คลังเก็บหมวดหมู่: สุภาพร อรรถโกมล

แสดงงานสร้างสรรค์ Work in Progress 5

แสดงงานสร้างสรรค์ Work in Progree 5

ม.รังสิต

สุภาพร อรรถโกมล

28 เมษายน 2560

 

ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

3 มีนาคม 2560

อ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล

Scan by RICOH-panuph-9-3-2560 (1)

 

 

วิทยากร นวัตกรรมสู่พาณิชย์

วิทยากร นวัตกรรมสู่พาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

อ.สุภาพร อรรถโกมล

22 มิถุนายน 2559

scan-by-ricoh-panuph-14-12-2559-6

 

กรรมการแข่งทักษะแป้นหมุน

กรรมการแข่งทักษะแป้นหมุน

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

อ.สุภาพร อรรถโกมล

13 มิถุนายน 2559

scan-by-ricoh-panuph-14-12-2559-5

 

 

ผู้อ่านบทความวิชาการ 3 เรื่อง

ผู้อ่านบทความวิชาการ

ม.นเรศวร

อ.สุภาพร อรรถโกมล

22 สิงหาคม 2559

scan-by-ricoh-panuph-14-12-2559-2

scan-by-ricoh-panuph-14-12-2559-3

scan-by-ricoh-panuph-14-12-2559-4

 

 

 

กรรมการตัดสินการประกวดกระทง 25 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 พฤศจิกายน 2558

กรรมการตัดสินการประกวดกระทง

อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

อ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล

อ.สมหญิง พงศ์พิมล

panuph_15-12-2558_13-38-54