คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

เครื่องพิมพ์ RICOH ที่มีให้บริการ ARKKU update 25 FEB 2019

สี

 1. รุ่น MP C2004ex / C768R830715 at สำนักงานคณบดีชั้น 2 ตรงบันได หน้าห้อง Server
 2. รุ่น MP C2004ex / C768R830744 at สำนักงานคณบดีชั้น 1 หน้าห้อง ผอ.กองบริหารคณะฯ
 3. รุ่น MP C2004ex / C768R830689 at id AR05 FR2
 4. รุ่น MP C2004 / G747R150690 / AR03 FR2 ตึกที่มีห้องประชุมใหญ่
 5. รุ่น MP C307 / C518P902439 / ห้องคอม ชั้น 2
 6. รุ่น MP C2004ex / C768R830760 at สำนักงานคณบดีชั้น 1 หน้าห้องวิชาการ
 7. รุ่น MP C307 / C518P902463 / id ตึกเก่า AR04 ชั้น 2
 8. รุ่น MP C305SPF / W793PC01467 at ห้องประชุมชั้น 2 1
 9. รุ่น MP C2004ex / C768R830747 at ห้องประชุมชั้น 2 2
 10. รุ่น MP C307 / C518P701380 at ห้องสมุด

 

ดำ

 1. Ricoh MP 3053 / E754H950033 / 127 / วิจัย
 2. Ricoh MP 3053 / E754H950037 / 131 / AR03 ชั้น 2
 3. Ricoh MP 3053 / E754H950025 / 128 / เลขา 1114
 4. Ricoh MP 3053 / E754H950021 / 125 / ห้องถ่ายเอกสาร

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 มกราคม  2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์   2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  21   มกราคม  2561

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

1)  จัดส่งงานวิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และจัดส่งให้กับนักวิจัยเพื่อแก้ไขแล้ว

 • การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สิมและฮูปแต้มอีสาน โดย อ.ชิงชัย ศิริธร
 • การออกแบบผนังเซรามิกเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคารที่พักอาศัย กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดย ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี
 • การออกแบบหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการอ่าน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่น โดย อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล

 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

4.2 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการ  “ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการที่ถูกออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในที่สาธารณะ”  ในวารสาร Veriaian E journal, จำนวน 5,000 บาท  (เป็นฐานที่ สกว. หรือ สกอ. รับรอง และมีการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร)

4.3 ผศ.นิธิวดี ทองป้อง ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไข  และขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา จากดรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.4 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จํากัด

 4.4 ขออนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยชุมชนที่เป็นมิตร จำนวน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

4.6 วารสารวิชาการ วารสาร BEI ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

4.6.1 ขอใช้งบประมาณค่าตีพิมพ์วารสาร BEI ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 จำนวนเงิน 50,000 บาท

4.7 ทุน GMS 2018

Academic-Transcript-Ijazah-Briant-Wiranata

Resume-Briant-Wiranata

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561

 

รวมเอกสารประกอบการประเมิน 1 61 งานวิจัยและบริการวิชาการ

รายงาน

รายงานข้อมูลสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update 26 dec 2017

รายงาน คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปข้อมูลรายบุคคลการพัฒนาตนเอง มิย. 60 ถึง พย. 60

 1. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
 2. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
 3. อนุพันธ์ พันธ์อมร

แบบมอบหมายงาน

กระบวนงาน

งานเชิงพัฒนา

งานตามแผนยุทธศาสตร์

งานรอง

งานด้านวิเทศสัมพันธ์

แผนงาน

บทสรุป การประชุม และ การประเมิน

ข่าว

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลระบบและติดตั้งจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างบางส่วน)

เว็บไซต์หน่วยงาน ศูนย์ วารสาร

เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาษาไทย
– ARCH KKU Eng
– ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– งานบริหารทั่วไป

– งานนโยบายและแผน
– งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
– งานวิจัยและบริการวิชาการ
– งานบริการการศึกษา
– จรรยาบรรณ
– วารสาร สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
– วารสาร กึ่งวิชาการ เฮือนเฮา

เครื่องมือ

สำหรับนักศึกษา

– E-Form ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ผ่านอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     .. 1. เพิ่มข้อมูล / 2. ตรวจสอบสถานะ / 3. ส่วนของเจ้าหน้าที่

– E-Form ขอหนังสือฝึกงานของนักศึกษา
.. 1. เพิ่มข้อมูล /
.. 2. ตรวจสอบสถานะ /
.. 3.1. ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงานสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ID แยกจังหวัด
…3.2. ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงานด้านสถาปัตยกรรม AR แยกจังหวัด
.. 4. ส่วนของเจ้าหน้าที่

สำหรับบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่

– โปรแกรมเผยแพร่ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– โปรแกรมเผยแพร่คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ส่งข่าวรับสมัครบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับบุคลากรทั้งหมด

