คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2561

ในวันที่  18  เมษายน  2561 เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ 

รายงานเงินกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 โครงการ IAESTE 2561

1.9 การทำ MOU กับ VR Digital และ เทศบาลเมืองศิลา

VR Digital

1.10 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2561

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2561

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินงานตามแผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

4.1.1 โครงการคลินิกวิจัย

4.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

4.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

                          (1)  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561

(2) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่          /2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(3) (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.3 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

       4.3.1  นางสาวสุธาสินี ดวงมณี  จัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของวัสดุอาคารและแผงบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงาน จ.ขอนแก่น

       4.3.2  รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา The International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture 07 (SEGA-07) : Smart City and Urban Resiliency   21 – 22 พ.ค. 2561 จำนวน 7,000 บาท   (เอกสารแนบ)

         4.3.3 อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัฐเฐียร  ขอรับการสนับสนุนการวิจัย โครงการพัฒนาอุปกรณ์การทอและลวดลายเสื่อขิดทรงโค้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เสื่อพื้นบ้าน กรณีศึกษา กลุ่มทอเสื่อ ชมรมจิตอาสา เทศบาลนครขอนแก่น งบประมาณ 100,000 บาท

4.4 วารสาร “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)” ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2561