วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 12/2559

ในวันที่  21 ธันวาคม   2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงินคณะ

– รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 เว็บไซต์คณะ (ภาษาอังกฤษ)

1.9 นศ.ระดับบัณฑิตขอรับทุนวิจัยโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

1.10 เร่งรัด และติดตาม รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.11 ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.12 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปีงบประมาณ 2559

1.13 กำหนดการจัดประชุมวิชาการ ForUM Expert Seminar

1.14 กำหนดการไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสหภาพเมียนมา

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

3.2 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2.1 การจัดส่งผลประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย

3.2.2 การทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

3.2.3 กำหนดการกรอกข้อมูล NRMS

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)