– โปรแกรมส่งข่าว ส่งเรื่อง ส่งข้อมูล เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ : http://arch.kku.ac.th

        – แบบฟอร์มออนไลน์ส่งรายการวัสดุที่ต้องการประจำปี งบ 2561 : https://goo.gl/LffrdQ

– โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. เข้าสู่โปรแกรม : https://goo.gl/YglZla
   2. คู่มือการใช้งาน : https://goo.gl/tvsgYw 
…3. ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งแก้ไขรายการไปแล้ว : https://goo.gl/0sSxrD
…4. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าไปบันทึกการดำเนินการกับรายการที่ได้รับแจ้งแก้ไขรายการครุภัณฑ์ : https://goo.gl/EaCfws

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

– โปรแกรมส่งข้อมูล ผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายสนับสนุน
…ดูรายงาน =>  ดูทั้งหมด  / รายบุคคล 1 61 (มิย. ถึง พย. 60) / รายบุคคล 2 60 (ธค. 59 ถึง พค. 60)

สำหรับคณาจารย์

– โปรแกรมส่งข้อมูลภาระงานอาจารย์ ด้านบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อนุพันธ์ พันธ์อมร

โครงการจัดทำวารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย Journal of Asia Design Research (JADer)

โครงการจัดทำวารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย Journal of Asia Design Research (JADer)

แต่งตั้ง คำสั่ง 108 / 2560 . 21 กันยายน 2560 สถ.108-60

 

ข้อมูลสรุปงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์ วิจัย บทความตีพิมพ์ update aug 2017

 1. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0860
 2. โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0860
 3. โครงการวิจัย-ar-update-0860
 4. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0860
 5. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0860

 

ข้อมูลสรุป บริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ บทความตีพิมพ์ update apr 2017

โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0460

โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0460

โครงการวิจัย-ar-update-0460

บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0460

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0460

 

 

ธรรมวัฒน์ ออกแบบ 3 โครงการ ช่วง ธันวาคม 59 ถึง พฤษภาคม 60

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560 (1)

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560 (2)

 

รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

 

รายงานการประชุมกรรมการคณะ-ครั้งที่-3-60ฉบับผ่านการรับรอง (1)

 

บุคลากร

ประเภทบุคลากร จำนวน รวม ร้อยละ
ผู้สอน สนับสนุน
ข้าราชการ 16 16 17.02
พนักงานมหาวิทยาลัย 34 33 67 71.97
ลูกจ้างชั่วคราว 4 5 9 9.57
ลูกจ้างประจำ 1 1 1.06
พนักงานราชการ 1 1 1.06
รวม 54 40 93 100
ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด 57.45 42.55 100.00

ข้อมูลบุคลากรสายผู้สอน

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ
รองศาสตราจารย์
5 9.26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 35.19
อาจารย์
30 55.56
รวม 54 100
วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ
ป.เอก
24 44.44
ป.โท
28 51.85
ป.ตรี
2 3.70
รวม 54 100
สถานะ จำนวน ร้อยละ
ปฏิบัติราชการ
47 87.04
ลาศึกษาในประเทศ
4 7.41
ลาศึกษาต่างประเทศ
3 5.56
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
รวม 54 100

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

อาจารย์ประจำ


ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
sonwee@kku.ac.th
44246
ข้อมูลด้านอื่นๆ

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
monbej@kku.ac.th
44233
ข้อมูลด้านอื่นๆ
 
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
wchant@kku.ac.th
44229
ข้อมูลด้านอื่นๆ

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
nopthu@kku.ac.th
4xxxx
ข้อมูลด้านอื่นๆ

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล
skunla@kku.ac.th
4xxxxx
ข้อมูลด้านอื่นๆ

รศ.ดร.วารุณี หวัง
warphu@kku.ac.th
44251
ข้อมูลด้านอื่นๆ

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์
lwarat@kku.ac.th
44248

ข้อมูลด้านอื่นๆ


ผศ. สิทธา กองสาสนะ
ksitta@kku.ac.th
44253
ข้อมูลด้านอื่นๆ

form ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Reprofile

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Reprofile
6 ธันวาคม 2559

 

เครื่องพิมพ์ RICOH ที่มีให้บริการ ARKKU update 28 nov 2016

สีดำ

 1. Ricoh MP 3053 / E754H950021 / 125 / ห้องถ่ายเอกสาร
 2. Ricoh MP 3053 / E754H950033 / 127 / วิจัย
 3. Ricoh MP 3053 / E754H950025 / 128 / เลขา 1114
 4. Ricoh MP 3053 / E754H950037 / 131 / ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2

