คลังเก็บหมวดหมู่: สำเนาเบิกจ่ายการเงิน

เอกสารเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2558

56
70
75
95
125
0205-0011ค่าเข้าชมสถานที่ อ.จันทนีย์
2000
0205-0011ค่าจ้างเหมารถยนต์ 14400
0205-0011ค่าเดินทางอ.จันทนีย์ 19920
0205-0118ค่าทำความสะอาด 49755
0205-0119 ค่ารักษาความปลอดภัย 12305
0205-0277ค่าล่วงเวลาป.โท5460
0205-0344ค่าจ้างเหมารถยนต์ 6800
0205-0356ค่าจ้างเหมางานไม้ 6600
0205-0454 ใบปะค่าตอบแทนผู้ทรงคณวุฒิ 17710
0205-0454ค่าจ้างเหมา 6634
0205-0454ค่าเดืนทางบีแทค 7464.72
0205-0454ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 17710
0205-0454ค่าตอ่บแทนวิทยากรบีแทค 8000
0205-0454ค่าไปรษณีย์โครงการบีแทค 927
0205-0454ค่าล่วงเวลาบีแทค 19200
0205-0454ค่าเลี้ยงรับรองบีแทค 11000
0205-0454ค่าวัสดุ 440.84
0205-0454ค่าวัสดุ 5173.45
0205-0454ค่าวัสดุบีแทค 20000
0205-0454ค่าอาหารกลางวัน บีแทค 38400
0205-0489ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6000
0205-0489ค่าวัสดุ 6000
0205-0491 ค่าวัสดุ 100
0205-0491 ค่าวัสดุ 217
0205-0491 ค่าวัสดุ 267.50
0205-0491 ค่าวัสดุ 300
0205-0491ค่าวัสดุ 849
0205-0491ค่าวัสดุ 4708
0205-0492ค่าอาหารว่างอนุพันธ์ 2700
0205-0497ค่าวัสดุ 621
0205-0497ค่าวัสดุ 1020
0205-0497ค่าวัสดุ 1356
0205-0497ค่าวัสดุ 6177.11
0205-0512ค่านำ้มัน 9230
0205-0526 ค่าจ้างเหมาเมย- มิย 19800
0205-0526ค่าจ้างเหมา 19800
0205-0545 ค่่าวัสดสำนักงานงานบริการ 55003.35
0205-0566ค่าวัสดุ 3512.81
0205-0566ค่าอาหารกลางวันกชามาส 2810
0205-0567ค่าโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ 2500
0205-0572ค่าตอบแทนอนุกรรมการประเมินการสอน 1300
0205-0572ค่าอาหารกาญจนา 75
0205-0575ค่าอาหารว่าง 300
0205-0575ค่าอาหารว่างพรรณี 300
0205-0575ค่าอาหารว่างสรุปผลตรวจสอบภายใน 300
0205-0578ค่าเดินทาง 31170
0205-0579 ค่าวัสดุการเรียนการสอน 880
0205-0579ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 620
0205-0588ค่าวัสดุการศึกษา47090.70
0205-0600}01ค่าตรวจข้อสอบประมวลความรู้ 2500
0205-0603 ค่าเดินทางอ.พิเศษ 5390
0205-0603 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 5 ราย
0205-0604ค่าตอบแทนวิทยากร3000
0205-0604ค่าวัสดุ 985
0205-0604ค่าวัสดุ 1393.57
0205-0604ค่าวัสดุ 2209.55
0205-0608ค่าเบี้ยประชุมกรรมการคณะ 5125
0205-0609ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการคณะ 300
0205-0611 ค่าจ้างเหมา 6000
0205-0611ค่าจ้างเหมา 4860
0205-0611ค่าเดินทางวิทยากร 3300
0205-0613ค่าเดินทาง 7795.10
0205-0618ค่าเดินทาง 480
0205-0624}25 ค่าตอบแทนวิทยากร 3600
0205-0624}25 ค่าอาหารว่างพิมพ์ชนก 19200
0205-0625ค่าวัสดุ 1893.90
0205-0630ค่าโทรฉัตรฤดี 279.58
0205-0631ค่าวัสดุ ID 11556
0205-0634ค่าล่วงเวลากิจกรรมนศ.1260
0205-0643ค่าครุภัณฑ์50932
0205-0644ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1900
0205-0650ค่าเบีี้ยประชุม 1800
0205-0650ค่าอาหารว่างชุดาภา 80
0205-0651รายงานความก้าวหน้าชุดาดภา 616
0205-0652ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7200
0205-0653ค่าล่วงเวลาสอบคัดเลือก 1260
0205-0654ค่าตอบแทนกรรมการสอบป.โท 3150
0205-0655ค่าอาหารว่างชุดาภา 525
0205-0661ค่าวัสดุ 1423.10
0205-0662ค่าวัสดุ 335
0205-0663ค่าวัสดุ 23700
0205-0664ค่าวัสดุ 3600
0205-0665ค่าวัสดุ 8400
0205-0669ค่าล่วงเวลาต้อนรับน.ศ ม.สุภานุวงศ์600
0205-0672ค่าตอบแทนวิทยากร 2400
0205-0673ค่าโทรสมพร 523.77
0205-0674ค่าเบี้ยประชุมผังเมือง 1800
0205-0674ค่าอาหารว่างผังเมือง 240
0205-0676ค่่าตอบแทนที่ปรึกษาอิสระ 10000
0205-0677ค่าเดืนทางอวรัฐ 3170
0205-0679ค่าเดินทางเข้าร่วมประกวดแบบ 14|
0205-0680เงินทุน 3 ราย ๆละ 4000
0205-0682ค่าโทรศัพท์ 544.63
0205-0684ค่าวัสดุ 5617.50
0205-0691ค่าวัสดุ 7200
0205-0692ค่าวัสดุุ 6750
0205-0693ค่าจ้างเหมา 6800
0205-0693ค่าจ้างเหมา3400
0205-0694ค่าเบี้ยประชุม 6625
0205-0695ค่าอาหารว่าง 300
0205-0697ค่าจ้างเหมารถตู้ 3400
0205-0701ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พค 4804.95
0205-0702ค่าอาหารว่าง 120
0205-0703ค่าอาหารว่างชุดาภา 1060
0205-0704ค่าอาหารว่างป.โท 175
0205-0707เงินเดือนพนักงาน มิย 58
0205-0708เงินประจำตำแหน่งอ.พรสวัสดิ์ 11200
0205-0709 เงินตำแหน่งผู้บริหาร มิย 58
0205-0712ค่าอาหารว่าง 275
0205-0715ค่าโทรศัพท์ฉัตรฤดี 321
0205-0722ค่าล่วงเวลาชะลอ 840
0205-0723ค่าล่วงเวลางานคลัง 3740
0205-0728ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถ.175
0205-0737 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสุตร 21962
0205-0751ค่าล่วงเวลาสอบวืทยานิพนธ์420
0205-0752ค่าธรรมเนียมธนาคาร กพ- พค 58
0205-0753ค่าอาหารว่างประชุมกองทุน 400
0205-0758ค่าตอบแทนการสอน เทคโนอาคาร102500
230
231…
400
440
520
570
665
2400
3500
5000
5345
8000
8802-30ค่ารักษาพยาบาลอ.จันทนีย์ 50126
8802-31 ค่าการศึกษาบุตรนายชะลอ 3800
8802-32ค่ารักษาพยาบาลนายธนสิทธิ์ 3100
8802-33ค่ารักษาพยาบาลนายยิ่งสวัสดิ์ 1680
8802-34ค่าการศึกษาบุตรนายยิ่งสวัสดิ์ 5970
8990
9000
9003
17390
การติดตามรายงานผล

เงินเดือนผู้บริหารและวิชาการ 73400
เงินตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน มิย.58
เงินโฮน
แจ้งเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร นางฐิติพร รายงานผลตรวจสอบภายใน 11 มิย 58
โอนเงินป.พงษ์
20
25-0649ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันโครงการสัมมนา 5100 30

เอกสารเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2558

0205-0307ค่าครุภัณฑ์62985.60
0205-0344ค่าเดินทางผังเมือง 15270
0205-0356ค่าจ้างเหมา 6600
0205-0356ค่าจ้างเหมาปฏิบัติการงานไม้ 6600
0205-0382ค่าวัสดุ 4500
0205-0411ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม4050
0205-0427ค่าตอบแทนวิทยากร 2400
0205-0427ค่าบรรยายอ.พิเศษ5650
0205-0427ค่าอาหารว่างอ.จันทนีย์ 1500
0205-0428ค่าเดินทางอ.ธัณฐกรณ์ 26400
0205-0454ค่าจ้างเหมารถตู้ 6800
0205-0454ค่าวัสดุ10320.15
0205-0476 ค่าจ้างเหมา 15000
0205-0481ค่าเดืนทางอ.พรสวัสดิ์25860
0205-0484ค่าโครงการบรรยายอ.สัญชัย 20000
0205-0484ค่าตอบแทนวิทยากร7200
0205-0488,0490 โครงการอ.อธิป 24000
0205-0489 ค่าวัสดุ 589
0205-0489ค่าวัสดุ 60
0205-0489ค่าวัสดุ 900
0205-0489ค่าวัสดุ 1479.81
0205-0489ค่าวัสดุ 2304.19
0205-0489ค่าวัสดุ 2888
0205-0489ค่าวัสดุโครงการ Vernadoc 141
0205-0490ค่าเดินทาง 9180
0205-0491 ค่าเดินทางไปราชการ 21890
0205-0491ค่าจ้างเหมาทำโคมไฟ2000
0205-0491ค่าจ้างเหมาทำโคมไฟเหล็ก 5500
0205-0491ค่าน้ำมันโครงการพัฒนาทักษะ 10530
0205-0497ค่าโครงการนิทรรศการ 10 ปี 11875
0205-0497ค่าวัสดุ ID 25775
0205-0510เงินทุนการศึกษาพัชรรัต หารไชย 8800
0205-0512ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงาน 4078
0205-0512ค่าเดินทางอ.ขาม 29282
0205-0515ค่าน้ำดื่ม 1240
0205-0517ค่าวัสดุ 1950
0205-0523 ค่าเดินทางไปราชการ 4620
0205-0524ค่าเดินทางไปราชการ 3417
0205-0526ค่าจ้างเหมาคนสวน 19800
0205-0531ค่าเดินทางอ.ชนัษฎา 1920
0205-0532ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกชามาส 2400
0205-0534โทรศัพท์ 639.37
0205-0537ค่าเบี้ยประชุมผังเมือง 1200
0205-0537ค่าอาหารว่างประชุมผังเมือง 120
0205-0540ค่าวัสดุ 866.70
0205-0541ขอซื้อวัสดุ 15000
0205-0543ค่าประเพณีสงกรานต์ 20000
0205-0544ค่าวัสดุ 1333.22
0205-0545ค่าวสดุ 55003.35
0205-0546ค่าวัสดุ 1381.37
0205-0547 ค่าลงทะเบียนอ.สุภาพร 18000
0205-0548ค่าเดินทางอ.สุภาพร 12180
0205-0549ค่าวัสดุ 10536.29
0205-0550 อาหารวางและเครื่องดื่ม 300
0205-0551ค่าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ400
0205-0552ค่าล่วงเวลา 1680
0205-0552ค่าวัสดุพัฒนาน.ศ.180
0205-0552ค่าวัสดุพัฒนานศ.250
0205-0552โครงการแม่สีเรือน 13000
0205-0553ค่าวัสดุ 1600
0205-0554 ค่าเดินทางอ.เขมโชต 22120
0205-0554 จัดทำบูธ 3000
0205-0554ค่าจ้างเหมารถตู้ 6800
0205-0559,60 ค่าสัมมนาความก้าวหน้าอ.จันทนีย์ 3900
0205-0561ค่าโทรมีค.160.50
0205-0562ปรับปรุงหลักสูตร ผังเมือง 525
0205-0563ค่าเดินทาง ปัจฉิม6850
0205-0563ค่าตอบแทนวิทยากร อรสา7200
0205-0563ค่าปัจฉิมนิเทศอรสา 1035
0205-0563ค่าปัจฉิมอรสา 1979
0205-0563ปัจฉิมนิเทศ19550
0205-0564ค่าเดินทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 604
0205-0565ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2900
0205-0566ค่าอาหารกลางวัน กชามาส 2825
0205-0568ค่่าเบี้ยประชุม 1800
0205-0568ค่าอาหารว่างประชุม 120
0205-0576ค่าเดินทางไปราชการ 5400
0205-0577ค่าอาหารว่างฉัตรฤดี 825
0205-0578 ค่าเข้าชมสถานที่ อ.วาริน 450
0205-0578ค่าจ้างเหมารถตู้ 10200
0205-0579ค่าตอบแทนโครงการนักออกแบบ 3800
0205-0579ค่าตอบแทนวิทยากร ปฐวี 3000
0205-0579โครงการสัมมนาเพาะพันธ์ไม้ 8200
0205-0579โครงการสัมมนาอ.ชลวุฒิ 4380
0205-0580ค่าที่พักอ.พิเศษ 1600
0205-0582ค่าอาหารว่างทัศวรรณ 180
0205-0583โทรศัพท์646.28
0205-0584ค่าจ้างเหมารถยนต์ 8500
0205-0584ค่าเดืนทางอ.ณัฎฐพงศ์ 30027.20
0205-0585ค่าตอบแทนอ.พิเศษ7200
0205-0586ค่าวัสดุงานโสต 6750.01
0205-0587ค่าวัสดุ 574 0205-0589ค่าวัสดุ 2050
0205-0590ค่าวัสดุ 6601.90
0205-0590ค่าวัสดุการเรียนการสอน 6601.90
0205-0591ค่าวัสดุ 4365.60
0205-0592ค่าวัสดุ 117.70
0205-0593ค่าล่วงเวลา 200
0205-0593ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5500
0205-0593โครงการ MOU มณีรัตน์
0205-0594เงินเดือนพนักงาน พค58
0205-0595เงินตำแหน่งอ.พรสวัสดิ์ 11200
0205-0596 เงินตำแหน่งผู้บริหารคณะ 16800
0205-0597 ค่าอาหารว่างและอาหารเย็นชุดาภา 14042
0205-0597ค่าเดินทางวิทยากร ชุดาภา 6090
0205-0597ค่าตอบแทนวิทยากร 3600
0205-0597ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 1000
0205-0598ค่าล่วงเวลาชุดาภา 420
0205-0599ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 11900
0205-0601 ค่าอาหารกลางวันชุดาภา 100
0205-0602โตรงการบ้านในฝันปี 57 750
0205-0605 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอิสระเทคโน อ.ชำนาญ
0205-0606 โทรศัพท์สายตรงเมย 58
0205-0607ค่าถ่ายเอกสารเมย.58
0205-0610ค่านอกเวลา 1680 ทัศวรรณ
0205-0616 ค่าโทรศัพท 625.58
0205-0617ค่าตอบแทนOT 1680
0205-0619ค่าสอนพิเศษคุณปรีดิ์ 7200
0205-0620ค่าสอนพิเศษอ.วันชาติ3600
0205-0621ค่าสอนพิเศษ 2400
0205-0622ค่าจัดส่งโครงการจัดทำแผนฯ306
0205-0623เงินสนับสนุนงบประมาณวิจัย อ.นพดล 20000
0205-0629ค่าอาหารว่าง 80
0205-0632ค่าวัสดุ 3055.92
0205-0636ค่าครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 57600
0205-0640ค่าครุภัณฑ์ 74793
0205-0641 ค่าครุภัณฑ์ 24410
0205-0642ค่าครุภัณฑ์37000
0205-0645 ค่าอาหารว่าง 240
0205-0645ค่าอาหารว่างชุดาภา 240
0205-0646ค่าตอบแทนวิทยานิพนธ์ 5000
0205-0648 ค่าโทรอรจิตรา 284.12
0205-0656ค่าตอบแทนกรรมการผังเมือง 6275
0205-0657ค่าสอนพิเศษ 2400
0205-0658ค่าเิดนทางอ.พิเศษ 4430
0205-0659ค่าเลี้ยงรับรองอ.พิเศษ1000
0205-0660ค่าวัสดุ 1320
0205-0666 ค่าวัสดุสถ.ปกติ 600
0205-0667ค่าวุัสดุ 1680
0205-0668 ค่าเลี้ยงรับรอง 800
0205-0670ค่าโทรศัพท์ 323.14
0205-0671ค่าน้ำมันรถ 3530
255
565
862-8
910
1000
1970
3000
5040
5975
8500
8802-29ค่ารักษาพยาบาลวารุณี 250
ค่าตอบแทนเลขาคณะ พค58
ค่าลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ
คำสั่งคณะ
เงินตำแหน่งผู้บริการวิชาการ พค58
จ่ายตรง ค่าตอบแทน 4 ราย
แจ้งเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร 5 ราย
แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บันทึกแจ้งจ่ายตรงค่าตอบแทน
เพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร
เลขที่บัญชี นายกฤษณ์ นายอนุชิต
20
23
35
105
0205-0118ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 49755
0205-0119 ค่ารักษาความปลอดภัย 12305
0205-0265ขนย้านสิ่งของ 26400
0205-0276 OT ปโท 5880

เอกสารเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2558

800
840
2366
2700
5000
5525
กรรมการเก็บรักษาเงิน
การจ่ายตรงเงินเดือน
ค่าสมัครอาชีวะจำนวน 4 ราย
แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารนางสาวสกาวรินทร์
นำฝาก 30
ประกาศหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย
รายชื่ออบรม
1
13
18
19
23
35
84
125
0205- 0275ค่าล่วงเวลา กนิษฐา 7560
0205-0118ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 49755
0205-0119ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 12305
0205-0240 ค่าวัสดุห้องสมุด10221.30
0205-0240ค่าหนังสือห้องสมุด 10221.30
0205-0265ค่าขนย้ายสิ่งของ 26400
0205-0348ค่าตอบแทนกรรมการศึกษาอิสระป.โท 30000
0205-0382 ค่าจ้างเหมาโครงการลมโชย 5500
0205-0388ค่าจ้างเหมารถยนต์ 13200
0205-0411ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายประสานงาน 19000
0205-0411ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ 8000
0205-0413ค่าเดินทางอ.รวี (1) 5820
0205-0413ค่าเดินทางอ.รวี (2)8730
0205-0427ค่าล่วงเวลาเกรียงพงษ์ 420
0205-0428ค่าจ้างเหมารถตู้ 13600
0205-0430ค่าวัสดุ 3490
0205-0444 ค่าวัสดุอ.กฤตภัทร 3319.68
0205-0444ค่าเดินทางอ.กฤตภัทร 7110,6680.32,429.68
0205-0448 จ้างเหมารถ 7200
0205-0448ค่าเดินทางอ.สุรกานต์ 4930
0205-0454ค่าวัสดุ 8110.60
0205-0454ค่าวัสดุโครงการ BTAC 8110.60
0205-0463ค่าเดินทางอ.วาริน 9020
0205-0465ค่าวัสดุการเรียนการสอนเครื่องปั้นดินเผา 24262.25
0205-0466ค่าวัสดุการเรียนการสอน ID 8693.75
0205-0467 ค่าวัสดุการเรียนการสอน ID4815
0205-0468ค่าต่อทะเบียนรถ6 ล้อ 3437.91
0205-0470 ค่าวัสดุงานบริการ 3740.72
0205-0471ค่าวัสดุงานคลัง 2390.01
0205-0472ค่าวัสดุ 5029
0205-0472ค่าวัสดุงานการเงิน 5029
0205-0473 ค่าจ้างเหมา 3185.15
0205-0477ค่าวัสดุ 3522
0205-0478ค่าวัสดุ 3932.25
0205-0479ค่าวัสดุ 11560
0205-0481ค่าจ้างเหมารถ 10200
0205-0483ค่าสอบรายวิชา 10200
0205-0485ค่าโทรทัศวรรณ 514.74
0205-0488 ค่าจ้างเหมารถ 5100
0205-0492โครงการอบรมรู้เขารู้เรา 2700
0205-0495ค่าเดินทางอ.พรสวัสดิ์ 3680
0205-0496ค่าเินทางศึกษาดูงานฉัตรฤดี 32970
0205-0496ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ50000
0205-0501ค่าเดินทางอ.รวี 8730
0205-0505ค่าโทรสมพร 352.03
0205-0506 ค่าอาหารฉัตรฤดี 3000
0205-0506ค่าเดินทางพัฒนาความรู้ 240
0205-0507ค่าเบี้ยประชุมกรรมการคณะ 6125
0205-0508ค่าอาหารว่างกรรมการคณะ 300
0205-0513 ค่าเบี้ยประชุมเทคโนอาคาร 1800
0205-0513 อาหารว่างเทคโน 120
0205-0513ค่าอาหารว่าง 120
0205-0514ค่าวัสดุน้ำมัน 1000
0205-0516ค่าเดินทางอ.พิเศษ กนิษฐา 4180
0205-0516ค่าตอบแทนอ.พิเศษกนิษฐา 7200
0205-0519ค่าตอบแทนการสอบศึกษาอิสระ 2975
0205-0520 ค่าจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เมย 58
0205-0527ค่าโทรงานสารบรรณ 160.50
0205-0529ค่าล่วงเวลาวาสนา 2520
0205-0530ค่าล่วงเวลาอรสา 1000
0205-0533ค่าอาหารว่างประชุมวิชาการ 275
0205-0535ค่าอาหารว่างประชุมวิจัย 220
0205-0536ค่าถ่ายเอกสารมีค 4552.25
0205-0538 ค่าตอบแทนผังเมื่อง มีค 58
0205-0538ค่าตอบแทนกรรมการผังเมือง 8300
0205-0539ค่าตอบแทนนอกเวลางานอาคาร 2100
0205-0542ค่าโทรศัพท์เดือน กพ.422.65
0205-0555ค่าอาหารว่างกรรมการตรวจข้อสอบ 125
0205-0556ค่าโทรศัพท์ไอดี กพ58 68.79
0205-0557ค่าอาหารว่างกรรมการป.โท 200
0205-0558ค่าอาหารว่างกรรมการบริหารหลักสูตร ป.เอก 120
0205-0570ค่าตอบแทนการศึกษาอิสระผังเมือง 5000
0205-0571 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอิสระป.โท ผังเมือง 5000
0205-0574ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ 5000 380 550 645

เอกสารเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2558

0205-0459ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 470
0205-0460ค่าวารสารอ.ชูพงษ๋ 2500
0205-0461ค่าตอบแทนกรรมการเทคโน 20000
0205-0462 ค่าซ่อมรถบรรทุก6ล้อ 2636.48
0205-0464 ค่าอาหารว่างกชามาส 2400
0205-0469 ค่าน้ำมันเดือน กพ 2992.10
0205-0480ค่าอาหารว่างอ.ชนัฎษา 2760
0205-0486 ค่าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 12000
0205-0493ค่่าล่วงเวลา วาสนา 420
0205-0494ค่าอาหารว่างกกคุมสอบ 300
0205-0497 ค่าโทรID740.54
0205-0498่ค่าสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 1 50000
0205-0503 ค่าตอบแทนผังเมือง 8300
0205-0504เงินทุนนศ.ป.โท 20000
0205-0509ค่าตอบแทนการสอนผังเมือง 118500
0205-0510(1) ทุนนางสาวพัชรีรึต 84000
0205-0510ทุนค่าธรรมเนียมการวิจัย52500
0205-0511 ค่าน้ำัน 6500
0205-0518ค่าโทรสายตรงมีค 618.46
0205-0521 เงินประจำตำแหน่ง อ.พรสวัสดิ เมย 58
0205-0522 เงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหารคณะเมย 58
0205-0525 ค่าตอบแทนโบนัส ลูกจ้างชั่วคราว 57
205-0408ค่าวัสดุ 2880
0401-0070,0336,0337 ค่าเดินทางอ.ยิ่งสวัสดิ์ 22540
8802-24 ค่าการศึกษาบุตรนายเกรียงพงษ์ 10000
8802-25ค่าการศึกษาบุตรนายเรืองศักดิ์ 7000
8802-26ค่าการศึกษาบุตรนางพิมพ์ชนก 2200
8802-27ค่ารักษาพยาบาลนายสุระพล สำหรับบุตร840
8802-28 ค่ารักษาพยาบาลนางสาวจันทนีย์ 28409
ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคาร
ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่ง อโนชา เมย58
เงินโอน 4600
แจ้งเลขที่ธนาคาร นางสาวพัชรีรัต หารไชย
ตรวจสอบ
นำฝาก 100
นำฝาก 9155
นำฝาก 21600
เบิกค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งคณะเงินแผ่นดิน 73400
0205-0014ค่าจ้างเหมาสนาม 33000
0205-0046ค่าน้ำมันนศ.ออกแบบอัตลักษณ์ 2500
0205-0070ค่าวัสดุบ้านป่าหัด3060
0205-0116ค่านำ้มันโครงการวาดภาพสัตว์ 1500
0205-0118ค่าทำความสะอาด 49755
0205-0119ค่ารักษาความปลอดภัย กพ58
0205-0132ค่าสัมมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ2000
0205-0151ค่าวัสดุ 1225
0205-0151ค่าวัสดุอ.กิตติวรรณ 800
0205-0151ค่าวัสดุอ.กิตติวรรณ 858
0205-0151ค่าวัสดุอ.กิตติวรรณ2590
0205-0151ค่าวัสดุอ.กิตติวรรณ10000
0205-0187ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร1439
0205-0187ค่าอาหารว่างประชุมเชิงปฏิบัติการ1000
0205-0255โครงการ Vernadoc อ.อธิป 28800
0205-0274ค่าล่วงเวลาการสอนป.โท6720
0205-0281ค่าตอบแทนวิทยากรอาคารเขียว 3000
0205-0281ค่าวัสดุส่ำนักงาน 749
0205-0281ค่าวัสดุอาคารเขียว 5383.17
0205-0281ค่าอาหารว่างอ.พรสวัสดิ์ 13250
0205-0305ค่าวัสดุห้องโสต1230.50
0205-0319ค่าโทรธค.57 ทัศวรรณ 644.14
0205-0333 ค่าวัสดุ 22000
0205-0336,37 ค่าเดินทางอ.ชนัฎษา อ.สุภาพร 11400
0205-0343}44 ค่าเดินทางอ.พรณรงค์ 12940
0205-0343ค่าจ้างเหมารถตู้ 7200
0205-0344ค่าวัสดุ 369
0205-0344ค่าวัสดุ 1630
0205-0345ค่าเบี้ยประชุมกรรมการคณะ 6500
0205-0346ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการคณะ300
0205-0347ค่าวัสดุ 2825
0205-0356ค่าจ้างเหมา 6600
0205-0362ค่าอาหารว่างทัศวรรณ9450
0205-0363ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอนุพันธ์ 900
0205-0363โครงการชีวิตคิดบวกอนุพันธ์ 1800
0205-0364ค่าโทรศัพท์ธันวา สมพร287.91
0205-0381ค่าตอบแทนการสอบศึกษาอิสระ 5950
0205-0381ค่าอาหารว่างกนิษฐา75
0205-0388 ค่าเดินทางอ.ชนัฎษา 4190
0205-0388ค่้าจ้างเหมารถตู้ 2700
0205-0392 ค่าเปิดปิดห้องจันทร์ศรี 1100
0205-0394ทุนการศึกษานักศึกษามค-กพ58
0205-0395ค่าเดินทางวิทยากร ทัศวรรณ 4500
0205-0397ค่าถ่ายเอกสาร มค.5319.45
0205-0397ค่าถ่ายเอกสารมค.58 5319.45
0205-0398ค่าวัสดุอ.ฐานันดร์ 982
0205-0399ค่าวัสดุ 1171.65
0205-0400ค่าวัสดุ 1760
0205-0401ค่าวัสดุ 17320
0205-0402ค่าวัสดุงานบริหาร940
0205-0403ค่าถ่่ายเอกสารอ.มนสิชา 2824.80
0205-0404ค่าถ่ายเอกสาร 800
0205-0406 ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการวิชาการ 275
0205-0407ค่าถ่ายเอกสารป.เอก3707.55
0205-0408ค่าวัสดุ 9720
0205-0408ค่าวัสดุห้องโสด9720
0205-0409ค่าวัสดุ4390.21
0205-0410ค่าวัสดุกิจการนศ2675
0205-0411ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายคุมสอบ 7500
0205-0411ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายห้องสอบ 4800
0205-0411ค่าตอบแทนฝ่ายตรวจข้อสอบ 15000
0205-0411ค่าอาหารว่าง 4375
0205-0411ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1200
0205-0415ค่าวัสดุ 8589.19
0205-0415ค่าวัสดุงานคลัง 278.20
0205-0416 ค่าวัสดุ น้ำดื่ม 1270
0205-0418ค่าเบี้ยประชุมเทคโนอาคาร 1800
0205-0418ค่าอาหารว่าง 120
0205-0421ค่าอาหารว่างจันทนีย์ 4000
0205-0422ค่าเบี้ยประชุมผังเมือง1200
0205-0422ค่าอาหารว่างประชุมผังเมือง 100
0205-0423ค่าเบี้ยประชุมวิไล 5000
0205-0424ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการคณะ 2-58 300
0205-0425 ค่าเดินทางและที่พัก 6160
0205-0425 ค่าอาหารว่างสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1150
0205-0425ค่าตอบแทนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2000
0205-0431ค่าวัสดุ 5000
0205-0432ค่าวัสดุงานบริหาร 4800
0205-0433ค่าวัสดุฉัตรฤดี 4480
0205-0434ค่าวัสดุงานบริหาร 17413
0205-0434ค่่าวัสดุงานบริหาร17413
0205-0435ค่าซื่อวัสดุ 3010
0205-0436ค่าวัสดุ 35710
0205-0438ค่าสอนพิเศษ1200
0205-0439ค่าน้ำมันโครงการวัดบีป 2500
0205-0440 ค่าโทรศัพท์สายตรง กพ 58 952.30
0205-0440ค่าโทรสายตรง กพ58952.30
0205-0441เงินทุน อรสา 25000
0205-0442ค่าสนับสนุนจัดแสดงผลงาน อ.สุรกานต์ 10000
0205-0443ค่าอาหารว่าง 180
0205-0445 ค่าเลี้ยงรับรองอาจารย์พิเศษ ชุดาภา 1000
0205-0445ค่าเดินทางอ.พิเศษ 300,3750
0205-0445ค่าตอบแทนการสอนพิเศษ ชุดาภา 3600
0205-0446ค่าเดินทางสอนพิเสษชุดาภา 596.80
0205-0447ค่าสอนอ.พิเศษชุดาภา 1620
0205-0452ค่าสอนพิเศษ1620
0205-0453ค่าแสตมป์ อนุพันธ์300
0205-0455ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอิสระ20000 อ.ชูพงษ์
0205-0456 ค่าประชุมกรรมการหลักสูตรID450
0205-0458ค่าโทรศัพท์เดือน มกราคม อรจิตรา 160.48
0205-0459 ค่าเดินทางอ.ชนัฎษา 2230
0205-0459ค่าตอบแทนวิทยากร อ.ชนัฎษา 3240

เอกสารเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2558

0205-0118ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน 49755
0205-0119 กพ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 12305
0205-0129 ค่าวัสดุหมึก 2514.50
0205-0180 ค่าโครงการป่าหัด 50000
0205-0187ค่าเดินทางวิทยากรโครงการ Vernadoc 2691.43
0205-0187ค่าเดินทางอ.อธิป 15550
0205-0187ค่าตอบแทนวิทยากร 900
0205-0187ค่าวัสดุสำรวจสถาปัตยกรรมพื่นถิ่น 9000
0205-0231 โครงการสานสัมพันธ์วิไล 22500
0205-0236ค่าวัสดุ 356
0205-0237ค่าวัสดุ 480
0205-0244ค่าวัสดุก่อสร้าง 10051
0205-0249ค่าวัสดุการเรียนการสอน ID 405
0205-0253ค่าสนับสนุนการทำต้นแบบ 10000
0205-0265ค่าจ้างเหมาขนย้ายสิ่งของ 26400
0205-0267ค่าอาหารโครงการสัมมนาฉัตรฤดี 20800
0205-0268ค่าเดินทางฉัตรฤดี 35640
0205-0273ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการป.โท 4200
0205-0288ค่าวัสดุก่อสร้าง 34991.50
0205-0291ค่าเดินทางอ.พีนิธิ 3980
0205-0295 ค่าวัสดุ 4472.60
0205-0296 ค่าวัสดุ 2899.70
0205-0297ค่าวัสดุอ.ทรงยศ 642
0205-0298 ค่าวัสดุงานบริหาร 12561.80
0205-0298ค่าวัสดุ งานบริการ 583.15
0205-0300 ค่าวัสดุงานบริหาร 3492.48
0205-0301ค่าวัสดุงานบริหาร 330
0205-0302ค่าวัสดุงานบริการ 2889
0205-0303ค่าวัสดุงานอาคาร 2568
0205-0305่ค่าวัสดุ 623
0205-0313ค่าสอบบัญชีปี 57 10000
0205-0315ค่าสอบสัมภาษณ์ ID 880
0205-0329ค่าวัสดุงานบริหาร 46222.40
0205-0332ค่่าเปิดปิดห้องนายจันทร์ศรี 1300
0205-0341ค่าเดินทางซื้อดิน 480
0205-0341ค่าวัสดุดิน 2000
0205-0343 ค่าจ้างเหมา18000
0205-0343ค่าเดินทางอ.พรณรงค์ 13140
0205-0347 ค่าใช้จ่ายโครงการอรสา 1800
0205-0347 ค่าอาหารว่างอรสา 14400
0205-0347ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการชะลอ 420
0205-0349ค่าเดินทางอ.ชนัษฎา 2780
0205-0351ค่าจ้างเหมาทำกุญแจ 300
0205-0352ค่าวัสดุสำนักงาน 19855.99
0205-0353 ค่าจ้างเหมาตกแต่งกองเชียร์ 30000
0205-0353โครงการประกวดกองเชียร์ 4800
0205-0358ค่าจ้างเหมางานไม้ 6600
0205-0358ค่าล่วงเวลาโครงการอาคารเขียว 6040
0205-0365ค่าโทรพิมพ์ชนก 319.51
0205-0366 ค่่าล่วงเวลา วัฒนา มานพ 1240
0205-0367ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการวิจัย 180
0205-0368ค่าเินทางอ.อภิญญา6000
0205-0369ค่าล่วงเวลาโครงการช้างเผือก 14400
0205-0370 ค่าน้ำดื่ม 1170
0205-0371ค่าจ้างเหมารถตู้ 1700
0205-0371ค่าเดินทางไปราชการผังเมือง 860
0205-0372ค่าอาหารว่างในการสอบรับตรง 1872
0205-0373 ค่าอาหารว่างโครงการปฐมนิเทศ นศ500
0205-0374ค่าอาหารว่างพิมพ์ชนก 600
0205-0375ค่าจ้างเหมารถตู้ 1700
0205-0375ค่าเดืนทางการเคหะแห่งชาติ1090
0205-0376ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 16000
0205-0379ค่าวัสดุ 9541.19
0205-0380เงินรางวัลอ.พรสวัสดิ์ อ.สัญชัย 6500
0205-0383ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน2400
0205-0384ค่าเดินทางอ.ธรรมวัฒน์4820
0205-0386ค่าตอบแทนหลักสูตรผังเมืองเดือนมค58
0205-0387ค่าตอบแทนหลักสูตรเทคโนเดือนมกราคม 58
0205-0389ค่าจ้างเหมารถตู้ 3600
0205-0389ค่าเดินทาง 5390
0205-0390 0391 คืนเงินค้ำประกันสัญญา ดิจิตอลฟิวชั่น =40840
0205-0393ค่าจัดส่งพัสดุ 230
0205-0412แจ้งการตัดโอนค่าไปรษณีย์
0205-0417ค่าอาหารว่าง 120
0205-0419 โอนค่าน้ำมันคณะ เดือน มกราคม 58 =2720.20
0205-0426ค่าสนับสนุนการวิจัยอ.ชูพงษ์ 25000
0205-0437ค่าธรรมเนียมธนาคาร 250

0205-0449 เงินเดือน มีค58
0205-0450เงินตำแหน่งอ.พรสวัสดิ์มีค58
0205-0451 ค่าตอบแทนผู้บริหารเงินรายได้มีค58
2185 8802-22ค่าการศึกษาบุตรนายมานพ
8802-23ค่าการศึกษาบุตรนายสฤษฎิ์ ปูนอน
11111
ขออนุุมัตจัดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคาร
ค่าตอบแทนเลขาคณะมีค58
นำส่ง 1
นำส่งเงิน12500
ใบนำฝาก800
ใบนำฝากเงิน 11
ใบนำฝากเงิน115
ใบฝากเงิน 88

ใบโอนเงิน
ประกันสังคม ปี 57
ภาษีอาจารย์เปิ้ล
ใยนำฝาก 2700
ใยนำส่ง94
รายละเอียด
ส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรผังเมืองและเทคโนโลยีอาคาร
โอนงบประมาณจัดชื้อกระจ่ายส่งปี 58
0205-0060 ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัดหลักสูตร 5000
0205-0060ค่าตอบแทนนอกเวลาตลาดนัดหลักสูตร 1200

เอกสารเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2558

0205-0039 ค่าเช่าห้องประชุมพรรณี 10000
0205-0039ค่าอาหารโครงการพัฒนาสำนักงาน 57400
0205-0039โครงการพัฒนางาน(พรรณี 74970
0205-0046 ค่าเดินทาง 240
0205-0046 ค่าอาหาร 5720
0205-0047ค่าวัสดุเตรียมสอบวิทยานิพนธ์4381.65
0205-0051ค่าวัสดุงานบริหาร 787.52
0205-0055ค่าวัสดุวัดปีป921
0205-0069ค่าวัสดุป.พงศ์ (โควต้า)770
0205-0069ค่าวัสดุป.พงศ์ 1170
0205-0070ค่าจ้างเหมารถตู้ 14400
0205-0071ค่าวัสดุนามบัตร 7200
0205-0073ค่่าวัสดุอ.วาริน 1590
0205-0073ค่าวัสดุอ.วาริน 3091
0205-0089ค่าถ่ายเอสการ 590
0205-0096ค่าล่วงเวลาป.โท 2520
0205-0097ค่าอาหารว่างพรรณี 200
0205-0102ค่าวัสดุอ.ขวัญ 1660
0205-0118 มค ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน 49755
0205-0119ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 12305
0205-0128ค่าของที่ระลึกวันรับปริญญา 26000
0205-0129ค่าถ่ายเอกสาร 2240
0205-0129ค่าถ่ายเอกสาร 6925
0205-0129ค่าวัสดุถ่ายเอกสารทบทวนความรู้ 1302
0205-0129ค่าวัสดุทบทวนความรู้ กส 1280
0205-0141ค่าวัสดุ น้ำ ทองคำ 1540
0205-0148ค่่าสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาค 10000
0205-0151ค่าจัดส่งเอกสารโครงการแนะแนวสัญจร 6355
0205-0151ค่าเดินทางแนะแนวสัญจร 5040
0205-0151ค่าเดินทางแนะแนวสัญจร 6000
0205-0151โครงการแนะแนวสัญจร 2200
0205-0151โครงการแนะแนวสัญจรอ.กิตติวรรณ 4000
0205-0157ค่าอาาหารว่างและตอบแทนวิทยากร 2850
0205-0158ค่าเดินทางไปราชการ9115
0205-0161ค่าอาหารว่าง 4000
0205-0164โครงการสัมมนาค่าอาหาร 7000
0205-0166 ค่าวัสดุกิจกรรมนักศึกษา 3397
0205-0173ค่าหนังสือพิมพ์2000
0205-0177ค่าวัสดุวันรับปริญญา 180
0205-0178 ค่าวัสดุยา สำหรับนศ.444
0205-0184ค่าแบตเตอรี่่ 3000
0205-0185ค่าวัสดุน้ำ ทองคำ 1810
0205-0187ค่าจ้างเหมารถตู้ 16200
0205-0188ค่าถ่ายเกสาร 5058.96
0205-0191ค่าเดินทางประชุมสภาคณบดี 5000
0205-0192ค่าล่วงเวลางานอาคาร 1680
0205-0192ค่าล่วงเวลาอภิวัฒน์ 420
0205-0197ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการกองทุนศิษย์เก่า 225
0205-0202ค่าล่วงเวลาจันทร์ศรี 1350
0205-0207ค่าเบี้ยประชุมกรรมการคคณะ 6625
0205-0208ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการคณะ 300
0205-0209ค่าอาหารกลางวันตรวจวิทยานิพนธ์ 2240
0205-0210ค่าเดินทางอ.สุกัญญา 9960
0205-0212ค่าจ่างเหมาก่อสร้าง5000
0205-0214ค่าตอบแทนการศึกษาอิสระป.โทอาคาร 5950
0205-0215ค่าอาหารว่างชุดาภา80
0205-0226ค่าอาหารว่าง มคอ.1100
0205-0227ค่าอาหารว่างปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่140
0205-0228ครุภัณฑ์งานโสต 69800
0205-0229 ค่าครุภัณฑ์งานโสต 53580
0205-0230เงินทุน นศ.ต่างประเทศ 8000
0205-0237ค่าวัสดุงานบริหาร3480
0205-0238ค่าวัสดุห้องคอมพิวเตอร์ 8340
0205-0239 ค่าวัสดุงานบริหาร 4097
0205-0239ค่าวัสดุงานบริหาร 1980
0205-0241ค่าวัสดุถ่ายเอกสาร 271.78
0205-0242ค่าวัสดุอ.กุลศรี 1831.31
0205-0243ค่าวัสดุ 650
0205-0245ค่าวัสดุอ.นรากร 3980
0205-0246ค่าวัสดุอ.นรากร1963.45
0205-0247ค่าวัสดุอ.สัญชัย3800
0205-0247ค่าวัสดุอาจารย์สัญชัย 592.78
0205-0248ค่าวัสดุงานบริหาร 1140
0205-0250ค่าวัสดุ 3950
0205-0251ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 864.56
0205-0252 ค่าวัสดุงานบริการ 1005
0205-0252ค่าวัสดุงานบริการ 1005 บาท
0205-0254ค่าเดินทางอ.ชูพงษ์ 1760
0205-0256ค่าโทรสมพร 880.62
0205-0260ค่าโทรอรจิตรา 1180.21
0205-0261ค่าเดินทางอ.ยิ่งสวัสดิ์ 604
0205-0261ค่าอาหารว่างอ.ยิ่งสวัสดิ์ 75
0205-0262 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ 750,3500
0205-0262 ค่าสอบวิทยานิพนธ์3500ฅ750
0205-0263 ค่าเดืนทางอ.วารุณี 40000
0205-0266ค่าวัสดุ ID 19734.55
0205-0268ค่าสัมนนาจังหวัดเลย 16200
0205-0269เงินรางวัลเผยแพร่ผลงานอ.สุกัญญา 2000
0205-0270ค่าโทรเดือนตค-พย1290.42
0205-0272ค่าตอบแทนกก.หลักสูตรเทคโนอาคาร20000
0205-0278ค่าวัสดุผังเมือง แผนที่ 6000
0205-0279ค่าวัสดุผังเมืองอ.ธรรมวัฒน์ 240
0205-0280ค่าถ่ายเอกสารธค 4645.35
0205-0282ค่าเบี้ยประชุมเทคโนอาคาร 1500
0205-0282ค่าอาหารว่างเทคโนอาคาร 100
0205-0283ค่าวัสดุการเรียนการสอนสถ.ปกติ 689
0205-0284ค่าวัสดุการเรียนการสอนสถปกติ 364
0205-0285ค่าวัสดุการเรียนการสอนสถ.ปกติ 1840
0205-0287 ค่าสอบประมวบความรู้ 550
0205-0287,0223 ค่าประมวลความรู้ป.โท4340
0205-0287ค่าใช้จ่ายประมวลความรู้ 550
0205-0289ค่าเบี้ยประชุมผังเมือง 1200
0205-0289ค่าอาหารว่างผังเมือง 175
0205-0292ค่าตอบแทนกก.ผังเมืองธค 8300
0205-0293ค่าอาหารว่าง 125
0205-0294 ค่าล่วงเวลาชะลอ 400
0205-0304ค่าวัสดุ ID 864.56
0205-0306ค่าวัสดุ ID738.30
0205-0308}0355ค่าใช้จ่ายอ.พิเศษ6180
0205-0308ค่าอาหารว่างสอบวิทยานิพนธ์1080
0205-0309 ค่าสอนพิเศษ3240
0205-0311ค่าล่วงเวลางานคลัง 2100
0205-0312เงินทุนสนับสนุนการศึกษา 50000
0205-0314เงินคำประกันหจก.กิติโชค 34144
0205-0317ค่าธรรมเนียมธนาคาร พย-ธค 382
0205-0318ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอิสระป.พงศ์10000
0205-0320ค่าล่วงเวลานายชวน 840
0205-0321ค่าวัสดุถ่ายเอกสารงานบริการ 1968
0205-0330ค่าโทรธค งานบริหาร 228.98
0205-0340 ค่าน้ำมันรถสถ.พิเศษ17830
0205-0342ค่าอาหารโครงการออกแบบอุตสาหกรรม 2400
0205-0350ค่าตอบแทนอ.ภายใน สค-ธค 71100
0205-0354ค่าอาหารว่าง 275
0205-0355 0308 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ 4000
0205-0357 ค่าโทรมคงานบริหาร 512.53
0205-0359เงินเดือนกพ.2558
0205-0360 เงินตำแหน่งผู้บริหารกพ.19600
0205-0361เงินตำแหน่งอ.พรสวัสดิ์ กพ.58
0205-0892,0871 ค่าครุภัณฑ์66376.38
0401-0310 ค่าล่วงเวลาศิริวุฒิ4920
8802-11ค่ารักษาพยาบาลนายสฤษฎิ์ 850
8802-12ค่ารักษาพยาบาลนายสฤษฎิ์ 850
8802-13ค่ารักษาพยาบาลนายยิ่งสวัสดิ์์ 880
8802-15 การศึกษาบุตรนางสำรวย 4000
8802-16ค่าการการศึกบุตรนายประพันธ์พงศ์4000
8802-17ค่าการศึกษาบุตรนายเกรียงพงษ์ 4000
8802-19 ค่ารักษาพยาบาลจันทนีย์ 43643
8802-19ค่าการศึกษาบุตรนายสุระพล 20000
8802-21ค่าการศึกษาบุตรนายชะลอ 11100
8802-21นายสฤษฎิ์ ปุนอนสำหรับตนเอง 1200
9902-14 ค่ารักษาพยาบาลนางสาวมนสิชา 960
ขอให้ออกใบเสร็จดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ 1337.23
ค่าตอบแทนผู้บริหารและวิชาการ กพ2558

ค่าตอบแทนเลขาคณะเดือนกพ.58 ค่าน้ำมัน พย 57
ดอกเบี้ย
ถอนดอกเบี้ย
น้ำมัน ธค 57 1777.10
ในนำฝาก 26มค58
ใบนำฝาก
ใบนำส่งเงิน
ใบเสร็จ 1 ใบเสร็จ 2
เพิ่มเลขที่ธนาคารห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยไทยวุฒิภัทร
รายการโอนเงิน
0205-007ค่าเดินทางอ.พรณรงค์ 2440
0205-007ค่าเดินทางอ.พรณรงค์ 37560
0205-0023ค่าเดินทางประเทศมาเลเซีย 10626.40
0205-0023ค่าเดินทางประเทศมาเลเซีย 35557
0205-0023ค่าวัสดุอ.วารินโครงการพัฒนาความรู้อาจารย์225

เอกสารเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2557

0205-0070 เดินทางไปราชการ 38720
0205-0070โครงการบ้านป่าหัด 1200
0205-0095ค่าล่วงเวลาอำนวยความสะดวกป.โท 8400
0205-0103ค่าล่วงเวลาจันทร์ศรี 1470
0205-0108ค่าล่วงเวลางานบริหาร 1000
0205-0108ค่าล่วงเวลางานบริหาร(พย) 1400
0205-0115โครงการสานสัมพันธ์อ.อรรถ7800
0205-0116ค่าใช้จ่ายโครงการวาดภาพอ. 3375
0205-0116ค่าเดินทางอ.ชิงชัย 240
0205-0116ค่าอาหารโครงการวาดภาพสัตว์ 5850
0205-0125ค่าใข้จ่ายโครงการสัมมนาเหลักสูตรเทคโน 3800
0205-0125ค่าใช้จ่ายหลักสูตรสัมมนาเทคโนอาคาร 4660
0205-0128 ค่าอาหาร อรสา 23800
0205-0128ค่าล่วงเวลารับปริญญา 11780
0205-0128ค่าอาหารว่างบัณฑตวันรับปริญญา 6250
0205-0129 ค่าอาหารโครงการกส. 1000,10740
0205-0130ค่าจัดสถานที่วันรับปรฺิญญา 15000
0205-0132 ค่าสมนาคุณ วาสนา 6000
0205-0132ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ วาสนา 11490
0205-0132ค่าเบี้ยประชุมวาสนา 5600
0205-0132ค่าอาหารว่างวาสนา 4379
0205-0134ค่าอาหารว่างกาญจนา 320
0205-0137ค่าล่วงเวลากชามาส 1680
0205-0140ค่าวัสดุตำรา 13318.65
0205-0149ค่าเดินทางทัศวรรณ 4000
0205-0150 โครงการประกวดแบบทัศวรรณ 3000
0205-0152โครงการแนะแนวฉัตรฤดี 4500
0205-0153 ค่าเบี้ยประชุมวิไล6625
0205-0154 ค่าอาหารว่่างวิไล 300
0205-0163ค่าเดินทางอ.วิรุฬห์ 4656
0205-0165ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 3500
0205-0165ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80
0205-0170ค่าครุภัณฑ์โต๊ะหินอ่อน45475

