คลังเก็บหมวดหมู่: เกศินี ศรีสองเมือง

ป้องกัน: วิทยากรโครงการศิลป์และการออกแบบ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ออกแบบเสื้อประเพณี มข. มอ. มช.

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: สัมมนาศิลปกรรมร่วมสมัยอารยลุ่มน้ำโขง

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

วิทยากร Arts in Daily Life

วิทยากร Arts in Daily Life

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

30 มีนาคม 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Scan by RICOH-panuph-13-3-2560 (1)

 

วิทยากรอบรมพัฒนาทักษะพัฒนารายได้

วิทยากรอบรมพัฒนาทักษะพัฒนารายได้

7 มีนาคม 2560

อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล
อ.เกศินี ศรีสองเมือง

เทศบาลบ้านไผ่

Scan by RICOH-panuph-23-2-2560 (1)

 

วิทยากรโครงการงานเครื่องทอ

วิทยากรโครงการงานเครื่องทอ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

27 มกราคม 2560

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

 

 

วิทยากร ผ้าย้อมคราม

วิทยากร ผ้าย้อมคราม

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

17 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

panuph_2-8-2559_15-27-24 (1)

 

วิทยากร แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

วิทยากร แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

9 สิงหาคม 2559

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

panuph_25-7-2559_14-47-58

 

 

ประชุมแนวทางการคัดสรรหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ไทย 2559

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ประชุมแนวทางการคัดสรรหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ไทย 2559

อ.ชนัษฎา

อ.ภาคินี

อ.ชวนะพล

อ.เกศินี

กชามาส

13 พฤษภาคม 2559

img734

 

วิทยากร ข้อพิจารณาความงามในงานหัตถกรรม ยังไม่ได้ลง DB

วิทยากร ข้อพิจารณาความงามในงานหัตถกรรม

26-28 ธันวาคม 2558

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

panuph_25-12-2558_16-05-39

กรรมการลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่ง 7624/2558

อ.ขาม

อ.ชวนะพล

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

อ.ชิงชัย

อ.กิตติวรรณ์

อ.ภาคินี

อ.สมหญิง

panuph_15-12-2558_13-38-54 (1)

วิทยากร การออกแบบสินค้าและสินค้าแฟชั่น ยังไม่ลง DB

วิทยากร การออกแบบสินค้าและสินค้าแฟชั่น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3 พฤศจิกายน 2558

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์
อ.เกศินี ศรีสองเมือง
อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล
อ.กิตติวรรณ์ ไตรรัตน์ศิริชัย
อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

panuph_9-11-2558_15-02-05

วิทยากร โคมประทีป

วิทยากร โคมประทีป

เทศบาลนครขอนแก่น
30 ตุลาคม 2558
ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล
อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร
อ.ขวัญหทัย ธาดา
อ.เกศินี ศรีสองเมือง

 

 

panuph_5-11-2558_9-30-26

วิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พล ขอนแก่น ยังไม่ได้ลง DB

วิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พล ขอนแก่น

3 กรกฎาคม 58

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

คณะเกษตรศาสตร์

img973