คลังเก็บหมวดหมู่: ข้อมูลเชื่อมโยงงานบริการการศึกษา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6 กรกฎาคม 2560)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6 กรกฎาคม 2560)

อบรมระบบเสียง Mahajak Audio Clinic on Tour 2017 วันที่ 27 พ.ย.60

อบรมระบบเสียง Mahajak Audio Clinic on Tour 2017  ณ บริษัทสหไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์) วันที่ 27 พ.ย.2560

ปรับปรุงอุปกรณ์โสตฯห้องบรรยาย 10-11-12 วันที่  4-8 มกราคม 2561

ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN , Wifi และระบบโสตทัศนูปกรณ์ : เครื่องเสียง , ไมค์ , ลำโพง , โปรเจคเตอร์ , จอรับภาพ ประจำห้องบรรยาย 10-11-12 คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่  4 – 8 มกราคม 2561

ปรับปรุงอุปกรณ์โสตฯห้องบรรยาย 8-9 วันที่  7 – 12 ธันวาคม 2560

ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN , Wifi และระบบโสตทัศนูปกรณ์ : เครื่องเสียง , ไมค์ , ลำโพง , โปรเจคเตอร์ , จอรับภาพ ประจำห้องบรรยาย 8-9 คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่  7 – 12 ธันวาคม 2560

สถาบันกวดวิชา One Up Academy ดูงาน Arch KKU 16-10-60

คู่มือเล่มวิทยานิพนธ์ 2559-PDF

01_ปกหน้า_59
02_ปกในภาษาไทย_59
03_ปกในภาษาอังกฤษ_59
04_ใบรับรอง_59
05_บทคัดย่อภาษาไทย_59
06_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ_59
07_กิตติกรรมประกาศ_59
08_สารบัญ_59
09_สารบัญตาราง_59
10_สารบัญภาพ_59
11_บทที่1_59
12_บทที่2_59
13_บทที่3_59
14_บทที่4_59
15_บทที่5_59
16_รายการอ้างอิง_59
17_ภาคผนวกหน้าปกขั้น_59
18_ภาคผนวก_ก_59
19_ภาคผนวก_ข_59
20_ประวัติผู้เขียน_59
21_สันปก_59
22_กรณีชื่อโครงการยาว_2_บรรทัด_59

ข้อมูลเก่า 2559 งานป.ตรี

 คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ(Online)
 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2560
 รายละเอียดการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 กำหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 แผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ AR
 ชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 58
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 57
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 56
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 55
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 54
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 53
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 49-50-51-52

• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ID
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 58
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 57
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 56
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 55
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 54
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 50-51-52

 ประกาศรับสมัคร
 กำหนดการสอบข้อเขียน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภษณ์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 เกณฑ์ในการคัดเลือกฯ
 ระเบียบในการรับสมัครฯ
 ปฏิทินการรับเข้าศึกษาต่อ

 1. ประกาศรับสมัครฯ
 2.กำหนดการสอบข้อเขียน
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัด
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

 รายละเอียดการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

 รายละเอียดการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

 เกณฑ์การสอบคัดเลือก 
 ปฏิทินการสอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2560 

อบรม(ธ.ค.59-พ.ค.60)ศิริวุฒิ รสหอม

trianing: KKU Faculty network
4-5 February 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

Trianing: Wireless network
25-26 February 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

Basic network config
01-02 April 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

สถิติหน่วยโสตทัศนูปกรณ์(ข้อมูลเก่า)

Audio-Head3-2

1 ติดตั้งใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop / Notebook) laptop
» สถิติเดือนพฤษภาคม 2559
» สถิติเดือนเมษายน 2559
» สถิติเดือนมีนาคม 2559
» สถิติเดือนกุมภาพนธ์ 2559
» สถิติเดือนมกราคม 2559
» สถิติเดือนธันวาคม 2558
» สถิติเดือนพฤศจิกายน 2558
» สถิติเดือนตุลาคม 2558
» สถิติเดือนกันยายน 2558
» สถิติเดือนสิงหาคม 2558
» สถิติเดือนกรกฎาคม 2558
» สถิติเดือนมิถุนายน 2558
» สถิติเดือนพฤษภาคม 2558 
» สถิติเดือนเมษายน 2558
» สถิติเดือนมีนาคม 2558
» สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 2558
» สถิติเดือนมกราคม 2558
» สถิติเดือนธันวาคม 2557
» สถิติเดือนพฤศจิกายน 2557
» สถิติเดือนตุลาคม 2557

