คลังเก็บหมวดหมู่: ดารารัตน์ คำเชียงตา

ออกแบบเจดีย์สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถพระชัยวรมันสยามมิ่งมงคล “ปรางค์กู่” ยังไม่ลง DB

ออกแบบเจดีย์สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถพระชัยวรมันสยามมิ่งมงคล “ปรางค์กู่”

3 พฤศจิกายน 2558

วัดชัยแสวง
บ้านดอนขิงแดง ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
อ.ดารารัตน์ คำเชียงตา
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
อ.สุกัญญา พรหมนารถ
ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์

panuph_6-11-2558_9-13-26