คลังเก็บหมวดหมู่: พิมพ์ชนก

กรรมการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015

อ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

อ.ขาม จาตุรงคกุล

อ.สัญชัย สันติเวช

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์

3 สิงหาคม 2558

คำสั่งexpo2015 (1)

พิมพ์ชนก ภาระงานอื่น ๆ เช่น การประชุมจัดตั้งกลุ่มวิจัย เกณฑ์ภาระงาน และอื่นๆ 3 รายการ

สรุปสาระการประชุมกำหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ

สรุปการกำหนดเกณฑ์ภาระงานสายผู้สอนด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ 18 ก.ค. 57

สรุปการประชุมจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง