คลังเก็บหมวดหมู่: กฤตภัทร ถาปาลบุตร

วิทยากร Bio Diesel และ KKU Biogas

วิทยากร Bio Diesel และ KKU Biogas

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร

24 มีนาคม 2560

Scan by RICOH-panuph-28-3-2560

ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

Scan by RICOH-panuph-28-3-2560 (2)

 

 

 

วิทยากร Activities Based Learning

วิทยากร Activities Based Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

30-31 สิงหาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร

kanchana_30-8-2559_15-16-18

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 1

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 4

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 5

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 2

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 1

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 2

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 1

รศ.ดร.วารุณี หวัง 2

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความวารสารคณะ – พค 59

 

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลโคกสูง 7 มีนาคม 2559

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลโคกสูง 7 มีนาคม 2559

เทศบาลตำบลโคกสูง

7 มีนาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร

panuph_7-3-2559_16-32-41 (1)