วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 10/2559

ในวันที่  19  ตุลาคม  2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         – รายงานจากการเงินคณะ

         – รายงานจากกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย  บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 เว็ปไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

1.9 อาคันตุกะชาวต่างประเทศ

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย

3.1.2 การเบิกจ่ายเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงาน

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 – แนวปฏิบัติ

4.3 การเข้าร่วมจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1

4.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 ที่คาดว่าจะดำเนินการร่วมกับม.แห่งชาติลาว

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2559