คลังเก็บหมวดหมู่: วาริน บุญญาพุทธิพงศ์

วิทยากรพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิทยากรพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำนักบริการวิชาการ

31 พฤษภาคม 2560

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์

Scan by RICOH-panuph-2-6-2560 (1)

 

วิทยากร การออกแบบสินค้าและสินค้าแฟชั่น ยังไม่ลง DB

วิทยากร การออกแบบสินค้าและสินค้าแฟชั่น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3 พฤศจิกายน 2558

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์
อ.เกศินี ศรีสองเมือง
อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล
อ.กิตติวรรณ์ ไตรรัตน์ศิริชัย
อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

panuph_9-11-2558_15-02-05

กรรมการตัดสินการประกวดผ้าไหม 3 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ลง DB

กรรมการตัดสินการประกวดผ้าไหม

3 พฤศจิกายน 2558

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์

อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

panuph_9-11-2558_15-18-05

คณะทำงานประกวดผ้าไหม 2558

panuph_17-8-2558_9-25-26

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

29 กรกฎาคม 2558

อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

อ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์

 

คณะทำงานประกวดผ้าไหม 6 กรกฎาคม 2558 ยังไม่ได้ลง DB

คณะทำงานประกวดผ้าไหม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

6 กรกฎาคม 2558

อ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์

อ.ชนัษฏา จุลลัษเฐียร

panuph_8-7-2558_16-40-35