คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าว

เอกสารประกอบข่าวหรือหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ถึง 25 พค. 2561

 1. ประกาศตารางสอบปลาจภาค-สถ.5-61
 2. ตารางสอบปลายภาค-ปลาย-60-เพิ่มเติม
 3. เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค-ปลาย-60

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรองการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ยองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมมือกันบริหารแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว จึงได้ดกำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจัดในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Open House 2017

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Open House 2017 เปิดบ้านสถาปัตย์ ขอนแก่น
นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15-30 มิถุนายน 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา 2560 – รายงานตัว 22 ถึง 24 พค. 60

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลักสูตรปกติ  โดยวิธีพิเศษ  (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ)  ประจำปีการศึกษา  2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 1. กำหนดการสอบ
 2. แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ (1)
 3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

ผลการสอบคัดเลือก (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นทะเบียน 3 ถึง 7 เมษายน 2560 เท่านั้น

.

ดูรายละเอียดตามประกาศ มข. 587/2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและสอบวิชาความถนัดทางการออกแบบ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ปีการศึกษา 2560 – 1 เมษายน 2560

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมเชิงปฏิบัติการและสอบวิชาความถนัด
 2. กำหนดการสอบ
 3. ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นลูกช่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 มีค. 60

 

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 121/2560

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ)

ช่วงเวลารับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560

Scan by RICOH-panuph-8-2-2560

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาความถนัดทางสถาปัตย โครงการรับตรงนักเรียนอาชีว ปีการศึกษา 60 – 14 มกราคม 2560

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 2. กำหนดการสอบ

 

ร่าง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการช้างเผือก 1 ธค. 59 ถึง 31 มค. 60

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1977/2559 (โปรดอ่านก่อนสมัคร)
  .
 2. การสมัคร
  2.1 สมัครด้วยตนเองที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2.2 สมัครแบบออนไลน์ให้ (คลิกที่นี่)
  .
 3. การสมัครออนไลน์ / การชำระเงิน
  3.1 เมื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์เสร็จแล้ว ให้พิมพ์ใบนำฝากเพื่อไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระด้วยเงินสด ที่เคาน์เตอร์บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบนำฝาก ให้ชัดเจนและครบถ้วน (พิมพ์ใบนำฝาก ได้ที่นี่)
  .
 4. การสมัครออนไลน์ / การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  4.1 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงสถานะการชำระเงิน ในระบบการรับสมัครแบบออนไลน์
  โดยที่ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ (ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ได้ที่นี่)
  ..
 5. เอกสารที่ต้องนำมาด้วยในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
  5.1 หลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 4 ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1977/2559
  5.2 ใบนำฝากเงินค่าสินค้าหรือบริการ ส่วนสำหรับลูกค้า ที่มีการชำระเงินแล้ว
  5.3 ส่งที่งานบริการการศึกษา คณะฯ
  .
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
  งานบริการศึกษา คุณฉัตรฤดี ประทุมไชย 043-362046 , 081-5745933 , pchatrudee@kku.ac.th
  .