0205-0172 ค่าจ้างเหมา 2500
0205-0174ค่าธรรมเนียมธนาคารพิมพ์ชนก 580
0205-0175ค่าเดินทางประกวดแฟชั่น 4580
0205-0176ค่าล่วงเวลางานบริหาร 4200
0205-0179ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 5419.55
0205-0181 ค่าเดินทางกนิษฐา 3967.55
0205-0181ค่าตอบแทนอ.พิเศษ 3600
0205-0182ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูโต๊ะ500
0205-0183} 0142ค่าอาหารว่างพิมพ์ชนก 180
0205-0186 ค่าอาหารว่างสถ.ปกติ140
0205-0187ค่าจ้างเหมารถตู้อ.อธิป 1800
0205-0187ค่าเดินทางอ.อธิป 1590
0205-0189ค่าตอบแทนตีพิมพ์อ.สรกานต์ 9000
0205-0193ค่าล่วงเวลาโครงการออกแบบ 2520
0205-0194ค่าสวดอภิธรรมมารดารอ.พรณรงค์ 5000
0205-0195 ค่าอาหารว่างชุดาภา 60
0205-0196ค่าตอบแทนศึกษาอิสระป.โท 2975
0205-0198ค่ากระเช้าเย่ี่ยมไข้นางทองคำ 500

0205-0199ค่าจ้างเหมารถตู้จังหวัดบุรีรัมย์ 1800
0205-0200 ค่าล่วงเวลาทบทวนความรู้ 11520
0205-0204ค่าเดืนทางอ.ธรรมวัฒน์ 3630
0205-0205ค่าเบี้ยประชุมหลักสูตรเทคโน 1800
0205-0205ค่าอาหารว่างประชุมเทคโน120
0205-0206ค่่าล่วงเวลานายชวน 1840
0205-0211ค่าโทรศัพท์พิมพ์ชนก 962.58
0205-0213ค่าโทรพย.1060.37
0205-0216ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสุตรเทคโนอาคาร พย. 20000
0205-0217ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 800
0205-0218คืนเงินประกันซองห้างหุ้นส่วนกิ่งฟ้า 449700
0205-0219คืนเงินประกันซองหจกฝั่งไทย 449700
0205-0220คืนเงินประกันซองบ.ศรีลัาษมีโชค449700
0205-0221 ค่าตอบแทนหลักสูตรผังเมือง พย.8300
0205-0222ค่าเดินทางจังหวัดบุรีรัมย์ 1600
0205-0224ค่าอาหารกลางวันทำเกณฑ์ประกันคุณภาพ 750
0205-0232ค่าโทร พย.57 160.50
0205-0233ค่าอาหารว่างหลักสูตร ID 475
0205-0235ค่าคุรุภัณฑ์แผงกั้นจราจร 32510.88
0205-0425ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร AR 03990323.20 บาท (เรื่องอยู่นายสุระพล)
0205-0890ค่าครุภัณฑ์ ID 66376.38
8802-10 ค่ารักษาพยาบาลนางมณีรัตน์1800
Copy of 8802-10 ค่ารักษาพยาบาลนางมณีรัตน์1800
ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งทั้งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาการ มค 58 เงินแผ่นดิน
ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร มค 58 ค่าตอบแทนผู้บริหารคณะเงินรายได้ มค 58
ค่าไฟร้านค้า
เงินประจำตำแหน่ง อ.พรสวัสดิ์ เดือน มค 58
แจ้งเลขที่ธนาคาร
นำส่งเงิน
เบิกจ่ายพี่จุ๋ม 3
เบิกจ่ายพี่จุ๋ม
ใบเสร็จ 19
ปรับปรุงงบประมาณเงินประกันสัญญา
เพิ่่มข้อมูลเจ้าหนี้
รายงาานเงินเดือน พย.57
เลขที่บัญชีธนาคารอ.สินินาถ
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์
0205-0031ค่าสอนพิเศษ2400
0205-0042ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน พย.51895
0205-0043(พย)ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 12626
0205-0045ค่าสอนอ.จิราภรณ์ 10800
0205-0055 ค่าเดินทางอ.ทรงยศ 16400
0205-0055ค่าจ้างเหมารถตู้โครงการวัดปีป 3600
0205-0055ค่าเดินทางวัดปีีปอ.ทรงยศ 7600

เอกสารเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2557

0205-0016 ค่าล่วงเวลาจันทร์ศรี
800
0205-0026ค่าตอบแทนวิทยากร3200
0205-0027ค่าวัสดุ ID 5671
0205-0035ค่าอาหารทัศวรรณ 10200
0205-0037 ค่าโทรศัพท์สถ.พิเศษ641.14
0205-0039ค่ายาสำนักงาน 1000
0205-0042ค่าจ้างเหมาอาคารเรียน ตค 51895
0205-0043ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยตล 12626
0205-0046ค่าอาหารว่าง 4160
0205-0049ค่าวัสดุหนังสือ 5500
0205-0050 ค่าวัสดุงานบริการจัดการ 5950
0205-0052ค่าวัสดุอ.วารุณี 50000
0205-0053ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 842
0205-0054ค่าสอนพิเศษ1600
0205-0057ค่าเบียประชุมกรรมการคณะ 6125
0205-0058ค่าอาหารกลางวันจ.ร้อยเอ็ด 15400
0205-0058ค่าอาหารว่างประชุมกก.คณะ300
0205-0061ค่าเดินทางประกวดแบบ 3000
0205-0062ค่าเดินทางวิทยากร 3600
0205-0062ค่าตอบแทนอ.พิเศษ3600
0205-0063ค่าอาหารว่างรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 560
0205-0064ค่าตอบแทนการศึกษาอิสระ 2975
0205-0065ค่าอาหารว่าง 60
0205-0068 ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตลาดนัดหลักสุตร 6000
0205-0075ค่าจ้างเหมารถตู้ 7200
0205-0075ค่าเดินทาง 12200
0205-0075ค่าเดินทางจัดทำแผนแม่บท 12200
0205-0076ค่าอาหารว่างป.โท 140
0205-0078ค่าน้ำมันตค 1000
0205-0083ค่าจ้างเหมางานลอยกระทง8000
0205-0083ค่าจ้างเหมาลอยกระทง 9000
0205-0083ค่าจ้างเหมาลอยกระทง 9500
0205-0083ค่าจ้างเหมาลอยกระทง6000
0205-0083ค่าอาหารว่างกระบวนแห่2500
0205-0084ค่าโทรID319.78
0205-0085ค่าอาหารว่างกชามาส 2400
0205-0086ค่าอาหารว่างอรสา 375
0205-0087ค่าโทรสมพร 518.95
0205-0088ค่าเดินทางอ.พิเศษ7200
0205-0088ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 7200
0205-0091ค่าเดินทางวิทยากร 3337.99
0205-0091ค่าเลียงรับรองอ.จัทนีย์ 1040
0205-0092 ค่าบรรยายวิทยากร 7200
0205-0093ค่าสนับสนุนการทำต้นแบบฉัตรฤดี 5000
0205-0098เงินทุนนักศึกษา 20000
0205-0099ค่าล่วงเวลาชวน 1640
0205-0100โคีรงการสัมมนาID 3080
0205-0101ค่าตอบแทนกก.หลักสูตรเทคโน ตค 20000
0205-0104กองทุนวิจัย 7000
0205-0105 ค่าเิดนทางเครื่องปั้นดินเผา 1600
0205-0106 ค่าอาหารว่างโครงการพัฒนางาน 1240
0205-0107ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารตค 9715.80
0205-0109ค่าสอนพิเศษ 7200
0205-0109ค่าสอนพิเศษอ.นิทรรศ 3600
0205-0112ค่าล่วงเวลาลอยกระทง 1420
บาท
0205-0112ค่าล่วงเวลาลอยกระทง 1420
0205-0113ค่าเดินทางวิทยากร 1212
0205-0113ค่าสอนพิเศษ ชุดาภา 3600
0205-0114ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทุนวิจัย 11000
0205-0120ค่าอาหารว่างกรรมการหลักสูตรไอดี 450
0205-0121 ค่าโทรศัพท์งานวิจัย 325.58
0205-0122 ค่าอาหารว่างจันทนีย์ 1900
0205-0123ค่าอาหารชุดาภา 1900
0205-0124 เงินทุนนักศึกษา20000
0205-0126ค่าเดินทางประกวดแบบ 2000
0205-0127ค่าล่วงเวลาชุดาภา 840
0205-0128ค่าจ้างเหมาอรสา 1250
0205-0131ค่าน้ำมันรถเดือนตุลาคม
0205-0133 ค่าอาหารว่างประชุมป.โทเอก
0205-0135 ค่าน้ำมันรถกีฬาสานสัมพันธ์
0205-0136 ค่าจ้างเหมา ประกวดแบบ 3600
0205-0138ค่าล่วงเวลาโครงการรับเข้า 1600
0205-0139ค่าตอบแทนวิยากร600
0205-0142 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมกองทุน วิจัย
0205-0143ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ 500
0205-0144 ค่าโทรศัพท์ ตค 57
0205-0145ค่าเบี้ยประชุมผังเมือง 1200
0205-0146ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการผังเมือง 125
0205-0146ค่าอาหารว่างประชุมผังเมือง 125
0205-0147 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสุูตรผังเมือง ตค 57
0205-0156ค่าธรรมเนียมธ.ตุลาคม 180
0205-0162ค่าโทรอรจิตรา 399.62
0205-0167 แก้ไขเงินเดือนและค่าจ้าง ธค 57
0205-0168 ค่าตอบแทนเงินตำแหน่ง 19600
0205-0169ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งอ.พรสวัสดิ์ 11200
0205-0171ค่าอาหารว่างทัศวรรณ 275
8802-005ค่ารักษาพยาบาลนายสฤษฎิ์ สำหรับตนเอง 2909
8802-006ค่ารักษาพยาบาลวาสนาสำหรับบุตร 785
8802-007ค่ารักษาพยาบาลนางวารินสำหรับตนเอง 3365
8802-009ค่าการศึกษาบุตรนายทรงยศ วีระ 1600
Untitled
กรรมการราคากลาง
ค่าตอบแทน 3% ธค 57
ค่าตอบแทนผู้บริหารธค.57
ค่าตอบแทนผู้บริหารธค.5773400
ค่ารักษาพยาบาลนายยิ่งสวัสดิ์สำหรับมารดา 915
คู่มือใช้งานเครื่องสแกน FUJITSU fi
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการกองทุนส่งเสริม
แจ้งรายชื่อรหัสผู้ใช้งานรายงานรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้
แจ้งเวียนการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ
แจ้งสิทธิ์รายงานการขึ้นทะเบียน
เช็ค
ใบเสร็จ 4
เพิ่มฐานข้อมูลศิริวุฒิ
ระเบียบกองทุน
รายละเอียดเคลื่อนไหวลูกหน้
.ใบเสร็จ

