คลังเก็บหมวดหมู่: ทรงยศ วีระทวีมาศ

ป้องกัน: ออกแบบผังและอาคารในวัด

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: โครงการจัดตั้งวัดถ้ำพวง

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

1 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

ผศ.นพดล ตั้งสกุล

Scan by RICOH-panuph-9-6-2560

 

ออกแบบศาลหลักเมืองบ้านไผ่

ออกแบบศาลหลักเมืองบ้านไผ่

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ

10 มีนาคม 2560

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

Scan by RICOH-panuph-13-3-2560 (2)

 

บรรยายการออกแบบวัด

บรรยายการออกแบบวัด

วัดกู่ประภาชัย

29 กันยายน 2559

ทรงยศ
รุ่งจิต
อรรถ

 

ออกแบบศาลาพุทธปฐมปวัตญาณ

ออกแบบศาลาพุทธปฐมปวัตญาณ

26 กรกฏาคม 2559

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.สักการ ราศีสุทธิ์
อ.สุกัญญา พรหมนารท

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

panuph_26-7-2559_15-13-21

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 1

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 4

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 5

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 2

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 1

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 2

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 1

รศ.ดร.วารุณี หวัง 2

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความวารสารคณะ – พค 59

 

ออกแบบไทยอาร์ต

ออกแบบไทยอาร์ต

วัดกู่ประภาชัย

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ

29 มีนาคม 2559

panuph_29-3-2559_16-08-59

panuph_31-3-2559_9-46-17

 

 

ผู้ประเมินโครงการวิจัย 23 มีนาคม 2559

ผู้ประเมินโครงการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

23 มีนาคม 2559

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

supkum_10-3-2559_11-05-04

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารหน้าจั่ว เล่ม 30 ทรงยศ ยังไม่ได้ลง DB

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

วารสารหน้าจั่ว เล่ม 30

ม.ศิลปากร

10 กุมภาพันธ์ 59

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

12656444_963087243780450_96566235_o

ผู้ประเมินโครงการวิจัย ศธ 0514.19.1.4/ว 014

ผู้ประเมินโครงการวิจัย ศธ 0514.19.1.4/ว 014

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ supkum_26-1-2559_15-18-45

อ.สุกัญญา พรหมนารท supkum_26-1-2559_15-18-45 (1)

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล supkum_26-1-2559_15-18-45 (2)

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ supkum_26-1-2559_15-18-45 (3)

25 มกราคม 59

file มีการเข้ารหัสเอกสารลับ password ถาม admin

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Veridian E-Journal ปี 8 ฉบับ 3 ยังไม่ได้ลง DB

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Veridian E-Journal ปี 8 ฉบับ 3

ผู้ทรงคุณวุฒิและขอความอนุเคราะห์พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558

2 เรื่อง

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1419883_939640929458415_448603092_n

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 2 เรื่อง 25 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 2 เรื่อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 พฤศจิกายน 2558

ศธ 0520.103/3245

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

ไฟล์มี password ถาม admin

12375777_936193529803155_1432368294_o

 

ออกแบบเจดีย์สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถพระชัยวรมันสยามมิ่งมงคล “ปรางค์กู่” ยังไม่ลง DB

ออกแบบเจดีย์สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถพระชัยวรมันสยามมิ่งมงคล “ปรางค์กู่”

3 พฤศจิกายน 2558

วัดชัยแสวง
บ้านดอนขิงแดง ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
อ.ดารารัตน์ คำเชียงตา
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
อ.สุกัญญา พรหมนารถ
ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์

panuph_6-11-2558_9-13-26

ออกแบบกุฏิเจ้าอาวาส วัดป่ามหาวนาราม

ออกแบบกุฏิเจ้าอาวาส วัดป่ามหาวนาราม

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

30 ตุลาคม 2558
ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.สักการ ราษีสุทธิ์
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

 

ออกแบบผังหลักโรงพยาบาลลำปลายมาศ

ออกแบบผังหลักโรงพยาบาลลำปลายมาศ

9 กันยายน 2558

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.ดร.สักการ ราศีสุทธิ์
อ.สุกัญญา พรหมนารท
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

panuph_9-9-2558_16-12-30

พิจารณาบทความตีพิมพ์ 3 เรื่อง ในการประชุมวิชาการ โฮมภูมิ 17 – 18 กันยายน 2558

พิจารณาบทความตีพิมพ์ 3 เรื่อง ในการประชุมวิชาการ โฮมภูมิ 17 – 18 กันยายน 2558
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

27 กรกฎาคม 2558

อ.ทรงยศ วีระทวีมาศ

11850959_876648849090957_768176235_n

 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 16 กรกฎาคม 2558

16 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อ.ทรงยศ วีระทวีมาศ

ต้นฉบับ ติดต่อเจ้าตัว หรือ admin

11759480_869818493107326_292763037_n

 

ป้องกัน: ผู้ตรวจสอบบทความ 15 พฤษภาคม 2558

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง