คลังเก็บหมวดหมู่: ข้อมูลงานบริหารและธุรการ

รวมข้อมูลเพื่อเยื่อมโยงลิ้งค์ประจำงานบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (30 ส.ค.2562)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ ท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อ.นรากร พุทธโฆษ์ ท่านผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย ท่านผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะวิทยากรทุกท่าน และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

กิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยังลาย” (2 ก.ค.2562)

งานบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ นำโดย นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี หัวหน้ากลุ่มงานฯ และบุคลากรกลุ่มงานฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย” ในพื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2562(นเรศ เดชหามาตย์)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2562(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สถานที่ และยานพาหนะ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2562(ศิริวุฒิ รสหอม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2562(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สถานที่ และยานพาหนะ)

ป้องกัน: บันทึกการให้บริการซ่อมบำรุงฯ(นายอภิวัฒน์)

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

สร้างสนามเบตองเพื่อสันทนาการและกิจกรรมสานสามัคคี (25 มี.ค.62)

บ่อรวบรวมเศษใบไม้ทำปุ๋ยหมักและนวัตกรรม (18 มี.ค.62)

มอบโต๊ะเขียนแบบ ให้กับโรงเรียนเมืองพลวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 22 เมษายน 2562

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบโต๊ะเขียนแบบ ให้กับโรงเรียนเมืองพลวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนคณะฯ ในการมอบโต๊ะเขียนแบบ จำนวน 43 ตัว ให้กับโรงเรียนเมืองพลวิทยา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นโดยมี  นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ อาจารย์โรงเรียนเมืองพลวิทยา เป็นผู้รับมอบ

โต๊ะเขียนแบบที่มอบนั้นเป็นพัสดุที่มีการแทงจำหน่ายแล้ว ทางคณะฯ จึงมีความตั้งใจด้วยจิตสาธารณะแบ่งปันให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

จัดเก็บและทำความสะอาดเศษกิ่งไม้หักจากพายุฝน (23 เม.ย.62)

จัดเก็บเศษวัสดุ และเศษใบไม้เพื่อภูมิทัศน์ภายในของคณะฯ (28 ก.พ.62)

BIG CLEANING DAY 2019

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมทั้งบุคลากรคณะฯ จัดโครงการ #BIG_CLEANING_DAY เนื่องในโอกาส ครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานคณบดี AR.01 และแนวท่อระบายน้ำติดกับคณะศึกษาศาสตร์ มข.

ประเมินผลโครงการฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประชุมกลุ่มงานบริหารและธุรการ#4 (30 ม.ค.62)

หนังสือเชิญประชุมกลุ่มงานฯ

กิจกรรม 5 ส. เพื่อกำจัดขยะและคัดแยกเศษวัสดุเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ

วันที่ 24 มกราคม 2562 บุคลากรงานบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคาร สำนักงานคณบดีฯ คัดแยกขยะ เศษวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุดเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในคณะฯ

ป้องกัน: บันทึกสถิติให้บริการงานต่างๆบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

กิจกรรมสานสัมพันธ์สถาปัตย์ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

 สรุปผลการดำเนินโครงการสานสัมพุนธ์ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 (26 ธ.ค.2561)

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2561

 สรุปผลการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2561

โครงการคณะสีเขียว (Green Faculty) ประจำปี 2561

 รายงานสรุปผลโครงการคณะสีเขียว (Green Faculty_ประจำปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปีงบฯ61 : ศิริวุฒิ รสหอม

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานใต้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561
 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบ Shop Drawing ของงานก่อสร้าง งานสุขาภิบาลและงานไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับครูผู้สอนแผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างโยธา และแผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ที่สอนในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ
 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปกิบัติการกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร สู่ระดับปฎิบัติการตามการปรับโครงสร้างใหม่ 2561”
 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการสัมมนาเทคโนโลยีจำลองสารสนเทศอาคาร(Building Information Modeling Technology) ประจำปี 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561
 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปรับปรุงระบบงานสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรือง การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นต่อการตัดสินใจระดับบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตกยรรมควบคุม (กส.)