คลังเก็บหมวดหมู่: งานวิจัย

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการพระราชดำริ 1 2559

พีร์นิธิ อักษร – อ.ดร.

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการพระราชดำริ

3.5 ผู้ร่วมโครงการและได้งบ 1,000,000 ขึ้นไป

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

200

4 58 to 1 59

งานวิจัย พระจอมเกล้าธนบุรี-พีร์นิธิ

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1974/2558 โครงการวิจัยสถาบัน

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1974/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อโนชา นนทคุปต์

img684

ข้อมูลสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ 0157-0458

1. โครงการวิจัย-ar-0157-0458

2. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-0157-0458

3. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-0157-0458

4. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-0157-0358

5. โครงการบริการวิชาการ-ar-0157-0358

 

ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 58

ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 58

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

สถาปัตยกรรมพระธาตุพระอริยะสงฆ์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ในภาคอีสาน

img673

ป้องกัน: สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยคณะสถาปัตย 16 กันยายน 57

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง