คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศคณะสถาปัตย

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินงานตามโครงการ ภายใน ภายนอก

ประกาศ

มข.2065/2556 ภายนอก
มข.2078/2557 ภายใน

หลักเกณฑ์การใช้เครื่องพิมพ์ถ่ายเอกสาร RICOH เวียน ปชส. จาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หลักเกณฑ์การใช้เครื่องพิมพ์ RICOH 59

1 มิถุนายน 59

กรกฎาคม (ล้างค่า แล้วกำหนด 1,000 บาท ทุกคน)

ตุลาคม (ล้างค่า แล้วกำหนด 1,000 บาท ทุกคน)

มกราคม (ล้างค่า แล้วกำหนด 1,000 บาท ทุกคน)

เมษายน (ล้างค่า แล้วกำหนด 1,000 บาท ทุกคน)

 

 

 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9/57

19/5/2014

ประกาศ สถ.9-57

9-57-2

9-57 all