คลังเก็บหมวดหมู่: ธนสิทธิ์ จันทะรี

ตรวจสอบห้องประชุมประจักษ์

ตรวจสอบห้องประชุมประจักษ์

21 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

Scan by RICOH-panuph-23-2-2560

 

วิทยากร โคมประทีป

วิทยากร โคมประทีป

เทศบาลนครขอนแก่น
30 ตุลาคม 2558
ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล
อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร
อ.ขวัญหทัย ธาดา
อ.เกศินี ศรีสองเมือง

 

 

panuph_5-11-2558_9-30-26

วิทยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม สิงหาคม 2558

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองคาย

วิทยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ หนองคาย
13 – 15 กรกฎาคม 2558
อ.ธนสิทธิ์ จันทะรี
อ.ขาม จาตุรงคกุล

วิทยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ กรุงเทพ
8 – 10 สิงหาคม 2558
อ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

panuph_7-8-2558_14-37-14

 

ตรวจสอบบทความ หนังสือ 50 ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

ตรวจสอบบทความ หนังสือ 50 ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

กองบริหารงานวิจัย

20 เมษายน 58

อ.สัญชัย สันติเวส

อ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

img703