2 ตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน Tools
» สถิติเดือนพฤศจิกายน 2558
» สถิติเดือนตุลาคม 2558
» สถิติเดือนกันยายน 2558
» สถิติเดือนสิงหาคม 2558
» สถิติเดือนพฤษภาคม 2558  
» สถิติเดือนเมษายน 2558
» สถิติเดือนมีนาคม 2558
» สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 2558
» สถิติเดือนมกราคม 2558
» สถิติเดือนพศจิกายน 2557
» สถิติเดือนตุลาคม 2557

Audio-Head3-1

1 ติดตั้งใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop / Notebook) laptop

» สรุปสถิติระหว่างเดือนฟฤศจิกายน 2558 – พฤษภาคม 2559
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – ตุลาคม 2558
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
»  สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 – ตุลาคม 2557

2 ตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน Tools
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – ตุลาคม 2558
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 – ตุลาคม 2557
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557

3 ติดตั้งใช้งานเครื่องฉาย Projector projector
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – ตุลาคม 2558

4 ให้บริการถ่ายภาพ VDO  VDO
» สรุประหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – ตุลาคม 2558

กิจกรรมการเรียนการสอน (ข้อมูลเก่า)

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม  

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมฯ ปีงบประมาณ 2559

 พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม 13.00 – 17.00 น. ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559
 กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ และประกวดดาว-เดือน มข. ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2559
 กิจกรรมวันรายงานตัวน้องใหม่ (ลอดซุ้ม) วันที่ 27 สิงหาคม 2559
 กิจกรรม  Workshop ครั้งที่ 1  การวาดทัศนียภาพเบื้องต้น (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 สิงหาคม 2559
 เปิดโลกกิจกรรมชุมนุมคณะ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
 โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 กิจกรรมเชียร์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2559
 รับน้องสตูดิโอ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 สิงหาคม 2559
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2559
 อบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2559
 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
 ติวความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-15  พฤษภาคม 2559
 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานสถาปนิก 59 เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2559 ถึง 2 พฤษภาคม 2559
 แม่สีเรือนอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2559
 สัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559
 เสริมสร้างความคิดเชิงบวกและหลักคิดในการดำรงชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 มีนาคม 2559
การเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559
 ละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ขมิบฝัน 20) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19,22-27 ก.พ.2559
 อบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
 กิจกรรมพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 ก.พ.2559
 กิจกรรมประกวดกองเชียร์และประกวดผู้นำเชียร์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 ก.พ.2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 กีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-13 ก.พ.2559
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 ม.ค.2559
 โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 24 ม.ค.2559
 ประเพณีวันลอยกระทง : สีฐานเฟสติวัล (SithanFestival KKU 2015) บุญสมมาบูชาน้ำ วันที่ 18 ธ.ค.2558
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-14 ธ.ค.2558
 ทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.2558
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ มข.-มมส. ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1 พ.ย.2558
 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR) วันที่ 30 ต.ค.2558
 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม(ID) วันที่ 27 ต.ค.2558
 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม สันเดย์และกิจกรรมรายงานสายรหัส วันที่ 24 ต.ค.2558
 นิทรรศการงานสถาปนิกอีสาน 58 ระหว่างวันที่ 8-11 ต.ค.2558

ข่าวสารรับสมัครทุนการศึกษา (พ.ย.58 – พ.ค.59)

(1)ทุนการศึกษาภาคปลาย
(2)ทุนปิโตเลียน 20มค.59
(3)ทุนเข้าร่วมรับฟังโครงการ U-Save project ณวันที่ 1กพ.59
(4)แจ้งนักศึกษาทุนโฆษะเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวง ลงณวันที่1กพ.59
(5)ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 27 ลงณวันที่8กพ.59
(6)ทุนการศึกษาปลายภาค ขยายระยะเวลาสมัคร ลงณวันที่ 9กพ.59
(7)ทุน กยศ. และทุน กรอ.ลงณวันที่2พค.59

