คลังเก็บหมวดหมู่: บริการวิชาการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น Google Bookmark และ การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำคู่มือ (ข้อมูลเก่า)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น Google Bookmark และ การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำคู่มือ หรือเอกสารต่างๆ วันที่ 26 พศฤจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น.

KM การสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge) และ การใช้งาน Function Excel วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยากร โดย นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
**เครดิตภาพ : จักริน เงินทอง**

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Sketchup และ lumion 8 (ข้อมูลเก่า)

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Sketchup และ lumion 8 เพื่อการออกแบบและนำเสนอผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน จััดโดยสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21-22 เมษายน 2561  08.30 – 16.30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น Google Bookmark และ การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำคู่มือ หรือเอกสารต่างๆ วันที่ 26 พศฤจิกายน 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Sketchup และ lumion 8 เพื่อการออกแบบและนำเสนอผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน จััดโดยสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21-22 เมษายน 2561  08.30 – 16.30 น.

บริการวิชาการ labcom ปีงบ59(ข้อมูลเก่า)

บรรยายพิเศษ “การนำเสนอผลงานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์” โดยทีมงานมืออาชีพ จาก บริษัท Depth of Field – DOF ณ ห้องปฏิบัติการฯ ชั้น 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ภาพให้บริการห้อง Labcom ปีงบประมาณ 2558

Curser_Icon โครงการฝึกปฏิบัติการ : ออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม. (3D building design & draft w/ BIM. technology 2015) ณ ห้องปฏิบัติการฯ ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558
Curser_Icon อบรม KM : KKU Google App 2015 ณ ห้องปฏิบัติการฯ ชั้น 3 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
Curser_Icon ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 สาขา ID Sec.Graphic วันที่ 28 เม.ย.2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 AR.02
Curser_Icon KM การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยงานบริหารงานทั่วไป วันที่ 12 มี.ค.2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 AR.02
Curser_Icon ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้สื่อสารสนเทศ IT ในการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 AR.02
Curser_Icon ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้สื่อสารสนเทศ IT ในการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 AR.02 (วันที่ 20 ก.พ.2558)
Curser_Icon ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้สื่อสารสนเทศ IT ในการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 AR.02 (วันที่ 19 ก.พ.2558)
Curser_Icon ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้สื่อสารสนเทศ IT ในการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 AR.02 (วันที่ 18 ก.พ.2558)
Curser_Icon อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิด สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น” โดยสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 จ.ขอนแก่น วันที่ 17-19 ธ.ค.2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 AR.02
Curser_Icon กิจกรรม Computer Workshop โดยทีมงาน DOF (บ. Depth of Field) วันที่ 13-14 ธ.ค.2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร AR.02
Curser_Iconอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU MIS : ขั้นตอนการเข้าระบบ mis.kku.ac.th วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร AR.02

บรรยายพิเศษ “การนำเสนอผลงานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์” โดยทีมงานมืออาชีพ จาก บริษัท Depth of Field – DOF วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

IMG_2191 IMG_2192 IMG_2193 IMG_2194 IMG_2195 IMG_2196 IMG_2197 IMG_2198 IMG_2199 IMG_2200 IMG_2201 IMG_2202 IMG_2203 IMG_2204 IMG_2205 IMG_2206

โครงการฝึกปฏิบัติการ : ออกแบบและเขียนแบบอาคาร ๓ มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม. (3D building design & draft w/ BIM. technology)

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0005 DSC_0007

DSC_0016 DSC_0012 DSC_0011 DSC_0007 DSC_0006 DSC_0004 DSC_0002 DSC_0001

ภาพให้บริการห้อง Labcom ปีงบประมาณ 2557

Curser_Icon อบรมโปรแกรม “รายงานผลการพัฒนาตนเอง บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร AR.02
Curser_Icon โครงการอบรมการใช้งานแอพลิเคชัน KKU Google apps วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร AR.02
Curser_Icon โครงการฝึกปฏิบัติการ:ออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี B.I.M ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร AR.02
Curser_Iconโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) ด้วยโปรแกรม ARCHICAD 16 ในระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค. 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร AR.02

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 สาขา ID Sec.Graphic

IMG_9758 IMG_9759 IMG_9760 IMG_9761 IMG_9763 IMG_9764 IMG_9765 IMG_9766 IMG_9767 IMG_9768

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้สื่อสารสนเทศ IT ในการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.2558

DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้สื่อสารสนเทศ IT ในการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.2558 (วันที่ 20 ก.พ.2558)

DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0036

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้สื่อสารสนเทศ IT ในการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.2558 (วันที่ 19 ก.พ.2558)

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้สื่อสารสนเทศ IT ในการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.2558 (วันที่ 18 ก.พ.2558)

DSC_0132 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0153 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0157 DSC_0158 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0161 DSC_0162 DSC_0165 DSC_0166 DSC_0167 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0176 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0185 DSC_0187 DSC_0188

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิด สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น” โดยสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 จ.ขอนแก่น วันที่ 17-19 ธ.ค.2557

DSC_0001 DSC_0002

DSC_0005 DSC_0006

DSC_0008 DSC_0009

DSC_0010 DSC_0011

DSC_0012 DSC_0013