วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 5/2561

ในวันที่  23  พฤษภาคม  2561 เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

1.9 การแต่งตั้งกรรมการกองทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.10 นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE  2018

1.11 นักศึกษาทุน GMS 2018

1.12 อาจารย์ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

1.13 การทำ MOU

1.14 ขอความร่วมมือนักวิจัยที่รับทุนจากภายนอก มข. บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและบริการวิชาการ ในระบบ MIS-Pr.KKU

วาระที่  2      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่18  เมษายน  2561

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 การดำเนินการตามแผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

3.2.1 สรุปโครงการตามแผนยุทธศาตร์ 61

รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สรุปรายงานรายจ่าย 2561

รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สรุปแผนยุทธศาสตร์ 2561

รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ 2561 

3.2.2 โครงการที่ขอยกเลิก

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2561