คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ข้อมูลสรุปงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์ วิจัย บทความตีพิมพ์ update aug 2017

 1. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0860
 2. โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0860
 3. โครงการวิจัย-ar-update-0860
 4. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0860
 5. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0860

 

ข้อมูลสรุป บริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ บทความตีพิมพ์ update apr 2017

โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0460

โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0460

โครงการวิจัย-ar-update-0460

บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0460

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0460

 

 

ธรรมวัฒน์ ออกแบบ 3 โครงการ ช่วง ธันวาคม 59 ถึง พฤษภาคม 60

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560 (1)

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560 (2)

 

รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

 

รายงานการประชุมกรรมการคณะ-ครั้งที่-3-60ฉบับผ่านการรับรอง (1)

 

บุคลากร

ประเภทบุคลากร จำนวน รวม ร้อยละ
ผู้สอน สนับสนุน
ข้าราชการ 16 16 17.02
พนักงานมหาวิทยาลัย 34 33 67 71.97
ลูกจ้างชั่วคราว 4 5 9 9.57
ลูกจ้างประจำ 1 1 1.06
พนักงานราชการ 1 1 1.06
รวม 54 40 93 100
ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด 57.45 42.55 100.00

ข้อมูลบุคลากรสายผู้สอน

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ
รองศาสตราจารย์
5 9.26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 35.19
อาจารย์
30 55.56
รวม 54 100
วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ
ป.เอก
24 44.44
ป.โท
28 51.85
ป.ตรี
2 3.70
รวม 54 100
สถานะ จำนวน ร้อยละ
ปฏิบัติราชการ
47 87.04
ลาศึกษาในประเทศ
4 7.41
ลาศึกษาต่างประเทศ
3 5.56
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
รวม 54 100

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

อาจารย์ประจำ


ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
sonwee@kku.ac.th
44246
ข้อมูลด้านอื่นๆ

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
monbej@kku.ac.th
44233
ข้อมูลด้านอื่นๆ
 
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
wchant@kku.ac.th
44229
ข้อมูลด้านอื่นๆ

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
nopthu@kku.ac.th
4xxxx
ข้อมูลด้านอื่นๆ

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล
skunla@kku.ac.th
4xxxxx
ข้อมูลด้านอื่นๆ

รศ.ดร.วารุณี หวัง
warphu@kku.ac.th
44251
ข้อมูลด้านอื่นๆ

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์
lwarat@kku.ac.th
44248

ข้อมูลด้านอื่นๆ


ผศ. สิทธา กองสาสนะ
ksitta@kku.ac.th
44253
ข้อมูลด้านอื่นๆ

form ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Reprofile

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Reprofile
6 ธันวาคม 2559

 

เครื่องพิมพ์ RICOH ที่มีให้บริการ ARKKU update 28 nov 2016

สีดำ

 1. Ricoh MP 3053 / E754H950021 / 125 / ห้องถ่ายเอกสาร
 2. Ricoh MP 3053 / E754H950033 / 127 / วิจัย
 3. Ricoh MP 3053 / E754H950025 / 128 / เลขา 1114
 4. Ricoh MP 3053 / E754H950037 / 131 / ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2

สี

 1. Ricoh MP C2003 / E204RB70650 / 126 / เลขานุการ 1114
 2. Ricoh MP C2003 / E204RB70620 / 129 / สิม
 3. Ricoh MP C2003 / E204RB70507 / 130 / AR05 FR2
 4. Ricoh MP C2003 / E204RC70104 / 133 / ห้องประชุม ชั้น 2
 5. Ricoh MP C2003 / E204RC70053 / 134 / หน้าห้อง Server
 6. Ricoh MP C2003 / E204RB70788 / 135 / AR04 FR2
 7. Ricoh MP C2003 / E204RB70721 / 136 / สนพ FR2
 8. Ricoh MP C305 SPF / W793PC10467 / 302 / ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2

 

เค้าโครงเนื้อหาเว็บไซต์ AR KKU นำเสนอ 7 มีนาคม 2559

เค้าโครงเนื้อหาเว็บไซต์ AR KKU ที่ได้ลองทำดูพร้อมแม่แบบมาตรฐานที่สามารถใช้ได้ Link = http://goo.gl/vPiUwc

 

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/255

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/2559

ในวันที่  17 กุมภาพันธ์  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 หนังสือ KKU : Research

1.8 การรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตามโครงการ Fulbright

1.9 แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

 1. โครงการการวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมือง กรณีศึกษาเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น โดย ผศ.มนสิชา เพชรานนท์ และนางสาวพันทิวา ศรีศิลป์ งบประมาณ 30,000 บาท

3.1.2 จัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

3.1.3 แจ้งการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย

3.1.4 แจ้งการขอแก้ไขขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัย

3.1.5 ดำเนินการเบิกจ่ายการขอรับรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย  จำนวน 3 โครงการ

4.1.1 ทุนสำหรับนักศึกษา

 1.  อิทธิพลของวัสดุอาคารและการบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และนางสาวสุธาสินี ดวงมณี งบประมาณ 20,000 บาท
 2. ความสบายทางอุณหภูมิภายในสิมอีสาน โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และ นายอรรถพล ตั้บงบรรจงกิจ งบประมาณ 20,000 บาท
 3. ชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทย : กรณีศึกษาบ้านสวายจ๊ะ จังหวัดสุรินทร์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ และนายพรรณพฤกษา จะระ งบประมาณ 20,000 บาท

4.2 การสนับสนุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย (ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2559)

