คลังเก็บหมวดหมู่: จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
อ.ดร.จันทนีย์
11 พฤษภาคม 2560

Scan by RICOH-panuph-8-5-2560 (1)

 

ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ AR01

ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ AR01

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล
อ.อานัติ วัฒเนสก์
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

18 เมษายน 2560

aaaa

 

 

วิทยากร Design Thinking

วิทยากร Design Thinking

18 มีนาคม 2560

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎเชียงราย

บรรยายพิเศษ แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันออก

บรรยายพิเศษ แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันออก

จันทนีย์ จิรัญธนัฐ

17 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Scan by RICOH-panuph-10-10-2559 (3)

 

วิทยากรพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

วิทยากรพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

18 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จันทนีย์ จิรัญธนัฐ

panuph_21-9-2559_8-54-34 (2)

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 1

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 4

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 5

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 2

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 1

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 2

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 1

รศ.ดร.วารุณี หวัง 2

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความวารสารคณะ – พค 59

 

ประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กองอาคาร
13 มกราคม 2559
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

panuph_25-5-2559_11-29-27 (2)

 

ประชุมกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 13/58

ประชุมกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 13/58
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรม
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
17 พฤศจิกายน 2558

panuph_25-5-2559_11-29-27 (1)

 

 

ประชุมร่างขอบเขตงาน หอพักนักศึกษาที่ 2

ประชุมร่างขอบเขตงาน หอพักนักศึกษาที่ 2
26 พฤษภาคม 2559
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
งานพัสดุ กองคลัง

panuph_25-5-2559_11-29-27

 

ประชุมสัมมนา คืนชีวิตให้ย่านเมืองเก่า

ประชุมสัมมนา คืนชีวิตให้ย่านเมืองเก่า
20 พฤศจิกายน 2559
สถาปัตย ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

panuph_25-5-2559_11-18-58

 

ลงภาคสนามการวิจัย ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์

ลงภาคสนามการวิจัย ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
สถาปัตย ศิลปากร
17-23 กุมภาพันธ์ 2559
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

panuph_25-5-2559_11-12-55 (2)

 

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 22-23 มกราคม 2559

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 22-23 มกราคม 2559
สถาปัตย สารคาม
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

panuph_25-5-2559_11-12-55 (1)

 

อาจารย์บรรยายพิเศษ ภาพรวมแนวคิดและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมตะวันออก

อาจารย์บรรยายพิเศษ ภาพรวมแนวคิดและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมตะวันออก
23 พฤศจิกายน 2558
สถาปัตย สารคาม
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

panuph_25-5-2559_11-12-55

 

พิจารณาผลงานวิชาการ งานศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ 9

พิจารณาผลงานวิชาการ งานศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ 9

ม.ศิลปากร

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

6 มกราคม 59

panuph_29-1-2559_9-17-45 (1)

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 13 มกราคม 2559

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

13 มกราคม 2559

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาสารคาม

panuph_25-1-2559_14-46-27

ออกแบบปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1 ธันวาคม 2558 ยังไม่ได้ลง DB

ออกแบบปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1 ธันวาคม 2558

คณะเภสัชศาสตร์

รศ.กุลศรั ตั้งสกุล

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

panuph_1-12-2558_15-36-22

เพิ่มงาน อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 1/59 – 4 เรื่อง

วิทยากร การก่อรูปของที่ว่างและพัฒนาการของชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกลุ่มไทลาวในลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

7 ตุลาคม 2558

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

img648

***********************************

ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาโครงการสัมมนาสาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

8 ตุลาคม 2558

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

img645

*****************************************

ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

11 มิถุนายน 2558

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

img646

***************************************

ผู้ตรวจสอบบทความจำนวน 1 เรื่อง

โครงการ สรรค์สาระ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

ที่ ศธ 0520.103/2689

24 กันยายน 2558

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

**************************************************

 

พิจารณาบทความตีพิมพ์คนละ 3 เรื่อง ให้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

27 กรกฎาคม 2558

อ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

การประชุมวิชาการ โฮมภูมิ 17 – 18 กันยายน 2558

panuph_6-8-2558_14-56-41

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 3 เรื่อง 11 มีนาคม 58

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 57

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

 

img919