิบัติการจ้าง

คณะเทคนิคการแพทย์

ชูพงษ์
เขมโชติ
อรรถ

28 เมษายน 2560

Scan by RICOH-panuph-2-5-2560 (2)

 

 

วิทยากร ฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์

วิทยากร ฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์

25 มีนาคม 2560

สถาสถาปนิก

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

หนังสือเชิญเป็นวิทยากร คณบดีคณะสถาปัตย์

 

วิทยากร คิดเชิงบวก คณะแพทยศาสตร์ 25 มกราคม 2560

รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

scan-by-ricoh-panuph-21-12-2559-1

 

คณะกรรมการผังแม่บทและก่อสร้างภายใน ม.ขอนแก่น

คณะกรรมการผังแม่บทและก่อสร้างภายใน ม.ขอนแก่น
17 ตุลาคม 2559
ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Scan by RICOH-panuph-25-10-2559

 

วิทยากรสถาปนิกอีสาน 59

วิทยากรสถาปนิกอีสาน 59

21 ตุลาคม 2559

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน

ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

panuph_21-9-2559_8-54-34 (1)

 

ประเมินโครงสร้าง ฐานราก อาคารปฏิบัติการ

ประเมินโครงสร้าง ฐานราก อาคารปฏิบัติการ

คณะเทคนิคการแพทย์

5 กันยายน 2559

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

อรรถ ชมาฤกษ์

panuph_5-9-2559_15-15-42 (2)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

10 สิงหาคม 2559

รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์

panuph_1-9-2559_10-56-41

 

วิทยากร คิดเชิงบวก ป้องกันโรครายได้

วิทยากร คิดเชิงบวก ป้องกันโรครายได้

22 สิงหาคม 2559

รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

panuph_26-7-2559_13-25-00

 

ผู้ตรวจประเมิน สาขาสถาปัตยกรรม สารคาม

ผู้ตรวจประเมิน สาขาสถาปัตยกรรม สารคาม

12 กรกฏาคม 2559

รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

คณะสถาปัตย ม.สารคาม

panuph_25-7-2559_14-47-58 (3)

ออกแบบอาคาร 1

ออกแบบอาคาร 1

4 กรกฏาคม 2559

ผศ.อรรถ ชมาฤกษ์

คณะเทคนิคการแพทย์

panuph_7-7-2559_8-59-41

ทำหนังสือมาใหม่

เพิ่ม รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

panuph_16-8-2559_9-08-18

 

วิทยากรโครงการ สัมมนาอาคารเขียวท้องถิ่น 12 มีนาคม 2559

วิทยากรโครงการ สัมมนาอาคารเขียวท้องถิ่น 12 มีนาคม 2559

วิทยากร วิถีสีเขียว
ผศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์

วิทยากร จากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สู่อาคารท้องถิ่นสีเขียว
ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

วิทยากร วัสดุท้องถิ่นและวัสดุอาคารเขียว
อ.นรากร พุทธโฆษ์

วิทยากร อุณหภาพอาคารท้องถิ่น
ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

วิทยากร แสงสว่างกับอาคารท้องถิ่น
รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

วิทยากร อาคารเขียวกับการประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบอาคารราชการ
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

วิทยากร ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน
อ.ดร.นยทัต ตันมิตร

กำหนดการจัดอบรมสัมมนา-LGB-5

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 1

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 4

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 5

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 2

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 1

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 2

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 1

รศ.ดร.วารุณี หวัง 2

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความวารสารคณะ – พค 59

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ ครั้งที่ 3 / 2559 / BTAC 2016

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 / 2559 / BTAC 2016 (วันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2559)

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล 2

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 6

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 6

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 2

อ.นรากร พุทธโฆษ์ 1

ผศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ 2

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา 3

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 6

ผศ.รท.อรรถ ชมาฤกษ์ 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความงานประชุมBTAC-2016-พค59

 

เขียนผังแม่บทและแบบแปลนสำนักงาน อาคารเรียน

เขียนผังแม่บทและแบบแปลนสำนักงาน อาคารเรียน

โรงเรียนพุทธิปัญญา

23 พฤษภาคม 2559

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

panuph_24-5-2559_8-44-08

เปลี่ยนแปลงเป็น

ผศ.อรรถ ชมาฤกษ์

panuph_6-6-2559_8-27-46

วิทยากร สร้างสมดุลให้ชีวิตมีสุขภาพจิตที่ดี

วิทยากร สร้างสมดุลให้ชีวิตมีสุขภาพจิตที่ดี

คณะแพทยศาสตร์

4 พฤษภาคม 2559

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

panuph_25-4-2559_16-00-47

วิทยากร งานประชุมครั้งที่ 7 2559

วิทยากร งานประชุมครั้งที่ 7 2559

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

25 กรกฎาคม 2559

panuph_29-3-2559_16-06-41