คลังเก็บหมวดหมู่: พีร์นิธิ อักษร

ป้องกัน: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1 สิงหาคม 2560

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ออกแบบปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิจัย

ออกแบบปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 มีนาคม 2560

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

อ.พีร์นิธิ อักษร

Scan by RICOH-panuph-9-3-2560

 

 

ออกแบบหอประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ออกแบบหอประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชำนาญ
ธันญรณ์
พีร์นิธิ

เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี

23 มกราคม 2560

scan-by-ricoh-panuph-23-1-2560-3

 

กรรมการวิทยานิพนธ์ nov 2016

กรรมการวิทยานิพนธ์ nov 2016

ม.มหาสารคาม

อ.พีร์นิธิ อักษร

23 พฤศจิกายน 2559

pee-nov-16

 

กรรมการร่างหลักสูตร

กรรมการร่างหลักสูตร

ม.มหาสารคาม

อ.พีร์นิธิ อักษร

30 พฤษภาคม 2559

pee-june-2016

ออกแบบปรับปรุงลานลอยกระทงบึงหนองเอียด

ออกแบบปรับปรุงลานลอยกระทงบึงหนองเอียด

2 กันยายน 2559

อ.พีร์นิธิ อักษร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

panuph_2-9-2559_9-39-31 (1)

ค่าก่อสร้าง 2 ล้านบาท

ค่าออกแบบ 35,000

 

ออกแบบ Solar Roof

ออกแบบ Solar Roof

25 กรกฏาคม 2559

ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
อ.พีร์นิธิ อักษร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

panuph_25-7-2559_14-47-58 (2)

 

 

วิทยากร ให้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร ให้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

1 กรกฏาคม 2559

ผศ.พีร์นิธิ อักษร

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

panuph_12-7-2559_9-12-04

 

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2559

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.ดร.พีร์นิธิ อักษร

สอบวิทยานิพนธ์ ป.โท EN นายสุรพงษ์

 

ออกแบบสิ่งก่อสร้างวัดโนนทอง

ออกแบบสิ่งก่อสร้างวัดโนนทอง

27 เมษายน 2559

ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
อ.ดร.พีร์นิธิ อักษร
นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี

supkum_27-4-2559_9-35-53

กรรมการ TOR ซ่อม AR02

กรรมการ TOR ซ่อม AR02 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล , อ.นรากร พุทธโฆษ์ , อ.อรรถ ชมาฤกษ์ , อ.พีร์นิธิ อักษร – 5 พฤศจิกายน 2558

 

กรรมการร่าง TOR แก้ไขอาคารทรุด AR

 

สอน 001 106 ที่ วิทยาลัยการปกครอง การวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/58 อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร , อ.ดร.พีร์นิธิ อักษร

8 – 11 2558

Infraplan_syllabus_581 (1)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 เมษายน 2559

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 เมษายน 2559

คณะสถาปัตย ม.มหาสารคาม

อ.ดร.พีร์นิธิ อักษร

panuph_25-4-2559_13-49-34 (1)

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการพระราชดำริ 1 2559

พีร์นิธิ อักษร – อ.ดร.

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการพระราชดำริ

3.5 ผู้ร่วมโครงการและได้งบ 1,000,000 ขึ้นไป

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

200

4 58 to 1 59

งานวิจัย พระจอมเกล้าธนบุรี-พีร์นิธิ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.ดร.พีร์นิธิ อักษร

img640

 

 

พีร์นิธิ อักษร – อ.ดร. เพิ่มภาระงาน 1/59 – 7 พฤศจิกายน 2558

 1. กรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารแจ้งเหตุหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ,
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
  วัน : 17 เดือน :ปี : 2558
  กรรมการตรวจการจ้าง อาคารแจ้งเหตุพิเศษ (1)
 2. กรรมการทบทวนความรู้สำหรับสอบการสอบขอรับใบอนุญาติเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วัน : 5
  เดือน : 10
  ปี : 2558
  คำสั่งคณะกก.ทบทวนสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(กส.)ลงณวันที่6ตค.58 (1)
 3. ผู้เชี่ยวชาญร่วมดูงานในฐานะที่ปึกษา โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่โครงการหลวง จ.เชียงใหม่
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วัน : 23
  เดือน : 9
  ปี : 2558
  หนังสือขอดูงาน ทำวิจัย ที่โครงการหลวง เชียงใหม่ (1)
 4. ชื่องานบริการวิชาการ : ผู้เชี่ยวชาญร่วมดูงานในฐานะที่ปรึกษา โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ
  เจ้าของโครงการ : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วัน : 30
  เดือน : 9
  ปี : 2558
  หนังสือขอดูงาน ทำวิจัย ที่ น่าน
 5. ผู้เชี่ยวชาญร่วมดูงานในฐานะที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
  เจ้าของโครงการ : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วัน : 6
  เดือน : 10
  ปี : 2558
  หนังสือขอไปดูงาน วิจัย จ.อุดรธานี – คณบดี

ออกแบบอาคารศูนย์อาหารสีฐาน

ออกแบบอาคารศูนย์อาหารสีฐาน

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

อ.ดร.พีร์นิธิ อักษร

16 กันยายน 2558

สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

panuph_16-9-2558_10-46-10

สัญญา panuph_9-10-2558_14-24-30

 

 

ที่ปรึกษาวิจัย โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

21-22 กรกฎาคม 2558

อ.พีร์นิธิ อักษร

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

panuph_22-7-2558_15-24-29 (3)

อาจารย์บรรยายพิเศษ ปฏิบัติงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

อาจารย์บรรยายพิเศษ ปฏิบัติงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

12 พฤษภาคม 58

คณะสถาปัตย มหาสารคาม

อ.พีร์นิธิ อักษร

img787

วิทยากร การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 9 พฤษภาคม 58

วิทยากร การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

9 พฤษภาคม 58

อ.พีร์นิธิ อักษร

หนังสือตอบรับเป็นวิทยากร อ.พีร์นิธิ