สี

 1. Ricoh MP C2003 / E204RB70650 / 126 / เลขานุการ 1114
 2. Ricoh MP C2003 / E204RB70620 / 129 / สิม
 3. Ricoh MP C2003 / E204RB70507 / 130 / AR05 FR2
 4. Ricoh MP C2003 / E204RC70104 / 133 / ห้องประชุม ชั้น 2
 5. Ricoh MP C2003 / E204RC70053 / 134 / หน้าห้อง Server
 6. Ricoh MP C2003 / E204RB70788 / 135 / AR04 FR2
 7. Ricoh MP C2003 / E204RB70721 / 136 / สนพ FR2
 8. Ricoh MP C305 SPF / W793PC10467 / 302 / ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2

 

เค้าโครงเนื้อหาเว็บไซต์ AR KKU นำเสนอ 7 มีนาคม 2559

เค้าโครงเนื้อหาเว็บไซต์ AR KKU ที่ได้ลองทำดูพร้อมแม่แบบมาตรฐานที่สามารถใช้ได้ Link = http://goo.gl/vPiUwc

 

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/255

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/2559

ในวันที่  17 กุมภาพันธ์  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 หนังสือ KKU : Research

1.8 การรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตามโครงการ Fulbright

1.9 แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

 1. โครงการการวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมือง กรณีศึกษาเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น โดย ผศ.มนสิชา เพชรานนท์ และนางสาวพันทิวา ศรีศิลป์ งบประมาณ 30,000 บาท

3.1.2 จัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

3.1.3 แจ้งการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย

3.1.4 แจ้งการขอแก้ไขขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัย

3.1.5 ดำเนินการเบิกจ่ายการขอรับรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย  จำนวน 3 โครงการ

4.1.1 ทุนสำหรับนักศึกษา

 1.  อิทธิพลของวัสดุอาคารและการบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และนางสาวสุธาสินี ดวงมณี งบประมาณ 20,000 บาท
 2. ความสบายทางอุณหภูมิภายในสิมอีสาน โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และ นายอรรถพล ตั้บงบรรจงกิจ งบประมาณ 20,000 บาท
 3. ชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทย : กรณีศึกษาบ้านสวายจ๊ะ จังหวัดสุรินทร์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ และนายพรรณพฤกษา จะระ งบประมาณ 20,000 บาท

4.2 การสนับสนุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย (ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2559)

4.3 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ

4.4 การปรับหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.5 การจัดตั้งศูนย์ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.6 ขอนุมัติใช้เงินเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปราชการเพื่อให้บริการวิชาการ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2559

 

51

ค.04-2551 ค.05-2551 ค.06-2551 ค.07-2551 ค.59-2551 ค.58-2551 ค.56-2551 ค.55-2551 ค.54-2551 ค.52-2551 ค.50-2551 ค.49-2551 ค.48-2551 ค.46-2551 ค.45-2551 ค.44-2551 ค.43-2551 ค.41-2551 ค.40-2551 ค.39-2551 ค.38-2551 ค.37-2551 ค.34-2551 ค.33-2551 ค.32-2551 ค.31-2551 ค.29-2551 ค.28-2551 ค.27-2551 ค.26-2551 ค.24-2551 ค.23-2551 ค.22-2551 ค.21-2551 ค.19-2551 ค.18-2551 ค.17-2551 ค.16-2551 ค.15-2551 ค.14-2551 ค.13-2551 ค.12-2551 ค.11-2551 ค.10-2551 ค.09-2551 ค.08-2551 ค.42-2551 ค.64-2551 ค.25-2551 ค.20-2551 ค.35-2551 ค.47-2551 ค.51-2551 ค.60-2551 ค.61-2551 ค.36-2551 ค.57-2551 ค.53-2551 ค.62-2551 ค.63-2551 ค.01-2551 ค.02-2551 ค.03-2551

ค.118-2551 ค.119-2551 ค.116-2551(1) ค.117-2551(1) ค.118-2551(1) ค.119-2551(1) ค.65-2551 ค.66-2551 ค.67-2551 ค.68-2551 ค.69-2551 ค.70-2551 ค.71-2551 ค.72-2551 ค.73-2551 ค.74-2551 ค.75-2551 ค.76-2551 ค.77-2551 ค.78-2551 ค.79-2551 ค.80-2551 ค.81-2551 ค.82-2551 ค.83-2551 ค.84-2551 ค.85-2551 ค.86-2551 ค.87-2551 ค.88-2551 ค.89-2551 ค.90-2551 ค.91-2551 ค.92-2551 ค.93-2551 ค.94-2551 ค.98-2551 ค.101-2551 ค.102-2551 ค.103-2551 ค.104-2551 ค.108-2551 ค.111-2551 ค.112-2551 ค.114-2551 ค.115-2551 ค.96-2551 ค.97-2551 ค.99-2551 ค.100-2551 ค.110-2551 ค.109-2551 ค.116-2551 ค.117-2551

ค.106-2551 ค.107-2551 ค.109-2551(1) ค.110-2551(1) ค.105-2551

 

เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 แผนงานกลุ่มงาน

 1. แผนงานกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558