คลังเก็บหมวดหมู่: พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

29 พฤษภาคม 2560

ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Scan by RICOH-panuph-9-6-2560 (1)

Scan by RICOH-panuph-9-6-2560

 

ออกแบบ ภูมิสถาปัตย์ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ยังไม่ลง DB

ออกแบบ ภูมิสถาปัตย์ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส

โรงพยาบาลขอนแก่น

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

19 สิงหาคม 2559

panuph_19-8-2559_14-33-37 (3)

 

ออกแบบปรับปรุงเปลือกอาคารสิริคุณากร

ออกแบบปรับปรุงเปลือกอาคารสิริคุณากร

25 กรกฏาคม 2559

ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

panuph_25-7-2559_14-47-58 (1)

 

ผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ สถาปัตยภายใน คณะสถาปัตย สารคาม

ผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ สถาปัตยภายใน คณะสถาปัตย สารคาม

12 กรกฏาคม 2559

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สารคาม

panuph_21-7-2559_15-47-45 (2)

ประธานกรรมการตรวจประเมิน

ประธานกรรมการตรวจประเมิน

22 กรกฏาคม 2559

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

ม.ราชภัฏนครราชสีมา

panuph_12-7-2559_8-34-40 (1)

 

วิทยากรโครงการ สัมมนาอาคารเขียวท้องถิ่น 12 มีนาคม 2559

วิทยากรโครงการ สัมมนาอาคารเขียวท้องถิ่น 12 มีนาคม 2559

วิทยากร วิถีสีเขียว
ผศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์

วิทยากร จากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สู่อาคารท้องถิ่นสีเขียว
ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

วิทยากร วัสดุท้องถิ่นและวัสดุอาคารเขียว
อ.นรากร พุทธโฆษ์

วิทยากร อุณหภาพอาคารท้องถิ่น
ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

วิทยากร แสงสว่างกับอาคารท้องถิ่น
รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

วิทยากร อาคารเขียวกับการประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบอาคารราชการ
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

วิทยากร ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน
อ.ดร.นยทัต ตันมิตร

กำหนดการจัดอบรมสัมมนา-LGB-5

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ ครั้งที่ 3 / 2559 / BTAC 2016

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 / 2559 / BTAC 2016 (วันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2559)

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล 2

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 6

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 6

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 2

อ.นรากร พุทธโฆษ์ 1

ผศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ 2

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา 3

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 6

ผศ.รท.อรรถ ชมาฤกษ์ 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความงานประชุมBTAC-2016-พค59

 

กรรมการประชาพิจารณ์โครงการบ้านประหยัดพลังงาน 7 มีนาคม 59

กรรมการประชาพิจารณ์โครงการบ้านประหยัดพลังงาน

7 มีนาคม 59

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

panuph_7-3-2559_16-32-41

 

ออกแบบ โครงสร้างฐานละองค์พระไต่ฮงกงโจงซือ

ออกแบบ โครงสร้างฐานละองค์พระไต่ฮงกงโจงซือ

มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

9 กรกฎาคม 2558

ขอความอนุเคราะห์บุคลากร (1)

กรรมการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015

อ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

อ.ขาม จาตุรงคกุล

อ.สัญชัย สันติเวช

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์

3 สิงหาคม 2558

คำสั่งexpo2015 (1)

ออกแบบเทวอาจารย์ ท่าพระ ขอนแก่น ยังไม่ได้ลง DB

ออกแบบเทวอาจารย์ ท่าพระ ขอนแก่น

อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น

9 กรกฎาคม 2558

img974

ออกแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 มิถุนายน 58

สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

ออกแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 มิถุนายน 58

panuph_30-6-2558_11-22-34

TOR

panuph_24-7-2558_13-55-56

panuph_24-7-2558_14-00-05

 

รายชื่ออาจารย์ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ BTAC 22 – 23 พฤษภาคม 2558

