คลังเก็บหมวดหมู่: backup

IT(ฐานข้อมูล) – backup หน้าจากเว็บงานแผน 16 mar 2017

IT(ฐานข้อมูล)

IT(ฐานข้อมูล)
ผู้รับผิดชอบ :

โครงสร้างงานสารสนเทศภายในคณะฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ข้อมูลแนะนำจาก-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลโดย อนุพันธ์ พันธ์อมร

  1. กรอบแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา (2555-2558) | ปฏิทินกิจกรรมโครงการด้านสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2556
  2. ข้อกำหนดและปฏิบัติ สำหรับบุคลากร ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
  3. คู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรม ระบบเครือข่าย และ บริการ

รายงานรายงานแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รายงานสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ป้องกัน: อาทิต พจนานนท์

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: อภิชาติ มีศรี

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: อชิรญา หล่อประโคน

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: สุธีธิดา ประภาภูวมาส

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ศุภรัตน์ น้ำโมง

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ศุภจักร เติมภิรมย์

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: วิริยนัฏ มีสติ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: วศินี จิตรเหิม

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: วรัชญาดา อายุโย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ภาคภูมิ ไทยวานิช

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ภัทรสุดา วงศาโรจน์

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: พิมพ์อัปสร ไชยศิริ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: พรชนก ปลัดกอง

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: พนธกร ภิริยารมย์

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: พณัฐดา จินดาเนตร์

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง