คลังเก็บหมวดหมู่: การพัฒนาตนเอง

ป้องกัน: อบรมการตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 24 – 26 กรกฎาคม 58

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

สัมมนาในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายคนไอทีให้เข้มแข็ง

สัมมนาในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายคนไอทีให้เข้มแข็ง

ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 – 29 พฤษภาคม 58

อนุพันธ์ พันธ์อมร

img848

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาศักภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

พฤษภาคม – กรกฎาคม 58

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 52/2558

img845 (1)

52-58

img847

 

 

อบรมการใช้งานโปรแกรมประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบทะเบียน

scan0138

อบรมการใช้งานโปรแกรมประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบทะเบียน
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่ ศธ 0514.1.29/ว 013
30 มกราคม 2558

 

พิมพ์ชนก พัฒนา อบรม

มัคคุเทศก์อาเซียน

ทักษะการเขียนข่าว 3 กค 57

โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น_17 กย.57

KM มข.-มอ.ครั้งที่ 6

เด_นทางไปราชการส_มนาเคร_อข_าย

โครงการพัฒนาทูตมัคคุเทศก์อาเซียน

สำรวย ภูเงิน

1. นางสำรวย ภูเงิน น.เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วม KM_30 เมย (1)

2. นางสำรวย ภูเงิน น.เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วม KM_30 เมย (2)

3. นางสำรวย ภูเงิน อบรม KKU Google Apps Mail

4. นางสำรวย ภูเงิน อบรมจริยธรรมการวิจัย

5. นางสำรวย ภูเงินน.เชิญรับการอบรมโปรแกรมรายงานผลการพัฒนาตนเอง

6. ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการเงิน

7. สำรวย หน_งส_อส__งการ ลงณว_นท__ 29 เมย.57

8. นางสำรวย ภ_เง_น แลกเปล__ยนเสวนา ระบบทะเบ_ยนก_จกรรมน_กศ_กษา 31มค.57

9. นางสำรวย ภ_เง_น ข__นตอน แนวปฏ_บ_ต_ และหล_กเกณฑ_ ด_านการว_จ_ย การบร_การว_ชาการ และการเง_น

10.