วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 7/2560

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10 รศ.รวี หาญเผชิญ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

1.11 สรุปผลการประชุม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างผลงานวิจัยจากบริบททางวัฒนธรรมและชุมชน เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  3 – 4 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1.1.2แนวปฏิบัติหนังสือมอบอำนาจ

1.13 นักศึกษาต่างชาติ

1.14 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการลาออก

1.15 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่  22   มิถุนายน  2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่  22   มิถุนายน  2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์

4.1.1 ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ เรื่อง Roof Forms and Materials for Energy Saving in Thailand

4.1.2 อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา เรื่อง ดอกพะยอม : จากดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์สู่การออกแบบลวดลายผ้าชาวภูไทเขาวง

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2560