คลังเก็บหมวดหมู่: รายงาน / สถิติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 10/60

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 10/60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
22 พฤศจิกายน 2560

Scan by RICOH-panuph-10-1-2561

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 8/60

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 8/60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 กันยายน 2560

Scan by RICOH-panuph-6-12-2560 (3)

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 9/60

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 9/60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
18 ตุลาคม 2560

Scan by RICOH-panuph-6-12-2560 (1)

 

ข้อมูลสรุปงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์ วิจัย บทความตีพิมพ์ update aug 2017

 1. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0860
 2. โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0860
 3. โครงการวิจัย-ar-update-0860
 4. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0860
 5. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0860

 

สรุปข้อมูลรายบุคคลการพัฒนาตนเอง มิย. 60 ถึง พย. 60

 1. กชามาส ทินราช
 2. กตัญชลี ประนม
 3. กนกนวล แก้วราช
 4. กนิษฐา ประนม
 5. กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
 6. กาญจนา จันทรสมบัติ
 7. จักริน เงินทอง
 8. จันทร์ศรี ผุยโสภา
 9. ฉัตรฤดี ประทุมไชย
 10. ชวน สีเรือง
 11. ชะลอ ซ้อนเปียยูง
 12. ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์
 13. เชยชม ประทุมมา
 14. ทองคำ ภูต้องใจ
 15. ทัศวรรณ ศราภัย
 16. นเรศ เดชหามาตย์
 17. บัณฑิต กาบไกลแก้ว
 18. พรรณี จรดอน
 19. ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร
 20. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
 21. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
 22. มานพ ภูต้องใจ
 23. เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
 24. วาสนา รำเพยพล
 25. วิไล โพธิ์เตมิ / รินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์
 26. ศิริวุฒิ รสหอม
 27. สมพร นามสีฐาน
 28. สฤษฎิ์ ปูนอน
 29. สำรวย ภูเงิน
 30. สุระพล มุสิกะสาร
 31. หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
 32. อนุพันธ์ พันธ์อมร
 33. อนุวัฒน์ กิจโกศล
 34. อนุสรา ไตรรัตนาภิกุล
 35. อภิวัฒน์ คงอุดม
 36. อรจิตรา พิริยะศรัทธา
 37. อรสา จุลมา
 38. อุดม สิทธิมงคล
 39. อานุชิต บุตคาม

ข้อมูล สรุปงานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update may 2017

โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0560

โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0560

โครงการวิจัย-ar-update-0560

บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0560

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0560

 

สรุปข้อมูลรายบุคคลการพัฒนาตนเอง ธค. 59 ถึง พค. 60

 1. กชามาส ทินราช
 2. กตัญชลี ประนม
 3. กนกนวล แก้วราช
 4. กนิษฐา ประนม
 5. กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
 6. กาญจนา จันทรสมบัติ
 7. เกรียงพงษ์ ภูศรีโสม
 8. จักริน เงินทอง
 9. จันทร์ศรี ผุยโสภา
 10. ฉัตรฤดี ประทุมไชย
 11. ชวน สีเรือง
 12. ชะลอ ซ้อนเปียยูง
 13. ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์
 14. ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
 15. เชยชม ประทุมมา
 16. ทองคำ ภูต้องใจ
 17. ทัศวรรณ ศราภัย
 18. นเรศ เดชหามาตย์
 19. บัณฑิต กาบไกลแก้ว
 20. พรรณี จรดอน
 21. ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร
 22. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
 23. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
 24. มานพ ภูต้องใจ
 25. เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
 26. วาสนา รำเพยพล
 27. วิไล โพธิ์เตมิ
 28. ศิริวุฒิ รสหอม
 29. สมพร นามสีฐาน
 30. สฤษฎิ์ ปูนอน
 31. สำรวย ภูเงิน
 32. สุระพล มุสิกะสาร
 33. หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
 34. อนุพันธ์ พันธ์อมร
 35. อนุวัฒน์ กิจโกศล
 36. อนุสรา สุขสมรส
 37. อภิวัฒน์ คงอุดม
 38. อรจิตรา พิริยะศรัทธา
 39. อรสา จุลมา
 40. อุดม สิทธิมงคล
 41. อานุชิต บุตคาม

ข้อมูลสรุป บริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ บทความตีพิมพ์ update apr 2017

โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0460

โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0460

โครงการวิจัย-ar-update-0460

บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0460

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0460

 

 

รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

 

รายงานการประชุมกรรมการคณะ-ครั้งที่-3-60ฉบับผ่านการรับรอง (1)

 

รายงานข้อมูลสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update march 2017

โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0360

โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0360

โครงการวิจัย-ar-update-0360

บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0360

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0360

 

รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

รายงานการประชุมกรรมการคณะ-ครั้งที่-2-60ฉบับผ่านการรับรอง

 

รายงานข้อมูลสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update feb 2017

โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0260

โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0260

โครงการวิจัย-ar-update-0260

บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0260

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0260