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแบบต่างๆ ระหว่างเดือน พ.ย.58 – พ.ค.59

1ปชส.การปิดบริการห้องสมุดในวันเสาร์-อาทิตย์ที่3-4มค.57
2ปชส.เปลี่ยนแปลงวันที่ในการจัดสอบข้อเขียน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2558 ณ6สค.58 3ประชาสัมพันธ์การวัดตัวตัดชุดครุยชุดราชปะแตน 6สค.58
4ยัง ปชส.โครงการ Young Creative Contest ประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง ณเมื่อวันที่20สค.58
5ยัง ปชส.งานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข21สค.58
6ปชส.ช่องทางการบริการให้คำปรึกษาในด้านการศึกษา นักศึกษาให้รู้จักตนเอง ณเมื่อวันที่20สค.58
10ปชส.โครงการประกวดแบบรถเข็นขายอาหารริมทางเคลื่อนที่ ลงณวันที่23กย.58
11ปชส.ตำแหน่งงานว่าง28กย.58
12ปชส.กิจกรรมจัดงาน Tesco Career Academy ลงณวันที่5ตค.58ส่่งแล้ว
13ปชส.เสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Short-term Student Exchange Programs20ตค.58 14ปชส.งานมหกรรมงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ลงณวันที่6พย.58
15ชำระเงินคืนกู้ฉุกเฉินนางสาววิสสุตา ศิริรัตน์ ลงณวันที่6พย.58
16ประกาศมข.เรื่องหอพักนักศึกษา หอพักที่1-27 ปี2558 ลงณวันที่16พย.58
17อบรมสถาบันเอดส์ ปี2558 ลงณวันที่16พย.58
19ขอปชส.เชิญร่วมแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่13 ลงณวันที่24พย.58
18ขอให้เสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Glogal UGRAD Program ลงณวันที่17พย.58 20ปชส.แจ้งวันสิ้นสุดการเทียบโอนหน่วยกิจกรรมนักศึกษา 1-2558 ลงณวันที่18ธค.58
21ปชส.เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำLeadership Development Program 18ธค.58
22ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน ม ขอนแก่น18ธค.58
23ปชส.โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่7 ปี2559 ณวันที่21ธค.58
24ปชส.เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาณวันที่22ธค.58
25ปชส.ให้รู้จักห้องสมุดหอกลาง23ธค.58
26การคัดเลือกผลงานนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมแสดงในงานสถาปนิก 59 11มค.59
27ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ 13มค.58
28โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันภาครัฐพระเทพฯ 12มค.59
29ปชส.-มาราธอน 21มค.59
30สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา มข. ณวันที่ 17กพ.59
31ปชส. การแข่งขันสิงประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดียปี 11 ณวันที่4กพ.59
32ปชส.ประกวดแบบวงดนตรี ณวันที่ 4กพ.59
33ปชส.โครงการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ ลงณวันที่5กพ.59
34ปชส.สิทธิการรักษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณวันที่10กพ.59
35ประกวดคำขวัญเพื่อการประชุมชลประทานครั้งที่ 2 ณลงวันที่17กพ.59
36ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โครงการนัดพบตลาดงาน ณวันที่17กพ.59
37เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการบริหารเทศบาลนครขอนแก่น ณวันที่13กพ.59
38ปชส.พัมนาภาวะการเป็นผู้นำ ณวันที่26กพ.59
39ปชส.สมัครสมาชิกสภานักศึกษา มข.ปีการศึกษา 2559 ลงณวันที่26กพ.59
40.ขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจการมทหารกองเกินฯ ลงณวันที่26กพ.59
41ปชส.นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ลงณวันที่26กพ.59
42.ปชส. การประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณะรรม จริยธรรม ลงณวันที่1มีค.59
43.ปชส.เสนอผลงาน ปรุะเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน4มีค.59
44.งดการเรียนการสอน23มีค.59
45ปชส.การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 23มีค.59
46ปชส.โครงการ I-Dream23มีค.59
47ปชส.โครงการ TOEIC Practice Test 23มีค.59
48ปชส.การบริหารหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่1-27)ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558
49ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อชุมชนของนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปั้นผัน เดอะบัณฑิต ปี3
50ขอเก็บข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ ลงณวันที่3พค.59
51การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ลงณวันที่11พค.59
52ประกวดภาพถ่ายและภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจ.อุดรธานีณลงวันที่11พค.59
53ปชส.โครงการประกวดภาพวดชมรมคอรับปั่น ฉันไม่ขอรับ18พค.59
54ปชส.การลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดลงณวันที่19พค.59
55ปชส.ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักฯลงณวันที่24พค.59
57ปชส.กิจกรรมประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ถิ่นไทย ลงณวันที่31พค.59
58ปชส.และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ ลงณวันที่31พค.59