.ใบเสร็จขายแบบก่อสร้าง
0205-0001 ค่าจ้างเหมารถตู้สถาปนิอีสาน 3400
0205-0003 ค่าจ้างเหมรรถตู้ 3400
0205-0006 ค่าเดินทางอ.สักการ3826
0205-0012ค่าตอบแทนนอกเวลาจนท.ปโทตค.57 7140
0205-0014ค่าจ้างเหมา สนาม 33000
0205-0014ค่าจ้างเหมาสนามหญ็า 33000

เอกสารเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2557

0205-0017ค่าต้างเหมารถตู้ 3400
0205-0017โครงการสัมมนาแผน 38200
0205-0018ค่าจ้างเหมารถตู้ทัศนศึกษาบรรยายร่วม5400
0205-0018ค่าเดินทางบรรยายร่วมระหว่างคณะ 19785

0205-0019เงินตำแหน่งตุลา19600

0205-0020 ค่าตอบแทน ผศ พรสวัสดิ์ 28-1156-30-9-57=113,120
0205-0021ค่าตอบแทน ผศ พรสวัสดิ์ ตค57 11,200
0205-0024 ค่าไปรษณีย์ กย 57
0205-0025 ค่าสอนพิเศษ วิชิต 3600
0205-0026ค่าเดินทางบรรยายอ.สุรกานต์2750
0205-0026ค่าเลี้ยงรับรองอ.สุรกานต์980

0205-0028 ค่าธรรมเนียมธนาคาร กย57
0205-0029เงินเดือนพนักงานตุลาคม
0205-0030 โอนเงินค่าน้ำมันรถ กันยายน 57
0205-0032ค่าล่วงเวลาศิริวุฒิ1680
0205-0033 ค่าสนับสนุนทุนการวิจัย 100000
0205-0034คืนเงินค้ำประกันสัญญา 6313
0205-0035 ค่าทำความสะอาดสค 51895
0205-0036 ค่าสอนพิเศษ อ.ธิติ 3600
0205-0038ค่าอาหารว่างประชุมวิชาการ300
0205-0047 ค่าเบี้ยประชุมหลักสูตรเทคโนอาคาร 1800
0205-0047ค่าอาหารว่าง 120
0205-0059ค่าโทร 644.14
0205-0067ค่ากระเช้าแสดงความยินดี 500
0205-0074ค่าอาหารว่าง 180
0205-0079ค่าตอบแทนผู้บริหารเงินรายได้ 19600
0205-0080ค่าจ้างชั้วคราว พย57 327606.50
0205-0081ค่าตอบแทนวิชาการอ.พรสวัสดิ์ เดือนพย11200
0205-0082 ค่าตอบแทนอ.พิเศษ 1200
0205-0090ค่าอาหารว่าง300
0205-0094ค่าโทรงานบริหาร กย.169.06
0205-0356ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร 460107.29
0205-0913 เงินกันเหลื่อมปี 57 รวบรวมหนังสือ 45000
205-0056ค่าล่วงเวลาทัศวรรณ 1680
2014_10_20_11_04_45
ค่าการศึกษาบุตรนายยิ่งสวัสดิ์
ค่าตอบแทนกองทุนรวม พย
ค่าตอบแทนผู้บริการเดือน ตุลาคม 57
ค่าตอบแทนผู้บริหาร พย.57
ค่าตอบแทนเลขาเดือน ตุลาคม 57
ค่ารักษาพยาบาลนายธันฐกรณ์2000
ค่ารักษาพยาบาลนายยิ่งสวัสดิ์สำหรับบุคคลในครอบครัว 3380
ค่ารักษาพยาบาลนายสฤษฎิ์3404
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญญายืมเงิน
ตั้งงบกลางปี 58 เงินค้ำประสัญญา 6313
ตั้งงบกลางปี 58 จากบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัย-คณะสถาปัตย์ 1 ล้านบาท
เพิ่มฐานข้อมูลเงินยืมชุดาภา
เพื่มเลขบัญชีธนาคารชุดาภา
สรุปแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินถาวร
0205-0001 ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธ 5000
0205-0001ค่าเดินทางแสดงผลงานนศ16190
0205-0002ค่าเช็คระยะรถบรรทุก 3695.78
0205-0003 ค่าเดินทางไปราชการ อ.สักการ 2790
0205-0004ค่าเดินทาง 3518
0205-0005 กระเช้าเยี่ยมไข้
0205-0008 ค่าเดินทาง อ.ชลวุฒิ 2260
0205-0009 งานสถาปนิกอีสาน อ.กุลศรี 3-4-10-57 =3180
0205-0010 ค่าโทรศัพท์งานคลัง สค 57 525.37
0205-0013 ค่าตอบแทนการศึกษาอิสระ อ.ชูพงษ์ 10000
0205-0015ค่าล่วงเวลาอรสา2660
0205-0017ค่าจ้างเหมารถตู้ 3400 มี 1 %

0135A โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์ / 82102-1 82102- โครงการพี่พบน้องในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกาา 2556ในวันที่ 28-2-57

0205-0407ค่าเดินทางอ.สัญชัย 17810 0205-0407ค่าตอบแทนวิทยากรพี่พบน้อง 7200 0205-0407ค่าเลี้ยงรับรอง 800 0205-0407ค่าอาหารพี่พบน้อง 4125

0135A โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์ / 61102-1 61102-2 การเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น

0205-0335ค่าเดินทาง 2960 0205-0335ค่าตอบแทนวิทยากร 2400 0205-0335ค่าเลี้ยงรับรอง 0205-0335ค่าวัสดุ 202.23 0205-0335ค่าวัสดุ 328 0205-0335ค่าวัสดุ 1080 0205-0335ค่าอาหารว่าง 1400

0135A โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์ / 42103-1 42103 โครงการวิจัยเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณเมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่า

0205-0309ค่าเดินทาง 2000 0205-0309ค่าเดินทางพม่า 76270 0205-0309ค่าเดินทางพม่า 80000

0135A โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์ / 24108-2 24108.2 โครงการสถาปัตยกรรมกับลายเส้นและสีนำ

0205-0320ค่าจ้างเหมารถตู้ 10200 0205-0320ค่าเดินทาง 15326.90 0205-0488ค่าบัตรเติมน้ำมันรถ 2000