ส่งไฟล์ผลงานอาจารย์ อ่าน BTAC

ผศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร  10

1 ประสิทธิภาพของ Thermoelectric Generator เมื่อใช้งานกับเปลือกอาคารและผนังระบบ Airflow window
2 การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารโดยการบังแดด
3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นของการระบายอากาศแบบ Thermoelectric ด้วย Heat sink
4 สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพสำหรับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราประเทศไทย
5 การศึกษาระบบปรับอากาศ และแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสภาวะความสบายกรณีศึกษา : อาคารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
6 ผลกระทบของรูปทรง การวางทิศทาง และเปลือกอาคารชุดพักอาศัยต่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เปรียบเทียบกับอาคารตามมาตรฐาน ASHRAE 90.1 2010
7 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะน่าสบายและทัศนียภาพของอาคารเขียวตามเกณฑ์ลีด (LEED) ในประเทศไทย
8 การศึกษาอิทธิพลการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศในอาคารในจังหวัดขอนแก่น
9 การศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 การใช้ระบบสะสมน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ

ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา 6

1 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะน่าสบายและทัศนียภาพของอาคารเขียวตามเกณฑ์ลีด (LEED) ในประเทศไทย
2 การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารโดยการบังแดด
3 สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพสำหรับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราประเทศไทย
4 การศึกษาระบบปรับอากาศ และแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสภาวะความสบายกรณีศึกษา : อาคารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
5 การศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 การศึกษาการใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในการบำบัดน้ำเสียจากการทำยางพาราแผ่นด้วยโอโซน

ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 7

1 สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิในเรือนพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง
2 การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพโดยการปรับสภาพน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นดิบด้วยขี้เถ้าไม้ยางพารา
3 เครื่องปรับอากาศแบบทำงานร่วมกับระบบสะสมน้ำเย็นและระบบโซลาร์เซลล์
4 การศึกษาอิทธิพลการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศในอาคารในจังหวัดขอนแก่น
5 การเปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารที่ใช้แนวทางการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติในเขตร้อนชื้น
6 ประสิทธิภาพของ Thermoelectric Generator เมื่อใช้งานกับเปลือกอาคารและผนังระบบ Airflow window
7 ประสิทธิภาพทางความร้อนของผนังไม้ไผ่ในบ้านเขตร้อนชื้น

รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 7

รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 7
1 การกำหนดเกณฑ์ปริมาณแสงสว่างสำหรับประเทศไทย: การทบทวนแนวทางและวิธีการศึกษา
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นของการระบายอากาศแบบ Thermoelectric ด้วย Heat sink
3 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากเศษวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรโดยกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็ว
4 การออกแบบแสงสว่างบริเวณโถงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปภายในสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร
5 การศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 การเปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารที่ใช้แนวทางการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติในเขตร้อนชื้น
7 การใช้ระบบสะสมน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ

ผศ.  ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ 4

1 ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานต้นอ้อ
2 เครื่องปรับอากาศแบบทำงานร่วมกับระบบสะสมน้ำเย็นและระบบโซลาร์เซลล์
3 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยการนำน้ำคอนเดนเสทกลับมาช่วยแลกเปลี่ยนความร้อนของคอนเดนเซอร์
4 ประสิทธิภาพทางความร้อนของผนังไม้ไผ่ในบ้านเขตร้อนชื้น

อ. นรากร พุทธโฆษ์ 3

1 การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพโดยการปรับสภาพน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นดิบด้วยขี้เถ้าไม้ยางพารา
2 ผลกระทบของรูปทรง การวางทิศทาง และเปลือกอาคารชุดพักอาศัยต่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เปรียบเทียบกับอาคารตามมาตรฐาน ASHRAE 90.1 2010
3 ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานต้นอ้อ

ผศ. รท.  อรรถ ชมาฤกษ์  3

1 การออกแบบแสงสว่างบริเวณโถงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปภายในสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร
2 การศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิในเรือนพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง

ผศ.  กุลศรี ตั้งสกุล 2

1 ผลของระดับความสว่างที่แนะนำ และผลของความต่างระหว่างงานกับพื้นหลังที่มีต่อความสามารถในการมองเห็นในห้องเรียน
2 การกำหนดเกณฑ์ปริมาณแสงสว่างสำหรับประเทศไทย: การทบทวนแนวทางและวิธีการศึกษา

ออกแบบ แหล่งท่องเที่ยว ภูโปก 7 พฤษภาคม 58

ออกแบบ แหล่งท่องเที่ยว ภูโปก

อบต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

7 พฤษภาคม 58

อบต.ท่าศาลา จ.เลย

แจ้งลดค่าตอบแทนการออกแบบและประมาณราคา

panuph_20-6-2559_16-18-32 (1)

panuph_22-6-2559_9-55-42

panuph_22-6-2559_9-55-42 (1)