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รางวัลหน่วยกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

8.chayes• นายชเยศ ศรีแก้ว
รหัสนักศึกษา 533200060-7

chayes-Hi-ilp (3) chayes-Hi-ilp (2) chayes-Hi-ilp (1)

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา2556

› สรุปผลประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาปนิกและวัฒนธรรมสู่อาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 1-28 เมษายน 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ 11 มีนาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมวิชาชีพนักศึกษาสู่อาเซียน วันที่ 31 มกราคม 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ขมิบฝัน 18) ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2557
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมงานแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (Bye Nior) ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2557
› สรุปผลการดำเนินงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2556
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ 5 ธันวาคม 2556
› สรุปผลการดำเนินโครงการประกวดเชียร์และประกวดผู้นำเชียร์ ประจำปีการศึดษา ๒๕๕๖ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
› สรุปผลโครงการติวสำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม (กส.)  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556
› สรุปผลการดำเนินงานกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2556
› สรุปผลโครงการกีฬาสามสี (แม่สีเรือน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556
› สรุปผลการดำเนินงานนิทรรศการแสดงผลงาน สถาปนิกอีสาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556
› สรุปผลโครงการพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2556
› สรุปผลโครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่ถาปัตย์-ทันตะ-สัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ 1 กันยายน 2556
› สรุปผลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและสอนศิลปะเพื่อน้องผู้ห่างไกล วันที่ 24 สิงหาคม 2556
› สรุปผลโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา วันที่ 20 สิงหาคม 2556
› สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนันทนาสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ชุมนุมนันทนาการ ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2556
› สรุปผลโครงการเสวนาฯชุมนุมดนตรี ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2556
› สรุปผลโครงการฝึกอบรมผู้นำเชียร์ฯ ชุมนุมเทคนิคเชียร์ ระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2556
› สรุปผลโครงการฝึกอบรมเทคนิคในการเล่นรักบี้ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2556
› สรุปผลโครงการแบบกล้อง..ส่องMOREชุมนุมถ่ายภาพ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2556
› สรุปผลโครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากร-นักศึกษา ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2556
› สรุปผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 3 สิงหาคม 2556
› สรุปผลโครงการกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ และประกวด ดาว-เดือน มข ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2556
› สรุปผลโครงการเชียร์น้องใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 3-23 มิถุนายน 2556
› สรุปผลโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล วันที่ 22 มิถุนายน 2556
› สรุปผลโครงการสร้างเสริมประสบการณ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 16-28 มิถุนายน 2556
› สรุปผลกิจกรรมวันรายงานตัวน้องใหม่คณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ 15 มิถุนายน 2556
› สรุปผลกิจกรรมทำบุญสิมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ 14 มิถุนายน 2556
› สรุปผลโครงการไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ 13 มิถุนายน 2556
› สรุปผลโครงการรับน้องสตูดิโอ วันที่ 5 มิถุนายน 2556
› สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและวัดนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
› สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาสโมสร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 17,19-21 พฤษภาคม 2556
› สรุปผลโครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2556

