วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 มกราคม  2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์   2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  21   มกราคม  2561

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

1)  จัดส่งงานวิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และจัดส่งให้กับนักวิจัยเพื่อแก้ไขแล้ว

  • การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สิมและฮูปแต้มอีสาน โดย อ.ชิงชัย ศิริธร
  • การออกแบบผนังเซรามิกเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคารที่พักอาศัย กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดย ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี
  • การออกแบบหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการอ่าน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่น โดย อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล

 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

4.2 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการ  “ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการที่ถูกออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในที่สาธารณะ”  ในวารสาร Veriaian E journal, จำนวน 5,000 บาท  (เป็นฐานที่ สกว. หรือ สกอ. รับรอง และมีการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร)

4.3 ผศ.นิธิวดี ทองป้อง ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไข  และขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา จากดรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.4 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จํากัด

 4.4 ขออนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยชุมชนที่เป็นมิตร จำนวน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

4.6 วารสารวิชาการ วารสาร BEI ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

4.6.1 ขอใช้งบประมาณค่าตีพิมพ์วารสาร BEI ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 จำนวนเงิน 50,000 บาท

4.7 ทุน GMS 2018

Academic-Transcript-Ijazah-Briant-Wiranata

Resume-Briant-Wiranata

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561