การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2560

ในวันที่  19  เมษายน  2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ประชุมร่วม เทคนิคการแพทย์ สถาปัตย์+ออกแบบ และพยาบาล เรื่องความร่วมมือวิจัยคนพิการ

1.10 โครงการบริการวิชาการสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

1.11 การออกแบบอัตลักษณ์เมือง และผลิตภัณฑ์ mascot ไดโน่

1.12 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.13 โครงการ IAESTE 2560

Ms.Dora-Serbia

Mr.Cristian-Romania

Mr.Steven Simovic และ Ms.Tina Urosevic 

       1.14  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน

      กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่  15 มีนาคม  2560 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  กำหนดการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2560

4.2 การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส มข.”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    – ศธ 0514.1.12/ว 102 ลว 21 มีนาคม 2560

    – ศธ 0514.1.12/ว 103 ลว 21 มีนาคม 2560

4.3 นักวิจัยขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย

4.4 ขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

-บทความเรื่อง  The Most Economic Span for a Single House with Reinforce Concrete Structure วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  หน้า 11-22 ค่า Impact 0.014 โดย อ.พีร์นิธิ อักษร

-บทความเรื่อง Chapter 7 Key Measurements for Local Infrastructure Sustainability: Case Study of Communities in Thailand หน้า 165-181 โดย อ.พีร์นิธิ อักษร

4.5 Paper Deployment 2016

รายชื่อบทความ 6 บทความ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2560