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา2557

› สรุปผลประเมินผลกิจกรรมจัดนิทรรศการผลงาน ในงานสถาปนิก ประจำปี พ.ศ.2558 ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558
› สรุปผลประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 เมษายน 2558
› โครงการแม่สีเรือน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18-19 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์เราชาวสถาปัตย์ (Tect Night) ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2558
› สรุปผลประเมินผลโครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากร-นักศึกษา-ศิษย์เก่า-ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23-27 มีนาคม 2558
› สรุปผลประเมินผลโครงการละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ขมิบฝัน19) โอเลี้ยงแก้วสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2558
› สรุปผลประเมินผลกิจกรรมประกวดกองเชียร์และประกวดผู้นำเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
› สรุปผลประเมินผลกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2558
› สรุปประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
› สรุปผลประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 24 มกราคม 2558
› สรุปประเมินผลโครงการทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปีการศึกษา 2557   วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557
› สรุปผลประเมินผลกิจกรรมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตและงานรับปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557 ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557
› สรุปผลประเมินผลโครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่ถาปัตย์-ทันตะ-สัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
› สรุปผลประเมินกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
› สรุปผลประเมินผลกิจกรรมจัดนิทรรศการผลงาน ในงานสถาปนิกอีสาน ประจำปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 ตุลาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานสถาปนิกอีสาน  ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ มมส.-มข. ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 กันยายน 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 กันยายน 2557
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมทำบุญสิมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบคณะประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 กันยายน 2557
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ และประกวด ดาว-เดือน มข. ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมวันรายงานตัวน้องใหม่คณะ(ลอดซุ้ม) ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการเชียร์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 7-22 สิงหาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมรับน้องสตูดิโอ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557
› สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557

