วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 3/2561

ในวันที่  21  มีนาคม  2561 เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์

การประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum
ประชาสัมพันธ์ 2018 Feng Chia University International Summer School
ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี (Fall 2018)
ประชาสัมพันธ์โครงการ “FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3”
ธ.ก.ส. เชิญชวนเสนอรายชื่อนักวิจัยนักพัฒนา หรือผู้มีบทบาทสำคัญ เพื่อรับรางวัล เมธีวิจัย ประจำปี 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 3 ประเภททุน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2561
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2561

1.9 การจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย

1.10 สรุปการไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่21  กุมภาพันธ์  2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่21  กุมภาพันธ์  2561

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

แผนการตรวจวิทยานิพนธ์ร่วมกับม.สุภานุวงศ์และการพัฒนาหัวข้อวิจัย

4.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

4.3.1 ขออนุมัติจัดทำสัญญารับทุนวิจัย

ทุนวิจัย เรื่อง การออกแบบเซรามิกเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคารที่พักอาศัย กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดย ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี และอ.นรากร พุทธโฆษ์

การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สิมและฮูปแต้มอีสาน โดย อ.ชิงชัย ศิริธร

               4.3.2  ขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  เรื่อง Illuminance standard for rural life context in Thailand ในการประชุมวิชาการ The 8th  Lux Pacifica Life and Lighting 6-8 มีนาคม  2561 ระดับนานาชาติ 4,000 บาท

4.3.3 ขอรับการสนับสนุนการวิจัย

โครงการการออกแบบลวดลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระลึกประเภทเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จ. ขอนแก่น   โดย อ.มนต์ธิดา  เลิศนิมานรดี งบประมาณ 100,000 บาท

การออกแบบตัวพิมพ์อัตลักษณ์อีสาน โดย อ.ขาม จาตุรงค์กุล งบประมาณ 100,000 บาท

       4.4 การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส มข.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.5 การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประเภท “นักวิจัยอาวุโส มข.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.6 ขอความอนุเคราะห์ติดตามการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการวิจัย อุดหนุนทั่วไป

4.7 ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2561