คลังเก็บหมวดหมู่: ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

21 เมษายน 2560

อ.ถวัลย์ นิยมพานิช

Scan by RICOH-panuph-27-4-2560

 

 

วิทยากร รายวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิทยากร รายวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะศิลปกรรมและสถาปัตย ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

21 เมษายน 2560

อ.ถวัลย์ นิยมพานิช
อ.ชนัษฏา จุลลัษเฐียร

Scan by RICOH-panuph-21-4-2560 (4)

Scan by RICOH-panuph-21-4-2560 (5)

 

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ นิสิตปี 5

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ นิสิตปี 5

อ.ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

14 มีนาคม 2560

Scan by RICOH-panuph-16-3-2560 (2)

 

วิทยากรอบรมโปรแกรม NVivo

วิทยากรอบรมโปรแกรม NVivo

21 กุมภาพันธ์ 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา

Scan by RICOH-panuph-21-2-2560