วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 11/2559

ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

– รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

           –  รายงานจากการเงินคณะ

          – รายงานจากกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย  บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

        (ภาระงานอาจารย์)

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย

1.9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ The Department of Architecture, Madalay Technological University (MTU), The Union of Myanmar

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 ผลการประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : กรณีศึกษาหนองกุดทิง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

3.1.2 ติดตามการชี้แจงขออนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การประเมินศักยภาพพื้นที่รอบสถานีระบบรถไฟฟ้ารางเบาเมืองขอนแก่น” งบประมาณ 100,000  บาท ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

3.2  เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

3.3 Mou กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 4.1 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม  

 Research and Academic Services in Design and Architecture (RASiDA)

      – เอกสารแบบเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชากา

– โครงการศึกษาดูงานเพื่อการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับสายออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ระหว่าง บริษัท อภิโชคเฟอร์นิท และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2559