4.3 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ

4.4 การปรับหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.5 การจัดตั้งศูนย์ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.6 ขอนุมัติใช้เงินเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปราชการเพื่อให้บริการวิชาการ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2559

 

51

ค.04-2551 ค.05-2551 ค.06-2551 ค.07-2551 ค.59-2551 ค.58-2551 ค.56-2551 ค.55-2551 ค.54-2551 ค.52-2551 ค.50-2551 ค.49-2551 ค.48-2551 ค.46-2551 ค.45-2551 ค.44-2551 ค.43-2551 ค.41-2551 ค.40-2551 ค.39-2551 ค.38-2551 ค.37-2551 ค.34-2551 ค.33-2551 ค.32-2551 ค.31-2551 ค.29-2551 ค.28-2551 ค.27-2551 ค.26-2551 ค.24-2551 ค.23-2551 ค.22-2551 ค.21-2551 ค.19-2551 ค.18-2551 ค.17-2551 ค.16-2551 ค.15-2551 ค.14-2551 ค.13-2551 ค.12-2551 ค.11-2551 ค.10-2551 ค.09-2551 ค.08-2551 ค.42-2551 ค.64-2551 ค.25-2551 ค.20-2551 ค.35-2551 ค.47-2551 ค.51-2551 ค.60-2551 ค.61-2551 ค.36-2551 ค.57-2551 ค.53-2551 ค.62-2551 ค.63-2551 ค.01-2551 ค.02-2551 ค.03-2551

ค.118-2551 ค.119-2551 ค.116-2551(1) ค.117-2551(1) ค.118-2551(1) ค.119-2551(1) ค.65-2551 ค.66-2551 ค.67-2551 ค.68-2551 ค.69-2551 ค.70-2551 ค.71-2551 ค.72-2551 ค.73-2551 ค.74-2551 ค.75-2551 ค.76-2551 ค.77-2551 ค.78-2551 ค.79-2551 ค.80-2551 ค.81-2551 ค.82-2551 ค.83-2551 ค.84-2551 ค.85-2551 ค.86-2551 ค.87-2551 ค.88-2551 ค.89-2551 ค.90-2551 ค.91-2551 ค.92-2551 ค.93-2551 ค.94-2551 ค.98-2551 ค.101-2551 ค.102-2551 ค.103-2551 ค.104-2551 ค.108-2551 ค.111-2551 ค.112-2551 ค.114-2551 ค.115-2551 ค.96-2551 ค.97-2551 ค.99-2551 ค.100-2551 ค.110-2551 ค.109-2551 ค.116-2551 ค.117-2551

ค.106-2551 ค.107-2551 ค.109-2551(1) ค.110-2551(1) ค.105-2551

 

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 แผนงานกลุ่มงาน

 1. แผนงานกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี

 1. สรุปแบบประเมินผล โครงการ “Plus + in Daily Life ชีวิตคิดบวก” วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
 2. สรุปผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณบดี อาเซียน
 3. สรุปผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ BTAC 2015
 5. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจั

 1. คำสั่งที่ สถ.52 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกำหนดการ
 3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ล่าสุด)

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / โครงการ BIM

 1. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน สถ.38-58
 2. โครงการ BIM_Workshop_16 Mar 2015 New
 3. แบบ สภส 03
 4. แบบ สภส.พวต. 04
 5. รายละเอียดโครงการบิม ๒๐๑๕ ล่าสุด
 6. ส่งรับรองหน่วยให้สภาสถาปนิก
 7. หนังสือตอบจากสภาสถาปนิก
 8. หนังสือขออนุมัติโครงการจากอธิการบดี
 9. ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัด BIM
 10. คำสั่ง สถ.43-58

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

 1. meet-11-57
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / วารสารกึ่งวิชาการ

 1. http://huen-haus.kku.ac.th/

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / Google APP

 1. คู่มือรวม Google App

 

 

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 แบบมอบหมายงาน

แบบมอบหมายงาน

 1. มณีรัตน์ (2)
 2. พิมพ์ชนก (1)
 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน-อนุพันธ์-1-59-ช่วงเวลา-1-พค-58-ถึง-31-ตค-58

 

 

 

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น.

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 9/2558

ในวันที่  14  ตุลาคม  2558  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.6.1  ข้อมูลภาระงานอาจารย์ งวดประเมิน 1/59 ช่วงระหว่าง 1 พฤษภาคม 58 ถึง 31 ตุลาคม 58

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน   “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” กับ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

 

วาระที่    2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่  9  กันยายน  2558 

 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

 

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

4.2 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

1) คุณค่าและความหมายของลวดลายมงคลในอาคารพาณชิย์ยุคแรก 4 จังหวัดริมแม่น้ำโขง โดย ผศ.ดร.วารุณี หวัง  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  5,000 บาท

2) หมู่บ้านและเรือนพวน บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ  วารสารหน้าจั่ว

3) แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางระบายน้ำเสียสาธารณะโดยวิธีการบำบัดน้ำเสียวิถีธรรมชาติด้วยระบบพืชพันธ์ุอย่างมีสุนทรียภาพทางทัศนาการ

4) Design Guidelines for Recreation Area of Romklao Kallapruek Park in Khon Kaen University.

5) The Blind and the Model of Architecture Touching.

4.3 ขออนุมัติงบประมาณการเข้าร่วมอบรมการจัดทำระบบวารสารออนไลน์ในระบบ ThaiJO ของ TCI

4.4 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มิวจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

4.5 ขอยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

 1. โครงการวิจัย การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือนในพื้นที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมืองขอนแก่น โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
 2. การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเดินในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี  โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

4.6 สำรวจความสนใจในการทำ MOU ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2558