ประมวลภาพ ปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมสีน้ำสถาปัตยกรรม โดย อ.ธนกร  ไชยจินดา วันที่ 29 ก.ย.2558 (เกรียงพษ์ : ถ่ายภาพ)
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายวัฒนา ซื่อตรง วันที่ 11 ก.ย.2558 (ชัยณรงค์ : ถ่ายภาพ)
บรรยายพิเศษแรงบันดาลใจเพื่อธุรกิจผลิตภัณฑ์ วันที่ 4 ก.ย.2558 (ชัยณรงค์ : บันทึกภาพ)
พิธีไหว้ครู ครอบครูและศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 ก.ย.2558 (ชัยณรงค์ : ถ่ายภาพ)
สัมนาแผนการดำเนินงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-5 ส.ค.2558 (ชัยณรงค์ : ถ่ายภาพ)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3 ส.ค.2558 (ชัยณรงค์ : ถ่ายภาพ)
เรือนพื้นถิ่นในอุษาคเนย์ โดยผศ.ดร.ระวิวรรณ  โอฬารรัตน์มณี ม.เชียงใหม่ วันที่ 24 ก.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พบ คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 22 ก.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
โครงการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 ก.ค.2558 (ชัยณรงค์ : ถ่ายภาพ)
อบรมเชิงปฏิบัติการช่องทางการสร้างรายได้เสริมให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 9 ก.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการเรวิท 2016 ขั้นพื้นฐาน (B.I.M : REVIT 2016) ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค.2558 (ศิริวุฒิ : ถ่ายภาพ)
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน-Google App วันที่ 2 ก.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
สัมมนาวิชาการ เรื่องเส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง วันที่ 29 มิ.ย.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
ประชุมบุคลากรเพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติงาน(SWOT) ประจำปี 2558 วันที่ 16 มิ.ย.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
ประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับแผนการพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บรรยายพิเศษจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และขั้นตอนการขอรับพิจารณา ด้านจริยธรรม โดยผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา  ปรศุพัฒนา วันที่ 9 มิ.ย.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
อบรมตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ โดย นายธราดล  ทันด่วน วันที่ 17 มิ.ย.2558 (เกรียงพงษ์/กรรณภัสส์ : ถ่ายภาพ)
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปัตย์ โดย รศ.ดร.อโนทัย  ตรีวานิช วันที่ 16 มิ.ย.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
โครงการค่ายอาษาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 11-17 มิ.ย.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
Research Design  by Sura Wongratanacheewin.Ph.D Microbiology วันที่ 9 มิ.ย.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
 ARCHITECTURAL  PROJECT DESIGN  EXHIBITION BY DESIGN TRACK  2014 วันที่ 28 พ.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (ฺBTAC 2015) วันที่ 22-23 พ.ค.2558 (ชัยณรงค์ : ถ่ายภาพ)
บรรยายพิเศษ “เวียดนาม : แผ่นดิน ผู้คนและวัฒนธรรม” วันที่ 12 พ.ค.2558 (ชัยณรงค์ : ถ่ายภาพ)
บรรยายพิเศษรายวิชา807 117 Ergonomics in Industrial Design โดย คุณไพทยะ  แสงบางปลา วันที่ 8 พ.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
การเขียนโครงร่างการวิจัยและการออกแบบวิจัยโดย ผศ.ดร.ดุษฎี  อายุวัฒน์ วันที่ 4 พ.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
สัมมนาเรื่องส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 30 เม.ย.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บรรยายพิเศษถอดรหัสแรงบันดาลใจงานเรขศิลป์ โดย ผศ.ดร.ปฐวี  ศรีโสภา ระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 เม.ย.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บรรยายพิเศษโดย บริษัท สยามยามาโตะ จำกัด วันที่ 22 เม.ย.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
สงกรานต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 9 เม.ย.2558 (ชัยณรงค์ : ถ่ายภาพ)
Lecture Series 2015 มุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ออกแบบฯ โดยอาจารย์บุญเสริม เปรมธาดา วันที่ 28 มี.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บรรยายพิเศษ ความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าและคณะ เรื่อง การปฏิบัติทางวิชาชีพและกฏหมายทางสถาปัตยกรรม วันที่ 27 มี.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บริษัท SCG จำกัด มหาชน จำกัด ร่วมอวยพรปีใหม่ 2558 คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 20 ม.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
กิจกรรมอบรม “การดูแลและป้องกันตนเอง จากโรคที่เกิดจากการทำงาน” วันที่ 14 ม.ค.2558 (เกรียงพงษ์/ศิริวุฒิ : ถ่ายภาพ)
ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มข.อวยพรใหม่ 2558 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยรองคณบดีให้การต้อนรับแทน วันที่ 13 ม.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บุคลากรงานบริการการศึกษาร่วมอวยพรปีใหม่ เลขานุการคณะฯ วันที่ 5 ม.ค.2558 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย วันที่ 29 ธ.ค.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
รศ.ดร.อำนวย  คำตื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข. มอบกระเช้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 29 ธ.ค.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ร่วมฉลองในกิจกรรม “ครอบครัวสถาปัตย์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558” วันที่ 25 ธ.ค.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์ วันที่ 23 ธ.ค.2557 (ชัยณรงค์ : ถ่ายภาพ)
บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมอวยพรปีใหม่อาจารย์อาวุโสฯ อ.วีรวรรณ  ศีติสาร วันที่ 23 ธ.ค.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมอวยพรปีใหม่อาจารย์อาวุโสฯ อ.ธิติ  เฮงรัศมี วันที่ 23 ธ.ค.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
นิทรรศการ การออกแบบและวางผังเมืองสถานีรถไฟทางคู่ขอนแก่น วันที่ 23 ธ.ค.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
แฟชั่นโชว์ “การออกแบบชุดแต่งกายจากกระดาษ” โดย นศ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปี 2 วันที่ 18 ธ.ค.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
อบรมระดมความคิดสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธ.ค.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
กิจกรรมทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตควบคุม(กส.) วันที่ 13-14 ธ.ค.2557 (ศิริวุฒิ : ถ่ายภาพ)
กิจกรรมค้นคว้า ID-IDEA สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม วันที่ 9 ธ.ค.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บรรยากาศการรับชมถ่ายทอดสดงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 1 ธ.ค.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 28 พ.ย.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
อบรมการใช้งาน โปรแกรม kku mis สำหรับอาจารย์ วันที่ 19 พ.ย.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
บรรยายพิเศษ อ.ต้นข้าว ปานิณย์ วันที่ 15 พ.ย.2557 (เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 6 – 8 พ.ย.2557 (ชัยณรงค์/เกรียงพงษ์ : ถ่ายภาพ)

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ : มอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข. วันที่ 25 ม.ค.2559

• รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ
: นางสาวผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์ #AR.6
• รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ
: ผศ.ชุมเขต แสวงเจริญ #AR.12
: นายทวีศักดิ์ จัตุวัน #AR.24

ปชส.ศิษย์เก่าดีเด่น งานแสดงความยินดี ปี 58 5 งานแสดงความยินดี ปี 58 งานแสดงความยินดี ปี 58 4 งานแสดงความยินดี ปี 58 3 งานแสดงความยินดี ปี 58 2