วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 8/2560

ในวันที่ 20 กันยายน 2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10  การยื่นข้อเสนอโครงการที่ปรึกษา โดย รศ.รวี หาญเผชิญ

   1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองใหม่ (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ) งบประมาณ 1,850,000 บาท

  2) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3 งบประมาณ 1,150,000 บาท

1.11 การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

1.12 เบิกจ่ายรางวัลการตีพิมพ์

         1.12.1 จากการประชุมวิชารระดับชาติและนานาชาติ

1. กัลปพฤกษ์ของพ่อ  (Wishing Tree of Father ) ขาม จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

2.เชี่ยนหมากอีสาน ความเป็นมา รูปแบบ และคุณค่าทางวัฒนธรรม (History, Style, and Cutural Value of Isan Chain Mhark) – ขาม จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

3.ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องหอม แรงบันดาลใจจากใบตอง  (Product  for Aromatherapy  Set, Inspiration from Banana Leaf) ขวัญหทัย ธาดา การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

4.รังดอกไม้แจกันไหม  (Silk Cocoon Flower Vase) ชนัษฎา จุลลัษเฐียรการประชุมวิชาการรดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

5.ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมา  (Aromatic Diffuser Paper Ball) สมหญิง พงศ์พิมลการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

6.หน่วยย่อยของชีวิตผ่านสีสัน   (Colorful Life) สุภาพร อรรถโกมล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

7.ผาสาดผึ้ง  (Paa-Sart-Peung) ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

8.ที่ว่างในธรรมชาติ : เคลือบขี้เถ้าจากใบต้นหูกวาง  (Space of the Nature: Wood Ash Glaze  from Tropical Almond Tree Lamp ) ธนสิทธิ์ จันทะรี   การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

9.การเปรียบเทียบเคลือบเครื่องปั้นดินเผาจำกขี้เถ้าลำต้น และใบต้นสักและต้นหูกวาง (Comparison Between the Wood Ash Glaze from Leaves and Trunks of Teak Tree and Tropical Almond Tree ) – ธนสิทธิ์ จันทะรี การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

10.การศึกษาเและพัฒนำขั้นตอนวิธีย้อมครามธรรมชำติสำหรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (A Study and Development indigo dye process for (Using in) Product Design ) – ชวนะพล น่วมสวัสดิ์  การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

11.การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอำยุภาวะไขข้อเสื่อม (Furniture Design for Elderly People with Osteoarthritis) – สุรกานต์ รวยสูง เนิน  การประชุมวิชาการรดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

12.เคาน์เตอร์ซักล้างสำหรับผู้สูงอายุในชนบทกึ่งเมือง  (Wash Counter Design and Development for the Elderly) สุรกานต์ รวยสูงเนิน การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

13.8. ปัญหาแสงสว่างในอาคารของอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 14 กรกฎาคม 2560  จำนวน 2,000 บาท ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

14.การจัดการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลโดยรูปแบบร่วมมือแบบปริศนาความคิด สุรกานต์ รวยสูงเนิน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

15.การออกแบบครัวสำหรับผู้สูงอายุในภาคอีสานที่พักอาศัยในอาคารชุด สุรกานต์รวยสูงเนิน  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

16.การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า “สมุนไพร ไท่-ไท่” ขาม จาตุรงคกุล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

  1.12.2. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ก. บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้อัตลักษณือีสานในการออกแบบตกแต่งภายในห้องอาหาร” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  1 บทความ จำนวนเงิน 2,500 บาท  อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

ข. บทความเรื่อง “ไหมแต้มหมี่ : จาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการผลิตผ้าทอมือลายมัดหมี่” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  1 บทความ จำนวนเงิน 2,500 บาท  อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

ค. บทความเรื่อง “การพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือสำหรับการซักด้วยเครื่อง  กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560 จำนวน 5,000 บาท   อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

1.13  เบิกจ่ายการสนับสนุนงบประมาณในการยื่นข้อเสนอโครงการ 

1)  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองใหม่ (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ)

2) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่

 

1.14 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ Excursion and practical fieldwork to Thailand and Myanmar  จำนวนเงิน 37,400 บาท

1.15 ขอเสนอชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปีงประมาณ 2559

 

วาระที่    2      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่  24 กรกฎาคม 2560  

 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์

  1. การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและผลงานออกแบบที่สอดคล้องกับการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไทย โดย อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  1 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 
  2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้สอดคล้งอกับหลักทางตลาด โดย อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 
  3. รูปแบบและอัตลักษณ์เรือนพืั้นถิ่นลุ่มน้ำมูล-ลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา  โดย ผศ.นพดล ตั้งสกุล   การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท 
  4.  ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัยที่เป็นเรือนพื้นถิ่น กรณีพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บริเวณลำน้ำมูล-ลำพระเพลิงในแอ่งโคราช โดย ผศ.นพดล ตั้งสกุล งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)   จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท 

4.2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการบริหารจัดการโครงการแหล่งน้ำในชุมชนให้ยั่งยืน โดย อ.พีร์นิธิ อักษร

 

4.3 การเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2560

4.4 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4.5  ผลการพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 

4.6 แผนงานประจำปีงบประมาณ 2561

4.7 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.8 นักศึกษาต่างชาติ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2560